Je selectie

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Winkelwagen totaal

Terms & Conditions

This is where you can get up-to-speed with all of VanMoof’s previous Terms and Conditions. That includes past warranty terms, subscription and leasing details, and everything else connected to buying and riding VanMoof bikes.

General Terms & Conditions
(aankopen vanaf 5 april 2022 tot en met 15 maart 2023)
General Terms & Conditions
(aankopen vanaf 20 april 2021 tot en met 4 april 2022)
General Terms & Conditions
(aankopen vanaf 7 april 2021 tot en met 19 april 2021)
General Terms & Conditions
(aankopen vanaf 21 april 2020 tot en met 6 april 2021)
General Terms & Conditions
(aankopen tot en met 20 april 2020)

Sluit video

Algemene voorwaarden VanMoof.
Aankopen vanaf 5 april 2022 tot en met 15 maart 2023

 

 1. Definities

  1. Definities: in deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn de volgende definities van toepassing:
   1. Overeenkomst: elke overeenkomst die schriftelijk en ondertekend wordt aangegaan tussen VanMoof en een Klant, inclusief deze Voorwaarden, en aanpassingen hierop;
   2. Bike Doctor: een gecertificeerde fietsmonteur van VanMoof die werkzaam is op fysieke winkellocaties en in magazijnen van VanMoof;
   3. Fietsopsporing: het proces waarbij personeel van VanMoof dat gespecialiseerd is in het opsporen van gestolen VanMoof-fietsen op zoek gaat naar VanMoof-fietsen die ontvreemd zijn;
   4. Klant, Je/Jij/Jou of Jouw: alle natuurlijke of rechtspersonen waar VanMoof een Overeenkomst mee aangaat of waarmee VanMoof het afsluiten van een Overeenkomst mee onderhandelt;
   5. Consument: de Klant die handelt als natuurlijke persoon buiten de doeleinden van zijn/haar onderneming waar VanMoof Producten aan verkoopt en/of levert en waar VanMoof Services aan levert;
   6. Bestelling: elke bestelling die door een Klant bij VanMoof wordt geplaatst, in welke vorm dan ook;
   7. Privacybeleid: de verklaring die door de Klant op de website van VanMoof kan worden geraadpleegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die van tijd tot tijd kan worden aangepast en die hierin door middel van verwijzing is opgenomen en is terug te vinden op https://www.vanmoof.com/privacy;
   8. Producten: alle goederen die onder een Overeenkomst vallen;
   9. Services: alle services die VanMoof levert aan de Klant, die direct gelinkt zijn aan de Bestelling van een VanMoof Product door een Klant (bijvoorbeeld POMT-Service of POMM-Service, zoals gedefinieerd in deze algemene voorwaarden);
   10. VanMoof of Wij of Ons: de besloten vennootschap VanMoof B.V. met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, Nederland;
   11. VanMoof-winkel: een fysieke verkoop- en/of reparatielocatie van VanMoof; de huidige adressen zijn terug te vinden op de website van VanMoof: https://www.vanmoof.com/stores.
 2. Toepasbaarheid

  1. De huidige Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle acties en wettelijke transacties van VanMoof en Klanten. Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in de huidige Voorwaarden hiermee tegenstrijdig zijn, zijn de bepalingen van de Voorwaarden ook van toepassing op Overeenkomsten in gevallen waarin VanMoof niet handelt in de hoedanigheid van verkoper.
  2. Toepasbaarheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt door VanMoof expliciet verworpen.
  3. De contactinformatie die relevant is voor de Klant en die betrekking heeft op de identiteit van VanMoof: Voor Verkopen en Diensten die op onze Website of in Nederlandse winkels zijn aangekocht:
   • VANMOOF B.V., Mauritskade 55 (1092 AD), Amsterdam, Nederland
   • Contact: support@vanmoof.com, tel. +31(0)202051079
   • Nederlandse Kamer van Koophandel: 34227663
 3. Prijsopgaven, Overeenkomsten, Productbeschrijvingen, Geïntegreerde services

  1. Een offerte of prijsopgave is voor VanMoof niet bindend en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een Bestelling te plaatsen.
  2. Een Overeenkomst wordt van kracht in zoverre als VanMoof een Bestelling van een Klant schriftelijk accepteert of als VanMoof schriftelijk een Bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant VanMoof werk voor de Klant uitvoert voordat een Overeenkomst van kracht is, zal de Klant VanMoof daarvoor vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van VanMoof die verschuldigd zijn vanaf de ontvangst van een factuur.
  3. Na aanvaarding van een Bestelling heeft VanMoof te allen tijde het recht om die Bestelling voorafgaand aan de levering zonder aansprakelijkheid te annuleren, zonder hiervan de reden op te geven nadat de Bestelling is aanvaard. In dit geval is VanMoof niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Klant zijn gedaan.
  4. VanMoof zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het inlichten van de Klant over de gegevens, gewichten, kenmerken en andere informatie die op de Producten van toepassing is, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of beschikbaar gemaakte specificaties of monsters zijn slechts indicaties van de Producten in kwestie. Indien de Klant kan aantonen dat de Producten die door VanMoof zijn geleverd aanzienlijk afwijken van de informatie die door VanMoof werd verstrekt of van de monsters, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen een redelijke termijn na de levering van het Product te beëindigen, echter voor zover een dergelijke beëindiging redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat VanMoof aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade.
  5. De integratie met het Find My-netwerk van Apple is gratis. VanMoof behoudt zich het recht voor om deze integratie op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Deze beëindiging is geen reden voor het intrekken, annuleren of op andere wijze beëindigen van de Overeenkomst(en) met VanMoof. Het privacybeleid van VanMoof is van toepassing op het gebruik van het Find My-netwerk van Apple: www.vanmoof.com/privacy. VanMoof geeft geen verklaringen of garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of juistheid van het Find My-netwerk van Apple en Je stemt ermee in dat VanMoof niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met het Find My-netwerk van Apple of voor de betrouwbaarheid of de werking ervan.
  6. Voor de werking van alle aspecten van het Product en om gebruik te kunnen maken van de Diensten die VanMoof biedt, heb Je een eigen mobiele apparaat nodig met daarop de recente apps van VanMoof.
 4. Peace of Mind-diefstalservice

  1. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.5 biedt VanMoof een Peace of Mind-diefstalservice (de 'POMD-Service') om de eigenaren van een VanMoof-fiets te beschermen. De POMD-Service maximaliseert de kans voor eigenaren van een VanMoof dat ze hun gestolen fiets terugkrijgen. Je moet een ledenaccount ('Account') voor de POMD-Service aanmaken en up-to-date houden in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk Account. VanMoof mag naar eigen goeddunken accountaanvragen accepteren of weigeren. Dit artikel 4 geldt alleen voor Klanten die de POMD-Service kopen.
  2. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, niemand toestaan Je Account te gebruiken of Je Account toewijzen of op andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van Je Account dien Je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van de polis voor Je POMD-Service bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in Je Account en Je moet het wachtwoord van Je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van Je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van Je Account.
  3. Je kunt Je Account en de wijze hoe Je met de POMD-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in Je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van Je e-mailadres stem Je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om Je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMD-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Om toegang te hebben tot alle POMD-Services is het van het grootste belang dat je berichten via SMS van VanMoof kan ontvangen. Zie de Privacyverklaring voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens.
  4. De POMD-Service kan tegelijkertijd met Je VanMoof-fiets worden aangeschaft.
  5. Regels met betrekking tot de POMD-Service
   1. Bij het gebruik van de POMD-Service en/of de bijbehorende POMD-Service-app ga Je ermee akkoord Je niet in te laten met de volgende verboden activiteiten:
   2. kopiëren, distribueren of openbaar maken van onderdelen van de POMD-Service in de media, waaronder (zonder limitering) geautomatiseerd of niet- geautomatiseerd 'scrapen';
   3. gebruik van automatische systemen, waaronder zonder enige beperking 'robots', 'webspiders', 'offline readers' enz., om toegang te krijgen tot de POMD-Service op een manier die meer verzoekberichten verstuurt naar de VanMoof-servers dan een persoon redelijkerwijs in dezelfde tijdspanne kan produceren met gebruik van een conventionele online webbrowser. Een uitzondering hierop is dat VanMoof de operators van openbare zoekmachines herroepbaar het gebruik van webspiders toestaat om materialen van VanMoof.com te kopiëren met als enig doel, en uitsluitend voor zover noodzakelijk, het creëren van publiekelijk beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen;
   4. verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail;
   5. proberen de systeemintegriteit of -veiligheid te belemmeren of te compromitteren, of verzendingen naar of van de servers van de POMD-Service te decoderen;
   6. uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de POMD-Service;
   7. verzamelen of vergaren van persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, van de POMD-Service;
   8. de POMD-Service gebruiken voor commerciële doeleinden;
   9. Je voordoen als een andere persoon of op andere wijze onjuist voorstellen van Je connectie met een persoon of entiteit, fraude plegen of Je identiteit verbergen of pogen te verbergen;
   10. de juiste werking van de POMD-Service verstoren;
   11. toegang verkrijgen tot de content van de POMD-Service via een technologie of middel anders dan die worden geboden en erkend zijn door de POMD-Service;
   12. Je niet houden aan de maatregelen die wij gebruiken om toegang tot de POMD-Service te beletten of beperken, waaronder, zonder enige beperking, functies die gebruik verhinderen of belemmeren, of kopiëren van content of beperkingen van het gebruik van de POMD-Service of de inhoud ervan opleggen;
   13. of enige andere verboden activiteit die verband houdt met het up-to-date houden van een Account dat in aanmerking komt;
   14. VanMoof kan Je toegang tot de POMD-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder maar niet beperkt tot de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat Je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMD-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de POMD-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat Je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMD-Service.
  6. Wij bieden geen services die in verband staan met claims die direct of indirect zijn veroorzaakt door de volgende gevallen:
   1. Je hebt Je fiets opzettelijk niet op slot en/of onbeheerd achtergelaten - tenzij Je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat er andere voorzorgsmaatregelen werden getroffen om Je fiets te beschermen;
   2. Je had Je fiets op het moment van de diefstal niet op slot staan met het slot dat door VanMoof werd geleverd;
   3. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door Jou of iemand anders die Je fiets met Je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   4. Het gevolg van een virus, 'achterdeurtje', 'logic bomb', 'Trojaans paard', 'drop dead'-apparaat of malware op Je apparatuur;
   5. Diefstal vanuit een gebouw, tenzij Je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat daarbij de toegang tot het gebouw werd geforceerd of de diefstal plaatshad ondanks dat Je redelijke voorzorgsmaatregelen had genomen om Je fiets te beschermen;
   6. Confiscatie van Je apparatuur door een overheidsinstelling of publieke instantie;
   7. Ongeoorloofde aanpassing of wijziging aan Je fiets;
   8. Oorlog, invasie, daad van een buitenlandse vijand, vijandigheden, burgeroorlog, terrorisme, opstand, revolutie, of militaire of onrechtmatige machtsgreep;
   9. Schade die door Jou of anderen werd veroorzaakt voorafgaand aan de diefstal van de fiets;
   10. Je fiets bevond zich op het moment dat hij werd gestolen niet in een van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Japan, Verenigde Staten, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Zweden;
   11. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd;
  7. Bovendien heb Je in de volgende gevallen of voor de volgende producten geen recht op de POMD-Service:
   1. accessoires, waaronder de VanMoof Powerbank, of andere apparatuur die op de fiets waren bevestigd nadat Je apparatuur per ongeluk was kwijtgeraakt of gestolen;
   2. Je hebt geen aangifte bij de politie gedaan en het nummer van het proces-verbaal van aangifte niet binnen zeven (7) kalenderdagen daarna in de app laten weten dat de fiets was gestolen;
   3. wanneer Je gebruik wilt maken van de POMD-Service voor een andere fiets, waarvoor de POMD-Service-overeenkomst niet geldt (N.B. de POMD-Service is van toepassing op een specifiek fietsframenummer en niet op een gebruiker);
   4. wanneer je niet hebt gehouden aan de instructies van de fabrikant;
   5. wanneer de diefstal van de fiets gedekt wordt door een andere verzekeringspolis die op Je naam staat;
   6. wanneer er meer dan drie (3) diefstallen plaatsvinden binnen de looptijd van Je POMD-Servicepolis;
   7. wanneer het gebrek of de fout wordt gedekt door een garantie van de leverancier;
   8. wanneer Je vergoeding vordert van door jouw gemaakte kosten als gevolg van het feit dat Je de fiets niet hebt kunnen gebruiken, of kosten anders dan de vervanging van de fiets.
   9. Wanneer de fiets niet gestolen, maar door de gemeente verwijderd blijkt te zijn.
  8. Een claim indienen
   1. Volg de onderstaande instructies stap voor stap om een claim in te dienen.
   2. Bevestig dat Je VanMoof-fiets werkelijk is gestolen. Neem indien mogelijk contact op met de eigenaar of het management van de laatste bekende locatie van Je fiets om te zien of deze gevonden is.
   3. Maak zo spoedig mogelijk melding van de diefstal bij de politie (of lokaal politiebureau als Je op het moment van de diefstal in het buitenland verkeert) en zorg dat Je in het bezit komt van een rapport of een referentienummer van de aanklacht en de details van het politiebureau. Doe idealiter onmiddellijk aangifte van de diefstal, maar uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de ontdekking.
   4. Vóór het indienen van de claim moet Je geregistreerd zijn in de POMD-Service-app van VanMoof en de gestolen VanMoof-fiets moet geregistreerd staan in Je Account.
   5. Log in op Je Account en registreer Je VanMoof-fiets als gestolen om een claim in te dienen.
   6. VanMoof zal binnen 48 (achtenveertig) uur Je claim opvolgen om de diefstal te valideren en het fietsopsporingsproces te starten.
   7. VanMoof zal uitsluitend gebruik kunnen maken van locatietracering met betrekking tot Je VanMoof-fiets als door Jou aangifte van diefstal van Je VanMoof-fiets bij de politie is gedaan, en je deze optie in de app hebt aangezet. Het nummer van het proces-verbaal van aangifte is bewijs dat de VanMoof-fiets als gestolen geregistreerd staat.
   8. Klanten hebben de mogelijkheid de POMD-Service over te dragen als ze hun VanMoof-fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMD-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar nadat de geldende registratieformaliteiten voor het aanmaken en up-to-date houden van een account voltooid zijn.
   9. Indien Je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang Je een fiets die even oud of jonger is en die in dezelfde (of betere) staat verkeert, mits aan de voorwaarden uit artikel 4.8.10 is voldaan.
   10. Indien Je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang Je een fiets onder de voorwaarde dat Je de eigendomstitel van de oude fiets overdraagt aan VanMoof. Hierdoor kan VanMoof de oude fiets claimen in het geval dat deze eventueel wordt teruggevonden.
 5. Peace of Mind-onderhoudsservice

  1. Naast de garantie zoals beschreven in artikel 12 van deze Voorwaarden heeft de Klant de mogelijkheid een Peace of Mind-onderhoudservice (de 'POMO-Service') aan te schaffen, die alle onderhoudskosten dekt die worden veroorzaakt door normale slijtage na de koop van de VanMoof-fiets. Alleen in het geval dat de Klant de POMO-Service aanschaft, is dit artikel 5 van toepassing.
  2. Voor de duur van de POMO-Service zal VanMoof onderhoud en reparaties aan de fiets (onderdelen en arbeid) uitvoeren voor zover dergelijk werk noodzakelijk is als gevolg van normale slijtage door normaal gebruik.
  3. De Klant komt in aanmerking voor gratis ad hoc en geplande onderhoudscontroles die worden uitgevoerd door een Bike Doctor van VanMoof met betrekking tot de volgende voorwaarden:
   1. VanMoof behoudt zich het recht voor te bepalen welke onderhoudscontroles door een Bike Doctor worden uitgevoerd en welke door de Klant zelf kunnen worden gedaan. In het geval van onderhoud door de Klant, gaat de Klant ermee akkoord tijdens het onderhoud originele VanMoof-onderdelen te gebruiken om het recht te blijven behouden op de voordelen van de POMO-Service. Als de Klant niet kan aantonen dat het onderhoud werd uitgevoerd of als schade werd veroorzaakt door het gebruik van niet goedgekeurde VanMoof-onderdelen of - accessoires, heeft VanMoof het recht de Klant de kosten in rekening te brengen die VanMoof heeft geleden als gevolg van het onjuiste onderhoud.
   2. Ad hoc reparaties zijn onderhevig aan het eerlijke gebruik van het Product en kunnen worden afgewezen als duidelijk wordt dat de Klant de Overeenkomst schendt en het Product onjuist behandelt. Eerlijk gebruik van het Product omvat, onder andere, de bevestiging van de Klant met betrekking tot regelmatige onderhoudsafspraken met VanMoof Bike Doctors in het geval de Klant per e-mail een bericht ontvangt of in de POMO-Service-app een update krijgt, om onnodige schade en/of slijtage van mechanische onderdelen te voorkomen. Gebruik van het Product als bezorgfiets, voor proefritten, of bij een sportevenement, of in vergelijkbare omstandigheden die verder gaan dan het gewone gebruik van consumentenproducten wordt beschouwd als oneerlijk gebruik van het Product.
  4. Om gebruik te maken van deze POMO-Service moet Je een ledenaccount ('Account') voor de POMO-Service aanmaken en up-to-date houden in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk Account. Om Je deze POMO-Service te kunnen bieden, moeten wij Je persoonsgegevens zoals Je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en locatie verwerken. Bij Je aanvraag voor een Account geef Je ons toestemming om een aantal van Je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden voor verificatiedoeleinden, en om extra informatie over Je te verkrijgen. VanMoof mag naar eigen goeddunken een accountaanvraag accepteren of weigeren.
  5. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, iemand toestaan Je Account te gebruiken of Je Account toewijzen of op een andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van Je Account dien Je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van de POMO- Service bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in Je Account en Je moet het wachtwoord van Je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van Je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van Je Account.
  6. Je kunt Je Account en de wijze hoe Je met de POMO-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in Je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van Je e-mailadres stem Je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om Je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Door VanMoof te voorzien van Je mobiele telefoonnummer stem Je ermee in dat wij dat telefoonnummer gebruiken om Je tekstberichten te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service. Je kunt Je niet afmelden voor de e-mails of tekstberichten die betrekking hebben op de POMO-Service, want deze zijn onmisbaar om Je onze POMO-Service te bieden, tenzij Je de POMO-Service beëindigt.
  7. De onderhoudsintervallen zijn onderhevig aan de kilometers die op de fiets zijn afgelegd en de Klant wordt via e-mail of updates van de POMO-Service-app op de hoogte gebracht.
  8. De verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6, zijn ook van toepassing op de POMO-Services en/of app. Bij het gebruik van de POMO-Service en/of de POMO-Service-app ga Je ermee akkoord Je niet in te laten met de verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6.
   1. VanMoof kan Je toegang tot de POMO-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat Je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook Accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMO-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de POMO-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat Je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMO-Service.
  9. Onverminderd artikel 5.10 omvat de POMO-Service services en kosten die verband hebben met de vervanging of reparatie van mechanische onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn bij normaal gebruik van de fiets (bijv. recreatief of om naar het werk te gaan), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het afstellen of smeren van onderdelen, het vervangen van remmen, remblokken, wielen, het stuur, bediening en knoppen op het stuur, de ketting, de kettingkast of de standaard, of een combinatie daarvan.
  10. De POMO-Service dekt geen vorderingen voor reparatie- of vervangingskosten die direct of indirect voortvloeien uit de volgende situaties:
   1. Lege banden, schade door ongevallen, schade door vandalisme, beschadiging van elektrische onderdelen, reparatie of vervanging van onderdelen buiten de garantieperiode, verzendkosten van en naar servicelocaties;
   2. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door Jou of iemand anders die Je fiets met Je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   3. Het gevolg van een virus, 'back door', time bomb', Trojan Horse', 'drop dead'-apparaat of malware op Je apparatuur;
   4. Aanpassing of wijziging aan Je fiets zonder originele VanMoof-onderdelen/- accessoires;
   5. Schade aan de fiets die door Jou of anderen aan de fiets werd veroorzaakt;
   6. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd; of
   7. Kosten die Je hebt moeten maken doordat Je de fiets niet kon gebruiken, of kosten anders dan de vervanging van de fiets.
  11. VanMoof Bike Doctors behouden zich het recht voor te bepalen welke mechanische onderdelen tijdens een controle vervangen moeten worden.
  12. Ten behoeve van onderhoud en reparatiewerk, wel of niet door VanMoof in gang gezet, moet de Klant de fiets naar de VanMoof-winkel of een plaatselijke locatie van het 'reparatienetwerk' brengen en hem weer ophalen of zorgdragen voor vervoer naar een van deze locaties. Deze verplichting is van toepassing gedurende de volledige tijdsduur van de Overeenkomst, zelfs als de Klant en de dichtstbijzijnde VanMoof-winkel op lange of langere afstand van elkaar verwijderd zijn, door bijvoorbeeld een nieuw adres van de Klant of de sluiting/verhuizing van een VanMoof-winkel. VanMoof heeft het recht (maar is niet verplicht) schade aan de Fiets op kosten van de Klant te repareren die veroorzaakt is door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
  13. De Klant is gerechtigd de aankoop van de POMO-Service te annuleren binnen een annuleringsperiode van 14 (veertien) kalenderdagen na de leveringsdatum van de fiets, zonder opgave van reden.
  14. Om het annuleringsrecht uit te oefenen waarnaar wordt verwezen in artikel 5.13, dient de Klant VanMoof tijdig schriftelijk, voorzien van een datum en binnen de annuleringsperiode genoemd in artikel 5.13 (via een brief of e-mail) of via de webportal op de hoogte te stellen van zijn/haar wens om de POMO-Service te annuleren.
  15. Klanten hebben de mogelijkheid de POMO-Service over te dragen als ze hun VanMoof- fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMO-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar nadat de geldende registratieformaliteiten voor het aanmaken en up-to-date houden van een account voltooid zijn.
 6. Prijzen

  1. Alle prijzen van VanMoof zijn in EUR/USD/GBP/JPY, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor zover prijzen worden weergegeven in andere valuta dan EUR/USD/GBP/JPY, wordt een dergelijke prijsweergave geacht te zijn gebaseerd op een EUR/USD/GBP/JPY-equivalent van een dergelijke prijs op de datum dat de prijsweergave werd gedaan. Prijzen zijn exclusief belasting over toegevoegde waarde of enige andere omzetbelasting. Verpakkingskosten bij verzending, invoer- en uitvoerrechten en -belastingen en andere toeslagen, heffingen of belastingen die worden opgelegd of geheven over de Producten en het vervoer ervan, zijn voor rekening van de Klant.
  2. Veranderingen van factoren voorafgaand aan de levering die van invloed zijn op de prijzen van VanMoof, waaronder maar niet beperkt tot de tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringstarieven, invoer- en uitvoerrechten en andere kosten die kunnen gelden voor in- of uitvoer, vrachtkosten en andere toeslagen, heffingen of belastingen, kunnen door VanMoof bij de Klant in rekening worden gebracht.
  3. Servicekosten; Je gaat akkoord met de vergoedingen en kosten, verkoopvoorwaarden en het betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op Je gebruik van de POMD-Services of POMO-Services (‘Services’) zoals bepaald in deze Voorwaarden en de geldende accountregistratie voor deze Services. VanMoof kan op elk moment en naar eigen goeddunken nieuwe services toevoegen tegen extra vergoedingen en kosten, of vergoedingen en kosten voor bestaande Services wijzigen. Alle vergoedingen en kosten voor Je gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, behalve als dit uitdrukkelijk in de Voorwaarden is aangegeven. Als op enig moment de vergoedingen voor een bestaande Service worden verhoogd, staat het Je uiteraard vrij om Je gebruik van de Service te beëindigen door een kennisgeving te verzenden naar het e-mailadres dat is aangegeven in artikel 2.3 hierboven. Als Je het gebruik van de Service voortzet, wordt dit beschouwd als Je instemming met de nieuwe voorwaarden.
 7. Levering

  1. De levertermijn die door VanMoof wordt aangeduid, is gebaseerd op de omstandigheden die van toepassing zijn op VanMoof op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan en voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, op de informatie die deze derden aan VanMoof hebben verstrekt. Alle leverdata zijn slechts schattingen.
  2. Behoudens indien in dit document anders is bepaald, vangt de levertermijn aan op de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging van VanMoof. Indien VanMoof om de Bestelling uit te voeren echter aanvullende informatie van de Klant nodig heeft, zal de levertermijn aanvangen op de datum waarop VanMoof over alle nodige informatie en middelen beschikt, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging.
  3. De Klant is niet gerechtigd een vergoeding te claimen bij overschrijding van de levertermijn. De Klant heeft ook niet het recht de Overeenkomst in dat geval te ontbinden, tenzij de Klant beschouwd wordt als een Consument. Zie artikel 8 voor meer details. Consumenten hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden nadat ze hebben verzocht om levering binnen een redelijke termijn of binnen de wettelijke termijn en VanMoof niet binnen die redelijke of wettelijke termijn kon leveren.
  4. VanMoof is altijd gerechtigd in delen te leveren.
 8. Retourneerbeleid en Herroepingsrecht

  1. Indien de Klant een Consument is die een Product in een VanMoof Brand Store heeft gekocht, kan het Product vervolgens worden geretourneerd in de originele verpakking, en wel binnen 14 dagen na aankoop. Zie de FAQ voor het online retourneerformulier, en voor het regelen van een afspraak voor het ophalen van het Product.
  2. Als Je voldoet aan de definitie van “Consument”, heb Je het recht Je aankoop te herroepen en Je bestelling in te trekken zonder opgaaf van reden en zonder extra kosten.
  3. De herroepingsperiode vervalt na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat Je of een door Jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt. Als de Producten worden geleverd in meerdere deelpartijen, vervalt de herroepingsperiode na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat Je de laatste zending/partij fysiek in ontvangst neemt.
  4. Let op: Je hebt geen recht op herroeping als de Producten zijn gemaakt volgens specificaties van de Consument of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
  5. Je dient de Producten te retourneren in de originele doos of de doos die werd verstrekt door VanMoof volgens artikel 11.3 van de Voorwaarden of ze persoonlijk te overhandigen aan VanMoof, zonder onnodig uitstel en in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop Je Je herroeping van dit contract bij ons hebt gemeld. Je voldoet aan de termijn indien Je de Producten retourneert voordat de periode van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken.
  6. Je bent alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Installeren van de pedalen en/of aanpassing van het stuur en/of zadel veroorzaken doorgaans kleine krassen. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en werking van de fiets vast te stellen, ben Je aansprakelijk jegens VanMoof voor enige vermindering van waarde die door deze handelingen werd veroorzaakt.
  7. Als Je Je aankoop herroept, kan VanMoof terugbetaling weigeren zolang VanMoof de geretourneerde goederen niet tijdig heeft ontvangen of totdat Je hebt aangetoond dat Je de Producten tijdig hebt geretourneerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerst voordoet.
  8. VanMoof vergoedt Je het aankoopbedrag van de Producten, inclusief de verzendkosten met betrekking tot de levering van de Producten niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat wij Je geretourneerde Producten hebben ontvangen.
  9. VanMoof zal gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als die Je gebruikt hebt voor de aanvankelijke transactie, tenzij Je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen en mits een dergelijke terugbetaling geen kosten voor Je met zich meebrengt. VanMoof vergoedt echter geen bijkomende kosten als Je uitdrukkelijk hebt gekozen voor een soort levering anders dan de goedkoopste soort standaard levering die door VanMoof wordt geboden.
  10. Je dient zowel de Bestelling als de verpakking tijdens de eerste 14 (veertien) kalenderdagen met uiterste zorg te behandelen. Als Consument ben Jij alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, dien Je het Product op dezelfde wijze te hanteren en inspecteren als Je in een winkel zou mogen doen.
  11. Om Je recht op herroeping uit te oefenen, kun Je het formulier op de contactpagina op de website van VanMoof invullen of een vergelijkbare ondubbelzinnige verklaring opstellen en versturen naar het e-mailadres dat is aangegeven in artikel 2.3 hierboven. Wij sturen Je een bevestiging van Je herroeping.
 9. Levering en risico

  1. Indien en voor zover partijen de levering of leveringskosten van de Producten en risico- overdracht niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de levering plaatsvinden in een pand van VanMoof, en het risico van de Producten en de verpakking hiervan wordt overgedragen op de Klant op het moment dat de Producten gereed zijn voor verzending. Deze verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Klant. Als de Klant als Consument wordt beschouwd, is het voorgenoemde in artikel 9.1 niet van toepassing op het moment van levering en de risico-overdracht is het moment dat de Consument de Producten in ontvangst heeft genomen.
  2. Indien de Klant de Producten die hij/zij heeft besteld niet ophaalt en dit niet snel alsnog doet, blijft hij/zij in gebreke zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. In een dergelijke situatie heeft VanMoof het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant, en mag deze verkopen aan een derde. De Klant blijft aansprakelijk voor de aankoopprijs en additionele rente en kosten (ter compensatie) na de aftrek van de netto-opbrengsten van een eventuele dergelijke verkoop aan een derde.
 10. Eigendomsvoorbehoud

  1. Afgezien van de werkelijke leveringsdatum zal de eigendomstitel van de Producten niet aan de Klant worden overgedragen totdat hij/zij het volledige uitstaande bedrag van de Producten aan VanMoof heeft betaald, waaronder de aankoopprijs, toeslagen, rente, belastingen en te betalen kosten conform de Voorwaarden of een Overeenkomst en services die zijn of worden verleend met betrekking tot de Producten.
  2. De Klant is niet geautoriseerd om de Producten te huren, verhuren of ter gebruik beschikbaar te stellen aan derden, ze te verpanden of op andere wijze te bezwaren ten gunste van derden totdat VanMoof de eigendomstitel van die Producten heeft overgedragen aan de Klant.
  3. Indien en zolang de eigendomstitel van de Producten nog niet is overgedragen aan de Klant, moet de Klant VanMoof onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van Producten waar beslag op is gelegd, die zijn gedagvaard of die in beslag zijn genomen of als enige andere claim ingediend wordt in verband met de Producten.
  4. In het geval van beslaglegging, confiscatie, inbeslagneming, faillissement, onvrijwillige liquidatie of een (voorlopige) surséance van betaling dient de Klant de administrateur, vereffenaar of gerechtsdeurwaarder die de confiscatie, inbeslagneming of beslaglegging behandelt, onmiddellijk op te hoogte te stellen van de eigendomsrechten van VanMoof.
 11. Inspectie en klachten

  1. De Klant is verplicht om de Producten onmiddellijk bij aankomst op bestemming zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of een derde die volgens zijn/haar instructies handelt, afhankelijk van welke van de gebeurtenissen eerder is. VanMoof dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden geïnformeerd via support@vanmoof.com over klachten met betrekking tot gebreken van de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. De kennisgeving van de Klant bevat minimaal een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten met betrekking tot de gebreken waarop de Klant zich beroept, en bij voorkeur foto’s van de gebreken. De Klant moet VanMoof schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven genoemde periode ontdekt hadden kunnen worden, onmiddellijk nadat ze worden ontdekt, maar in geen geval later dan binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten. Kennisgeving van uiterlijke schade kan alleen door VanMoof worden aangenomen voor eerste gebruik van het Product. Indien de Klant nalaat VanMoof in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen.
  2. Wanneer het Product na aankomst op het leveringsadres door een officiële monteur van VanMoof Producten in elkaar wordt gezet, is de Klant verplicht om de in elkaar gezette Producten zorgvuldig te inspecteren voordat deze met het ondertekenen van de leveringsverklaring van de monteur tot aanvaarding overgaat.
  3. De Klant is verplicht om na constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de Producten in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De Klant zal VanMoof voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.
  4. De Klant is niet gerechtigd Producten aan VanMoof te retourneren voordat VanMoof een dergelijke retournering schriftelijk heeft goedgekeurd. De retourzending is gratis in die landen waarin de VanMoof Brand Stores zich bevinden; zee www.vanmoof.com/stores. De Producten blijven voor risico van de Klant totdat VanMoof deze heeft ontvangen.
  5. Andere verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant:
   1. De Klant zal te allen tijde alle informatie tijdig beschikbaar maken die VanMoof nodig heeft bij de uitvoering van zijn activiteiten en garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid ervan.
   2. De Klant heeft niet het recht handelsmerken of identificatiemerken op de Producten, documenten die de Producten vergezellen en/of er betrekking op hebben, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
   3. De Klant heeft niet het recht het Product, de onderdelen ervan en/of de Services te kopiëren, aan te passen, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of hier op andere wijze aan te morrelen.
 12. Garantie

  1. VanMoof garandeert dat elk nieuw VanMoof S5/A5-fietsframe drie (3) jaar na de leveringsdatum gedekt is tegen fabricage- en materiaalfouten. Op alle originele onderdelen rust een garantie voor een periode van drie (3) jaar vanaf de leveringsdatum. Voor oudere modellen en outlet-verkopen en bepaalde accessoires, zoals de Powerbank (voor de Powerbank geldt een garantietermijn van twee (2) jaar), is een andere garantietermijn van toepassing onverlet de andere algemene voorwaarden van artikel 12. Deze andere garantietermijn wordt vermeld tijdens het afrekenproces van Je aankoop.
  2. Deze garantie, waarnaar wordt verwezen in artikel 12.1, is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van een gebreken vertonend frame of gebreken vertonende onderdelen en is de enige verhaalsmogelijkheid. Na een reparatie/vervanging die onder de garantie valt wordt de garantieperiode niet verlengd, onverminderd de in Nederland geldende wettelijke rechten. Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is overdraagbaar voor de resterende termijn indien de fiets verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar.
  3. Claims op basis van deze garantie moeten rechtstreeks worden ingediend bij het aankooppunt in Je land, waarbij bewijs van aankoop moet worden overhandigd. De vervanging van dozen valt niet onder de garantie. Heb Je een vervangende doos nodig, dan sturen we Je er een voor een extra bedrag.
  4. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of onjuist vervolgonderhoud, waaronder schade als gevolg van het onjuist vervangen van onderdelen, (slijtage van) verbruiksartikelen zoals banden of het ongeoorloofd installeren van onderdelen of accessoires. De garantie is niet van toepassing op schade of defecten door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, het niet downloaden en installeren van updates voor de apps op Je mobiele apparaat, of het niet volgen van instructies. Deze garantie vervalt bij ongeoorloofde aanpassingen aan het frame of de onderdelen. De garantie is niet van toepassing indien het Product, de onderdelen ervan en/of de Services zijn gekopieerd, aangepast, reverse-engineerd, gedecompileerd, gedemonteerd of indien hier op andere wijze aan gemorreld is. VanMoof is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade. Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de Consument.
  5. De ingebouwde accu van het Product, vervangende batterijen en batterij-accessoires worden getest en zouden meer dan 800 oplaadcycli moeten maken voordat de capaciteit terugvalt naar minder dan 70% van zijn oorspronkelijke totale capaciteit tijdens de garantieperiode zoals beschreven in artikel 12.1 van deze Voorwaarden.
 13. Force majeure

  1. Indien VanMoof zich door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan houden, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens deze situatie van overmacht.
  2. Als een situatie van overmacht echter langer dan een (1) kalendermaand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van force majeur van VanMoof, heeft de Klant geen recht op compensatie of schadevergoeding, zelfs niet als VanMoof door dergelijke overmacht een voordeel kan behalen.
  3. Force majeure aan de kant van VanMoof wordt opgevat als een geval van overmacht zoals genoemd in artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en bovendien alle omstandigheden die buiten de macht van VanMoof vallen en verhinderen dat volledig of deels kan voldaan aan de verplichtingen jegens de Klant of waardoor niet in alle redelijkheid van VanMoof kan worden verwacht dat het aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht of een dergelijke omstandigheid had kunnen worden voorzien op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, uitbraak en/of verspreiding van virussen en/of ziekten, stagnatie of andere productieproblemen die VanMoof of zijn leveranciers ondervinden, of problemen in het vervoer dat door VanMoof of derden wordt verleend, overheidsmaatregelen en tevens het onvermogen om een toestemming of licentie van een overheidsorgaan te verkrijgen.
  4. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk te informeren over een (mogelijke) situatie van overmacht.
 14. Garantieclaims op Producten

  1. VanMoof geeft alleen garantie op de functies en kwaliteit van zijn Producten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere specifieke of impliciete garanties worden, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde verplichte wetgeving, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien VanMoof Producten aan de Klant levert die VanMoof van zijn eigen leveranciers heeft verkregen, kan VanMoof op geen enkel moment door de Klant worden verplicht aan een garantie te voldoen of aansprakelijk worden gehouden die verstrekkender reikt dan die VanMoof van zijn eigen leverancier kan claimen.
  3. Met betrekking tot claims op basis van de garantie op grond van artikel 12 heeft VanMoof, indien volgens VanMoof de Klant kon bewijzen dat Producten die door VanMoof aan de Klant werden geleverd, niet correct werken, op eigen goeddunken de keuze uit:
   1. het opnieuw leveren van een Product van eenzelfde model, vergelijkbare leeftijd, kilometerstand en staat, na ontvangst van het geretourneerde Product;
   2. de Producten op juiste wijze aanpassen;
   3. de Klant na wederzijdse instemming een korting geven op de aankoopprijs.
   4. VanMoof wordt door te voldoen aan een van de hierboven beschreven opties volledig van zijn garantieverplichtingen ontslagen, en zal niet aansprakelijk zijn voor verdere betaling van compensatie of schadevergoeding.
  4. De Producten blijven volledig voor risico van de Klant, ook als VanMoof reparaties op de Producten uitvoert.
 15. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van VanMoof is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in een dergelijk geval betaald moet worden volgens de aansprakelijkheidsverzekeringspolissen die VanMoof heeft afgesloten. Deze verzekeringspolissen hebben een beperkte dekking, onder meer met betrekking tot het bedrag van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de dekkingsbevestiging. Mocht er, ongeacht de redenen, op grond van de hiervoor genoemde verzekeringspolissen geen betaling worden gedaan, wordt de aansprakelijkheid van VanMoof beperkt tot de vergoeding die door VanMoof werd gefactureerd en door de Klant werd betaald in verband met de levering in kwestie gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden rechtstreeks voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis plaatsvond die leidde tot de aansprakelijkheid, tot een maximale aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend euro).
  2. Als VanMoof er derden bij betrekt, accepteert VanMoof geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van het deel van een dergelijke derde, met uitzondering van niet- nakoming van het deel van VanMoof zelf, waarop artikel 15.1 van toepassing is. Indien de Klant juridische stappen onderneemt tegen een derde, zal de Klant VanMoof vrijwaren voor claims door een dergelijke derde in verband met een dergelijke claim en tevens tegen alle onkosten die door VanMoof zijn gemaakt.
  3. Alle rechten op juridische stappen en andere bevoegdheden van de Klant tegen VanMoof in verband met de door VanMoof geleverde Producten vervallen na het verstrijken van een termijn van een (1) jaar na de datum dat de Klant zich bewust werd, of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, van het bestaan van dergelijke rechten en bevoegdheden.
 16. Opzegging

  1. Indien de Klant zijn/haar verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst niet deugdelijk of tijdig nakomt, blijft de Klant in gebreke en heeft VanMoof het recht zonder voorafgaande kennisgeving:
   1. de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. de Overeenkomst met de Klant volledig of gedeeltelijk te ontbinden;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder enige Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  2. Indien VanMoof zich wil beroepen op het recht van ontbinding zoals genoemd in artikel 16.1, is VanMoof geautoriseerd om elk bedrag dat mogelijk aan de Klant gerestitueerd kan worden te compenseren met een vergoeding voor zowel activiteiten die al zijn uitgevoerd als een compensatie van winstderving.
  3. In het geval van een faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, liquidatie of beslag op een of meerdere bezittingen van de Klant of als de Klant zich ervan bewust is dat een van deze situaties zich kan voordoen, moet de Klant VanMoof hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
  4. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, worden alle Overeenkomsten met de Klant onmiddellijk beëindigd middels een kennisgeving van VanMoof of informeert VanMoof de Klant over zijn wens dat aan (een deel van) de Overeenkomst in kwestie zal worden voldaan. In dit geval heeft VanMoof het recht zonder ingebrekestelling:
   1. de nakoming van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. alle eventuele betalingsverplichtingen aan de Klant op te schorten;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder een Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  5. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, zijn alle vorderingen van VanMoof op de Klant onmiddellijk volledig verschuldigd.
 17. Onderhoud en updates

  1. Voor het handhaven en verbeteren van de veiligheid en functionaliteiten van onze Services en ons Product, kan het van tijd tot tijd nodig zijn om onze Producten en/of Services bij te werken of te wijzigen, bijv. via software- of firmware-updates. Daardoor zouden functionaliteiten kunnen veranderen. De updates of wijzigingen kunnen bijvoorbeeld op de volgende manieren plaatsvinden:
   1. ze worden gedownload en geïnstalleerd door de Klant op zijn/haar mobiele apparaat, of het mobiele apparaat kan de updates automatisch verzorgen. De mobiele apparaten werken het Product bij.
   2. updates kunnen worden geïnstalleerd door VanMoof of haar Officiële Specialisten wanneer Producten in elkaar worden gezet, afgeleverd worden voor reparaties en/of controles;
   3. belangrijke updates worden rechtstreeks door VanMoof naar het Product geüpload en geïnstalleerd.
  2. VanMoof kan haar Services tijdelijk moeten opschorten, bijvoorbeeld omdat er veiligheidsproblemen moeten worden onderzocht en/of vanwege systeemonderhoud en -systeemupgrades.
  3. VanMoof kan de ondersteuning van Je mobiele apparaat of de besturingssoftware van het Product opschorten of staken, bijvoorbeeld omdat de software van het mobiele apparaat niet meer courant is. Services kunnen niet langer beschikbaar zijn zonder dat Je daarvan vooraf in kennis wordt gesteld.
  4. VanMoof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de situaties beschreven in artikel 17.1., 17.2, of 17.3, of een combinatie daarvan, tenzij dat in Nederland wettelijk verplicht is.
  5. In het geval Je de in artikel 17.1 beschreven updates niet downloadt en installeert, en/of belemmert dat een of meer van deze updates of wijzigingen van kracht worden, dan vervalt Je beperkte garantie.
 18. Overdracht van rechten en plichten

  1. VanMoof heeft het recht de rechten en plichten zoals beschreven in enige Overeenkomst met de Klant over te dragen aan derden. Indien plichten van VanMoof worden overgedragen, moet VanMoof de Klant hierover van tevoren informeren en is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op de datum dat de overdracht plaats zal vinden. In een dergelijk geval is VanMoof niet aansprakelijk voor eventuele schade. Behoudens zoals is bepaald in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, mag de Klant geen rechten of plichten van Overeenkomsten aan derden overdragen, tenzij VanMoof daarvoor toestemming heeft gegeven. Iedere poging tot overdracht in strijd met dit artikel is nietig. De Overeenkomst is bindend voor elke geoorloofde opvolger of begunstigde.
 19. Privacy

  1. Wij nemen Jouw privacy serieus. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst verwerken en beschermen wij Jouw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Zie www.vanmoof.com/privacy.
 20. Conversie

  1. Als en in zover geen beroep kon worden gedaan op een bepaling van deze voorwaarden door enig dwingend recht, het oneerlijke karakter van deze Voorwaarden of redenen van redelijkheid en billijkheid, zal de bepaling in kwestie, wat inhoud en essentie betreft, in elk geval een overeenkomstige betekenis hebben in dusdanige mate dat de bepaling in kwestie inderdaad terecht kan worden ingeroepen.
 21. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasbaarheid van zowel de Eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende goederen, de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen, als het Weens Koopverdrag inzake de verkoop van goederen is uitgesloten. Ten behoeve van consumenten blijven gunstiger dwingendrechtelijke bepalingen naar Nederlands recht ongewijzigd gelden.
  2. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 22. Afdwingbaarheid

  1. Indien een voorwaarde of bepaling van de Overeenkomst, waaronder deze Voorwaarden, in enig rechtsgebied ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, heeft deze ongeldigheid, illegaliteit of niet-afdwingbaarheid geen invloed op andere voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst in een ander rechtsgebied of maakt deze ongeldigheid, illegaliteit of niet-afdwingbaarheid deze voorwaarde of bepaling niet ongeldig of niet-afdwingbaar in een ander rechtsgebied.
 23. Wijziging van de voorwaarden

  1. Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen deze voorwaarden door VanMoof met een kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Behoudens als hierin of daarin anders is bepaald, zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle huidige Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving. Wij kunnen eventuele websites waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken herzien en bijwerken. Tenzij anders is bepaald op dergelijke websites, zijn alle wijzigingen direct na de plaatsing van kracht en van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de desbetreffende website nadien. Tenzij anders is bepaald op de website, betekent het feit dat Je de website na het plaatsen van herziene voorwaarden blijft gebruiken dat Je de wijzigingen aanvaardt en hiermee instemt. Er wordt van Je verwacht dat Je de geldende websites van tijd tot tijd bekijkt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen, daar deze bindend voor Je zijn.

View as PDF

Algemene voorwaarden VanMoof
Aankopen vanaf 20 april 2021 tot en met 4 april 2022

 1. Definities

  1. Definities: in deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn de volgende definities van toepassing:
   1. Overeenkomst: elke overeenkomst die schriftelijk en ondertekend wordt aangegaan tussen VanMoof en een Klant, inclusief deze Voorwaarden, en aanpassingen hierop;
   2. Bike Doctor: een gecertificeerde fietsmonteur van VanMoof die werkzaam is op fysieke winkellocaties en in magazijnen van VanMoof;
   3. Fietsopsporing: het proces waarbij personeel van VanMoof dat gespecialiseerd is in het opsporen van gestolen VanMoof-fietsen op zoek gaat naar VanMoof-fietsen die ontvreemd zijn;
   4. Klant, Je/Jij/Jou of Jouw: alle natuurlijke of rechtspersonen waar VanMoof een Overeenkomst mee aangaat of waarmee VanMoof het afsluiten van een Overeenkomst mee onderhandelt;
   5. Consument: de Klant die handelt als natuurlijke persoon buiten de doeleinden van zijn/haar onderneming waar VanMoof Producten aan verkoopt en/of levert en waar VanMoof Services aan levert;
   6. Bestelling: elke bestelling die door een Klant bij VanMoof wordt geplaatst, in welke vorm dan ook;
   7. Privacybeleid: de verklaring die door de Klant op de website van VanMoof kan worden geraadpleegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die van tijd tot tijd kan worden aangepast en die hierin door middel van verwijzing is opgenomen en is terug te vinden op https://www.vanmoof.com/privacy;
   8. Producten: alle goederen die onder een Overeenkomst vallen;
   9. Services: alle services die VanMoof levert aan de Klant, die direct gelinkt zijn aan de Bestelling van een VanMoof Product door een Klant (bijvoorbeeld POMT-Service of POMM-Service, zoals gedefinieerd in deze algemene voorwaarden);
   10. VanMoof of Wij of Ons: de besloten vennootschap VanMoof B.V. met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, Nederland;
   11. VanMoof-winkel: een fysieke verkoop- en/of reparatielocatie van VanMoof; de huidige adressen zijn terug te vinden op de website.
 2. Toepasbaarheid

  1. De huidige Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle acties en wettelijke transacties van VanMoof en Klanten. Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in de huidige Voorwaarden hiermee tegenstrijdig zijn, zijn de bepalingen van de Voorwaarden ook van toepassing op Overeenkomsten in gevallen waarin VanMoof niet handelt in de hoedanigheid van verkoper.
  2. Toepasbaarheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt door VanMoof expliciet verworpen.
  3. De contactinformatie die relevant is voor de Klant en die betrekking heeft op de identiteit van VanMoof: Voor Verkopen en Diensten die op onze Website of in Nederlandse winkels zijn aangekocht:
   •    VANMOOF B.V.; Mauritskade 55 (1092 AD), Amsterdam, Nederland;
   •    Contact: support@vanmoof.com, tel +31(0)202051079;
   •    Nederlandse Kamer van Koophandel: 34227663.
 3. Prijsopgaven, Overeenkomsten, Productbeschrijvingen, services en definities

  1. Een offerte of prijsopgave is voor VanMoof niet bindend en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een Bestelling te plaatsen.
  2. Een Overeenkomst wordt van kracht in zoverre als VanMoof een Bestelling van een Klant schriftelijk accepteert of als VanMoof schriftelijk een Bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant VanMoof werk voor de Klant uitvoert voordat een Overeenkomst van kracht is, zal de Klant VanMoof daarvoor vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van VanMoof die verschuldigd zijn vanaf de ontvangst van een factuur.
  3. Na aanvaarding van een Bestelling heeft VanMoof te allen tijde het recht om die Bestelling voorafgaand aan de levering zonder aansprakelijkheid te annuleren, zonder hiervan de reden op te geven nadat de Bestelling is aanvaard. In dit geval is VanMoof niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Klant zijn gedaan.
  4. VanMoof zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het inlichten van de Klant over de gegevens, gewichten, kenmerken en andere informatie die op de Producten van toepassing is, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of beschikbaar gemaakte specificaties of monsters zijn slechts indicaties van de Producten in kwestie. Indien de Klant kan aantonen dat de Producten die door VanMoof zijn geleverd aanzienlijk afwijken van de informatie die door VanMoof werd verstrekt of van de monsters, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen een redelijke termijn na de levering van het Product te beëindigen, echter voor zover een dergelijke beëindiging redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat VanMoof aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade.
  5. De integratie met het Find My-netwerk van Apple is gratis. VanMoof behoudt zich het recht voor om deze integratie op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Deze beëindiging is geen reden voor het intrekken, annuleren of op andere wijze beëindigen van de Overeenkomst(en) met VanMoof. Het privacybeleid van VanMoof is van toepassing op het gebruik van het Find My-netwerk van Apple: www.vanmoof.com/privacy. VanMoof geeft geen verklaringen of garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of juistheid van het Find My-netwerk van Apple en Je stemt ermee in dat VanMoof niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met het Find My-netwerk van Apple of voor de betrouwbaarheid of de werking ervan.
 4. Peace of Mind-diefstalservice

  1. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.5 biedt VanMoof een Peace of Mind-diefstalservice (de 'POMD-Service') om de eigenaren van een VanMoof-fiets te beschermen. De POMD-Service maximaliseert de kans voor eigenaren van een VanMoof dat ze hun gestolen fiets terugkrijgen. Je moet een ledenaccount ('Account') voor de POMD-Service aanmaken en up-to-date houden in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk Account. VanMoof mag naar eigen goeddunken accountaanvragen accepteren of weigeren.
  2. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, iemand toestaan Je Account te gebruiken of Je Account toewijzen of op andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van Je Account dien Je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van de polis voor Je POMD-Service bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in Je Account en Je moet het wachtwoord van Je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van Je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van Je Account.
  3. Je kunt Je Account en de wijze hoe Je met de POMD-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in Je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van Je e-mailadres stem Je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om Je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMD-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Door VanMoof te voorzien van Je mobiele telefoonnummer stem Je ermee in dat wij dat telefoonnummer gebruiken om Je tekstberichten te sturen die betrekking hebben op de POMD-Service. Je kunt Je niet afmelden voor de e-mails of tekstberichten die betrekking hebben op de POMD-Service, want deze zijn onmisbaar om Je onze POMD-Service te bieden, tenzij Je de POMD-Service beëindigt.
  4. Aankoopvoorwaarden
   1. POMD-Service kan tegelijkertijd met Je VanMoof-fiets worden aangeschaft.
  5. Regels met betrekking tot de POMD-Service
   1. Bij het gebruik van de POMD-Service en/of de bijbehorende POMD-Service-app ga Je ermee akkoord Je niet in te laten met de volgende verboden activiteiten:
   2. kopiëren, distribueren of openbaar maken van onderdelen van de POMD-Service in de media, waaronder (zonder limitering) geautomatiseerd of niet- geautomatiseerd 'scrapen';
   3. gebruik van automatische systemen, waaronder zonder enige beperking 'robots', 'webspiders', 'offline readers' enz., om toegang te krijgen tot de POMD-Service op een manier die meer verzoekberichten verstuurt naar de VanMoof-servers dan een persoon redelijkerwijs in dezelfde tijdspanne kan produceren met gebruik van een conventionele online webbrowser. Een uitzondering hierop is dat VanMoof de operators van openbare zoekmachines herroepbaar het gebruik van webspiders toestaat om materialen van VanMoof.com te kopiëren met als enig doel, en uitsluitend voor zover noodzakelijk, het creëren van publiekelijk beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen;
   4. verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail;
   5. proberen de systeemintegriteit of -veiligheid te belemmeren of te compromitteren, of verzendingen naar of van de servers van de POMD-Service te decoderen;
   6. uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de POMD-Service;
   7. verzamelen of vergaren van persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, van de POMD-Service;
   8. de POMD-Service gebruiken voor commerciële doeleinden;
   9. Je voordoen als een andere persoon of op andere wijze onjuist voorstellen van Je connectie met een persoon of entiteit, fraude plegen of Je identiteit verbergen of pogen te verbergen;
   10. de juiste werking van de POMD-Service verstoren;
   11. toegang verkrijgen tot de content van de POMD-Service via een technologie of middel anders dan die worden geboden en erkend zijn door de POMD-Service;
   12. Je niet houden aan de maatregelen die wij gebruiken om toegang tot de POMD-Service te beletten of beperken, waaronder, zonder enige beperking, functies die gebruik verhinderen of belemmeren, of kopiëren van content of beperkingen van het gebruik van de POMD-Service of de inhoud ervan opleggen;
   13. of enige andere verboden activiteit die verband houdt met het up-to-date houden van een Account dat in aanmerking komt;
   14. VanMoof kan Je toegang tot de POMD-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder maar niet beperkt tot de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat Je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMD-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof.
    VanMoof behoudt zich het recht voor de POMD-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat Je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMD-Service.
  6. Wij bieden geen services die in verband staan met claims die direct of indirect zijn veroorzaakt door de volgende gevallen:
   1. Je hebt Je fiets opzettelijk niet op slot en/of onbeheerd achtergelaten - tenzij Je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat er andere voorzorgsmaatregelen werden getroffen om Je fiets te beschermen;
   2. Je had Je fiets op het moment van de diefstal niet op slot staan met het slot dat door VanMoof werd geleverd;
   3. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door Jou of iemand anders die Je fiets met Je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   4. Het gevolg van een virus, 'achterdeurtje', 'logic bomb', 'Trojaans paard', 'drop dead'-apparaat of malware op Je apparatuur;
   5. Diefstal vanuit een gebouw, tenzij Je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat daarbij de toegang tot het gebouw werd geforceerd of de diefstal plaatshad ondanks dat Je redelijke voorzorgsmaatregelen had genomen om Je fiets te beschermen;
   6. Confiscatie van Je apparatuur door een overheidsinstelling of publieke instantie;
   7. Ongeoorloofde aanpassing of wijziging aan Je fiets;
   8. Oorlog, invasie, daad van een buitenlandse vijand, vijandigheden, burgeroorlog, terrorisme, opstand, revolutie, of militaire of onrechtmatige machtsgreep;
   9. Je hebt geen referentienummer van de ingediende aanklacht bij het plaatselijke politiebureau;
   10. De diefstal van de fiets wordt gedekt door een andere verzekeringspolis die op Je naam staat;
   11. In het geval van meer dan drie (3) diefstallen binnen de periode van de polis voor Je POMD-Service;
   12. Schade die door Jou of anderen werd veroorzaakt voorafgaand aan de diefstal van de fiets;
   13. Je fiets bevond zich op het moment dat hij werd gestolen niet in een van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Japan, Verenigde Staten, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Zweden;
   14. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd;
   15. Een storing of fout die wordt gedekt door een garantie van een leverancier;
   16. Kosten die Je hebt moeten maken doordat Je de fiets niet kon gebruiken, of kosten buiten de vervanging van de fiets om.
  7. Bovendien heb Je geen recht op service in een van de volgende gevallen:
   1. Accessoires, waaronder de VanMoof Powerbank, of andere apparatuur die op de fiets waren bevestigd nadat Je apparatuur per ongeluk was kwijtgeraakt of gestolen;
   2. Je hebt niet in de app laten weten dat de fiets was gestolen binnen zeven (7) kalenderdagen nadat Je dit bij de politie hebt gemeld of aangifte hebt gedaan;
   3. De POMD-Service is van toepassing op een specifiek fietsframenummer en niet op een gebruiker;
   4. Het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant.
  8. Een claim indienen
   1. Volg de onderstaande instructies stap voor stap om een claim in te dienen.
   2. Bevestig dat Je VanMoof-fiets werkelijk is gestolen. Neem indien mogelijk contact op met de eigenaar of het management van de laatste bekende locatie van Je fiets om te zien of deze gevonden is.
   3. Maak zo spoedig mogelijk melding van de diefstal bij de politie (of lokaal politiebureau als Je op het moment van de diefstal in het buitenland verkeert) en zorg dat Je in het bezit komt van een rapport of een referentienummer van de aanklacht en de details van het politiebureau. We raden Je aan de diefstal idealiter onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de ontdekking te melden.
   4. Vóór het indienen van de claim moet Je geregistreerd zijn in de POMD-Service-app van VanMoof en de gestolen VanMoof-fiets moet geregistreerd staan in Je Account.
   5. Log in op Je Account en registreer Je VanMoof-fiets als gestolen om een claim in te dienen.
   6. VanMoof zal binnen 48 (achtenveertig) uur Je claim opvolgen om de diefstal te valideren en het fietsopsporingsproces te starten.
   7. VanMoof zal uitsluitend gebruik kunnen maken van locatietracering met betrekking tot Je VanMoof-fiets als Je VanMoof-fiets als gestolen geregistreerd staat.
   8. Klanten hebben de mogelijkheid de POMD-Service over te dragen als ze hun VanMoof-fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMD-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar nadat de geldende registratieformaliteiten voor het aanmaken en up-to-date houden van een account voltooid zijn.
   9. Indien Je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang Je een fiets die even oud of jonger is en die in dezelfde (of betere) staat verkeert, mits aan de voorwaarden uit artikel 4.8.10 is voldaan.
   10. Indien Je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang Je een fiets onder de voorwaarde dat Je de eigendomstitel van de oude fiets overdraagt aan VanMoof. Hierdoor kan VanMoof de oude fiets claimen in het geval dat deze eventueel wordt teruggevonden.
 5. Peace of Mind-onderhoudsservice

  1. Naast de garantie zoals beschreven in artikel 12 van deze Voorwaarden heeft de Klant de mogelijkheid een Peace of Mind-onderhoudservice (de 'POMO-Service') aan te schaffen, die alle onderhoudskosten dekt die worden veroorzaakt door normale slijtage na de koop van de VanMoof-fiets. Alleen in het geval dat de Klant de POMO-Service aanschaft, is dit artikel 5 van toepassing.
  2. Voor de duur van de POMO-Service zal VanMoof onderhoud en reparaties aan de fiets (onderdelen en arbeid) uitvoeren voor zover dergelijk werk noodzakelijk is als gevolg van normale slijtage door normaal gebruik.
  3. De Klant komt in aanmerking voor gratis ad hoc en geplande onderhoudscontroles die worden uitgevoerd door een Bike Doctor van VanMoof met betrekking tot de volgende voorwaarden:
   1. VanMoof behoudt zich het recht voor te bepalen welke onderhoudscontroles door een Bike Doctor worden uitgevoerd en welke door de Klant zelf kunnen worden gedaan. In het geval van onderhoud door de Klant, gaat de Klant ermee akkoord tijdens het onderhoud originele VanMoof-onderdelen te gebruiken om het recht te blijven behouden op de voordelen van de POMO-Service. Als de Klant niet kan aantonen dat het onderhoud werd uitgevoerd of als schade werd veroorzaakt door het gebruik van niet goedgekeurde VanMoof-onderdelen of - accessoires, heeft VanMoof het recht de Klant de kosten in rekening te brengen die VanMoof heeft geleden als gevolg van het onjuiste onderhoud.
   2. Ad hoc reparaties zijn onderhevig aan het eerlijke gebruik van het Product en kunnen worden afgewezen als duidelijk wordt dat de Klant de Overeenkomst schendt en het Product onjuist behandelt. Eerlijk gebruik van het Product omvat, onder andere, de bevestiging van de Klant met betrekking tot regelmatige onderhoudsafspraken met VanMoof Bike Doctors in het geval de Klant per e-mail een bericht ontvangt of in de POMO-Service-app een update krijgt, om onnodige schade en/of slijtage van mechanische onderdelen te voorkomen.
  4. Om gebruik te maken van deze POMO-Service moet Je een ledenaccount ('Account') voor de POMO-Service aanmaken en up-to-date houden in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk Account. Om Je deze POMO-Service te kunnen bieden, moeten wij Je persoonsgegevens zoals Je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en locatie verwerken. Bij Je aanvraag voor een Account geef Je ons toestemming om een aantal van Je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden voor verificatiedoeleinden, en om extra informatie over Je te verkrijgen. VanMoof mag naar eigen goeddunken een accountaanvraag accepteren of weigeren.
  5. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, iemand toestaan Je Account te gebruiken of Je Account toewijzen of op een andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van Je Account dien Je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van de POMO- Service bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in Je Account en Je moet het wachtwoord van Je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van Je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van Je Account.
  6. Je kunt Je Account en de wijze hoe Je met de POMO-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in Je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van Je e-mailadres stem Je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om Je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Door VanMoof te voorzien van Je mobiele telefoonnummer stem Je ermee in dat wij dat telefoonnummer gebruiken om Je tekstberichten te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service. Je kunt Je niet afmelden voor de e-mails of tekstberichten die betrekking hebben op de POMO-Service, want deze zijn onmisbaar om Je onze POMO-Service te bieden, tenzij Je de POMO-Service beëindigt.
  7. De onderhoudsintervallen zijn onderhevig aan de kilometers die op de fiets zijn afgelegd en de Klant wordt via e-mail of updates van de POMO-Service-app op de hoogte gebracht.
  8. De verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6, zijn ook van toepassing op de POMO-Services en/of app. Bij het gebruik van de POMO-Service en/of de POMO-Service-app ga Je ermee akkoord Je niet in te laten met de verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6.
   1. VanMoof kan Je toegang tot de POMO-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat Je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook Accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMO-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de POMO-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat Je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMO-Service.
  9. Onverminderd artikel 5.10 omvat de POMO-Service services en kosten die verband hebben met de vervanging of reparatie van mechanische onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn bij normaal gebruik van de fiets (bijv. recreatief of om naar het werk te gaan), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het afstellen of smeren van onderdelen, het vervangen van remmen, remblokken, wielen, het stuur, bediening en knoppen op het stuur, de ketting, de kettingkast of de standaard, of een combinatie daarvan. 
  10. De POMO-Service dekt geen vorderingen voor reparatie- of vervangingskosten die direct of indirect voortvloeien uit de volgende situaties:
   1. Lege banden, schade door ongevallen, schade door vandalisme, beschadiging van elektrische onderdelen, reparatie of vervanging van onderdelen buiten de garantieperiode, verzendkosten van en naar servicelocaties;
   2. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door Jou of iemand anders die Je fiets met Je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   3. Het gevolg van een virus, 'back door', time bomb', Trojan Horse', 'drop dead'-apparaat of malware op Je apparatuur;
   4. Aanpassing of wijziging aan Je fiets zonder originele VanMoof-onderdelen/- accessoires;
   5. Schade aan de fiets die door Jou of anderen aan de fiets werd veroorzaakt;
   6. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd; of
   7. Kosten die Je hebt moeten maken doordat Je de fiets niet kon gebruiken, of kosten anders dan de vervanging van de fiets.
  11. VanMoof Bike Doctors behouden zich het recht voor te bepalen welke mechanische onderdelen tijdens een controle vervangen moeten worden.
  12. Ten behoeve van onderhoud en reparatiewerk, wel of niet door VanMoof in gang gezet, moet de Klant de fiets naar de VanMoof-winkel of een plaatselijke locatie van het 'reparatienetwerk' brengen en hem weer ophalen of zorgdragen voor vervoer naar een van deze locaties. Deze verplichting is van toepassing gedurende de volledige tijdsduur van de Overeenkomst, zelfs als de Klant en de dichtstbijzijnde VanMoof-winkel op lange of langere afstand van elkaar verwijderd zijn, door bijvoorbeeld een nieuw adres van de Klant of de sluiting/verhuizing van een VanMoof-winkel. VanMoof heeft het recht (maar is niet verplicht) schade aan de Fiets op kosten van de Klant te repareren die veroorzaakt is door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
  13. De Klant is gerechtigd de aankoop van de POMO-Service te annuleren binnen een annuleringsperiode van 14 (veertien) kalenderdagen na de leveringsdatum van de fiets, zonder opgave van reden.
  14. Om het annuleringsrecht uit te oefenen waarnaar wordt verwezen in artikel 5.13, dient de Klant VanMoof tijdig schriftelijk, voorzien van een datum en binnen de annuleringsperiode genoemd in artikel 5.13 (via een brief of e-mail) of via de webportal op de hoogte te stellen van zijn/haar wens om de POMO-Service te annuleren.
  15. Klanten hebben de mogelijkheid de POMO-Service over te dragen als ze hun VanMoof- fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMO-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar nadat de geldende registratieformaliteiten voor het aanmaken en up-to-date houden van een account voltooid zijn.
 6. Prijzen

  1. Alle prijzen van VanMoof zijn in EUR/USD/GBP/JPY, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor zover prijzen worden weergegeven in andere valuta dan EUR/USD/GBP/JPY, wordt een dergelijke prijsweergave geacht te zijn gebaseerd op een EUR/USD/GBP/JPY-equivalent van een dergelijke prijs op de datum dat de prijsweergave werd gedaan. Prijzen zijn exclusief belasting over toegevoegde waarde of enige andere omzetbelasting. Verpakkingskosten bij verzending, invoer- en uitvoerrechten en -belastingen en andere toeslagen, heffingen of belastingen die worden opgelegd of geheven over de Producten en het vervoer ervan, zijn voor rekening van de Klant.
  2. Veranderingen van factoren voorafgaand aan de levering die van invloed zijn op de prijzen van VanMoof, waaronder maar niet beperkt tot de tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringstarieven, invoer- en uitvoerrechten en andere kosten die kunnen gelden voor in- of uitvoer, vrachtkosten en andere toeslagen, heffingen of belastingen, kunnen door VanMoof bij de Klant in rekening worden gebracht.
  3. Servicekosten; Je gaat akkoord met de vergoedingen en kosten, verkoopvoorwaarden en het betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op Je gebruik van de POMD-Services of POMO-Services (‘Services’) zoals bepaald in deze Voorwaarden en de geldende accountregistratie voor deze Services. VanMoof kan op elk moment en naar eigen goeddunken nieuwe services toevoegen tegen extra vergoedingen en kosten, of vergoedingen en kosten voor bestaande Services wijzigen. Alle vergoedingen en kosten voor Je gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, behalve als dit uitdrukkelijk in de Voorwaarden is aangegeven. Als op enig moment de vergoedingen voor een bestaande Service worden verhoogd, staat het Je uiteraard vrij om Je gebruik van de Service te beëindigen door een kennisgeving te verzenden naar het e-mailadres dat is aangegeven in artikel 2.3 hierboven. Als Je het gebruik van de Service voortzet, wordt dit beschouwd als Je instemming met de nieuwe voorwaarden.
 7. Betaling

  1. De leveringsperiode die door VanMoof wordt aangeduid, is gebaseerd op de omstandigheden die van toepassing zijn op VanMoof op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan en voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, op de informatie die deze derden aan VanMoof hebben verstrekt. Alle leveringsdata zijn slechts schattingen.
  2. Behoudens indien in dit document anders is bepaald, vangt de leveringsperiode aan op de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging van VanMoof. Indien VanMoof om de Bestelling uit te voeren echter aanvullende informatie van de Klant nodig heeft, zal de leveringsperiode aanvangen op de datum waarop VanMoof over alle nodige informatie en middelen beschikt, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging.
  3. De Klant is niet gerechtigd een vergoeding te claimen als de leveringsperiode overschreden wordt. De Klant heeft ook niet het recht de Overeenkomst in dergelijk geval te ontbinden, tenzij de Klant beschouwd wordt als een Consument. Zie artikel 8 voor meer details. Consumenten hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden nadat ze hebben verzocht om levering binnen een redelijk tijdsbestek of binnen het wettelijke tijdsbestek en VanMoof niet binnen dat redelijke of wettelijke tijdsbestek kon leveren.
  4. VanMoof is altijd gerechtigd in delen te leveren.
 8. Herroepingsrecht

  1. Indien Je voldoet aan de definitie van een “Consument”, heb Je het recht Je aankoop te herroepen en Je bestelling in te trekken zonder reden en zonder extra kosten.
  2. De herroepingsperiode vervalt na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat Je of een door Jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt. Als de Producten worden geleverd in meerdere deelpartijen, vervalt de herroepingsperiode na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat Je de laatste zending/partij fysiek in ontvangst neemt.
  3. Let op: Je hebt geen recht op herroeping als de Producten zijn gemaakt volgens specificaties van de Consument of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
  4. Je dient de Producten te retourneren in de originele doos of de doos die werd verstrekt door VanMoof volgens artikel 11.3 van de Voorwaarden of ze persoonlijk te overhandigen aan VanMoof, zonder onnodig uitstel en in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop Je Je herroeping van dit contract bij ons hebt gemeld. Je voldoet aan de termijn indien Je de Producten retourneert voordat de periode van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken.
  5. Je bent alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Installeren van de pedalen en/of aanpassing van het stuur en/of zadel veroorzaken doorgaans kleine krassen. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en werking van de fiets vast te stellen, ben Je aansprakelijk jegens VanMoof voor enige vermindering van waarde die door deze handelingen werd veroorzaakt.
  6. Als Je Je aankoop herroept, kan VanMoof terugbetaling weigeren zolang VanMoof de geretourneerde goederen niet tijdig heeft ontvangen of totdat Je hebt aangetoond dat Je de Producten tijdig hebt geretourneerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerst voordoet.
  7. VanMoof vergoedt Je het aankoopbedrag van de Producten, inclusief de verzendkosten met betrekking tot de levering van de Producten niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat wij Je geretourneerde Producten hebben ontvangen.
  8. VanMoof zal gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als die Je gebruikt hebt voor de aanvankelijke transactie, tenzij Je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen en mits een dergelijke terugbetaling geen kosten voor Je met zich meebrengt. VanMoof vergoedt echter geen bijkomende kosten als Je uitdrukkelijk hebt gekozen voor een soort levering anders dan de goedkoopste soort standaard levering die door VanMoof wordt geboden.
  9. Je dient zowel de Bestelling als de verpakking tijdens de eerste 14 (veertien) kalenderdagen met uiterste zorg te behandelen. Als Consument ben Jij alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, dien Je het Product op dezelfde wijze te hanteren en inspecteren als Je in een winkel zou mogen doen.
  10. Om Je recht op herroeping uit te oefenen, kun Je het formulier op de contactpagina op de website van VanMoof invullen of een vergelijkbare ondubbelzinnige verklaring opstellen en versturen naar het e-mailadres dat is aangegeven in artikel 2.3 hierboven. Wij sturen Je een bevestiging van Je herroeping.
 9. Delivery and risk

  1. Indien en voor zover de partijen de levering of leveringskosten van de Producten en risico- overdracht niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de levering plaatsvinden in een pand van VanMoof, en het risico van de Producten en de verpakking hiervan wordt overgedragen op de Klant op het moment dat de Producten gereed zijn voor verzending. Deze verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Klant. Als de Klant als Consument wordt beschouwd, is het voorgenoemde in artikel 8.1 niet van toepassing op het moment van levering en de risico-overdracht is het moment dat de Consument de Producten in ontvangst heeft genomen.
  2. Indien de Klant de Producten die hij/zij heeft besteld niet ophaalt en dit niet snel alsnog doet, blijft hij/zij in gebreke zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. In een dergelijke situatie heeft VanMoof het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant, en mag deze verkopen aan een derde. De Klant blijft aansprakelijk voor de aankoopprijs en additionele rente en kosten (ter compensatie) na de aftrek van de netto-opbrengsten van een eventuele dergelijke verkoop aan een derde
 10. Eigendomsvoorbehoud

  1. Afgezien van de werkelijke leveringsdatum zal de eigendomstitel van de Producten niet aan de Klant worden overgedragen totdat hij/zij het volledige uitstaande bedrag van de Producten aan VanMoof heeft betaald, waaronder de aankoopprijs, toeslagen, rente, belastingen en te betalen kosten conform de Voorwaarden of een Overeenkomst en services die zijn of worden verleend met betrekking tot de Producten.
  2. De Klant is niet geautoriseerd om de Producten te huren, verhuren of ter gebruik beschikbaar te stellen aan derden, ze te verpanden of op andere wijze te bezwaren ten gunste van derden totdat VanMoof de eigendomstitel van die Producten heeft overgedragen aan de Klant.
  3. Indien en zolang de eigendomstitel van de Producten nog niet is overgedragen aan de Klant, moet de Klant VanMoof onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van Producten waar beslag op is gelegd, die zijn gedagvaard of die in beslag zijn genomen of als enige andere claim ingediend wordt in verband met de Producten.
  4. In het geval van beslaglegging, confiscatie, inbeslagneming, faillissement, onvrijwillige liquidatie of een (voorlopige) surséance van betaling dient de Klant de administrateur, vereffenaar of gerechtsdeurwaarder die de confiscatie, inbeslagneming of beslaglegging behandelt, onmiddellijk op te hoogte te stellen van de eigendomsrechten van VanMoof.
 11. Inspectie en klachten

  1. De Klant is verplicht om de Producten onmiddellijk bij aankomst op bestemming zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of een derde die volgens zijn/haar instructies handelt, afhankelijk van welke van de gebeurtenissen eerder is. VanMoof dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden geïnformeerd via support@vanmoof.com over klachten met betrekking tot gebreken van de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. De kennisgeving van de Klant moet een duidelijke en nauwkeurige beschrijving geven van de klachten met betrekking tot de gebreken waarop de Klant zich beroept. De Klant moet VanMoof schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven genoemde periode ontdekt hadden kunnen worden, onmiddellijk nadat ze worden ontdekt, maar in geen geval later dan binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten. Indien de Klant nalaat VanMoof in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen.
  2. De Klant is verplicht om na constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de Producten in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De Klant zal VanMoof voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.
  3. De Klant is niet gerechtigd Producten aan VanMoof te retourneren voordat VanMoof een dergelijke retournering schriftelijk heeft goedgekeurd. De retourzending is gratis en de Klant zal hier geen kosten voor hoeven te dragen. De Producten blijven voor risico van de Klant totdat VanMoof dergelijke Producten heeft ontvangen.
  4. Andere verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant:
   1. De Klant zal te allen tijde alle informatie tijdig beschikbaar maken die VanMoof nodig heeft bij de uitvoering van zijn activiteiten en garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid ervan.
   2. De Klant heeft niet het recht handelsmerken of identificatiemerken op de Producten, documenten die de Producten vergezellen en/of er betrekking op hebben, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
   3. De Klant heeft niet het recht het Product, de onderdelen ervan en/of de Services te kopiëren, aan te passen, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of hier op andere wijze aan te morrelen.
 12. Garantie

  1. VanMoof garandeert dat elk nieuw VanMoof S3/X3-fietsframe drie (3) jaar* na de leveringsdatum gedekt is tegen fabricage- en materiaalfouten. Op alle originele onderdelen rust een garantie voor een periode van drie (3) jaar* vanaf de leveringsdatum.
  2. Deze garantie, waarnaar wordt verwezen in artikel 12.1, is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van een gebreken vertonend frame of gebreken vertonende onderdelen en is de enige verhaalsmogelijkheid. Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is overdraagbaar voor de resterende termijn indien de fiets verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar.
  3. Claims op basis van deze garantie moeten rechtstreeks worden ingediend bij het aankooppunt in Je land, waarbij bewijs van aankoop moet worden overhandigd. De vervanging van dozen valt niet onder de garantie. Heb Je een vervangende doos nodig, dan sturen we Je er een voor een extra bedrag.
  4. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of onjuist vervolgonderhoud, (slijtage van) verbruiksartikelen zoals banden of het ongeoorloofd installeren van onderdelen of accessoires. De garantie is niet van toepassing op schade of defecten door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid. Deze garantie vervalt bij ongeoorloofde aanpassingen aan het frame of de onderdelen. De garantie is niet van toepassing indien het Product, de onderdelen ervan en/of de Services zijn gekopieerd, aangepast, reverse-engineerd, gedecompileerd, gedemonteerd of indien hier op andere wijze aan gemorreld is. VanMoof is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade. Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de Consument.
  5. De ingebouwde accu van het Product wordt getest en zou meer dan 800 oplaadcycli moeten maken voordat de capaciteit terugvalt naar minder dan 70% van zijn oorspronkelijke totale capaciteit tijdens de garantieperiode zoals beschreven in artikel 12.1 van deze Voorwaarden.

   * Voor oudere modellen en outlet-verkopen en bepaalde accessoires, zoals de Powerbank (voor de Powerbank geldt een garantietermijn van twee (2) jaar), is een andere garantietermijn van toepassing onverlet de andere algemene voorwaarden van artikel 12. Deze andere garantietermijn wordt vermeld tijdens het afrekenproces van Je aankoop.
 13. Force majeure

  1. Indien VanMoof zich door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan houden, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens deze situatie van overmacht.
  2. Als een situatie van overmacht echter langer dan een (1) kalendermaand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van force majeur van VanMoof, heeft de Klant geen recht op compensatie of schadevergoeding, zelfs niet als VanMoof door dergelijke overmacht een voordeel kan behalen.
  3. Force majeure aan de kant van VanMoof wordt opgevat als een geval van overmacht zoals genoemd in artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en bovendien alle omstandigheden die buiten de macht van VanMoof vallen en verhinderen dat volledig of deels kan voldaan aan de verplichtingen jegens de Klant of waardoor niet in alle redelijkheid van VanMoof kan worden verwacht dat het aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht of een dergelijke omstandigheid had kunnen worden voorzien op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, uitbraak en/of verspreiding van virussen en/of ziekten, stagnatie of andere productieproblemen die VanMoof of zijn leveranciers ondervinden, of problemen in het vervoer dat door VanMoof of derden wordt verleend, overheidsmaatregelen en tevens het onvermogen om een toestemming of licentie van een overheidsorgaan te verkrijgen.
  4. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk te informeren over een (mogelijke) situatie van overmacht.
 14. Producten van VanMoof

  1. VanMoof geeft alleen garantie op de functies en kwaliteit van zijn Producten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere specifieke of impliciete garanties worden, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde verplichte wetgeving, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien VanMoof Producten aan de Klant levert die VanMoof van zijn eigen leveranciers heeft verkregen, kan VanMoof op geen enkel moment door de Klant worden verplicht aan een garantie te voldoen of aansprakelijk worden gehouden die verstrekkender reikt dan die VanMoof van zijn eigen leverancier kan claimen.
  3. Met betrekking tot claims op basis van de garantie op grond van artikel 12 heeft VanMoof, indien volgens VanMoof de Klant kon bewijzen dat Producten die door VanMoof aan de Klant werden geleverd, niet correct werken, op eigen goeddunken de keuze uit:
   1. het opnieuw leveren van de Producten als de Producten zijn geretourneerd;
   2. de Producten op juiste wijze aanpassen;
   3. de Klant na wederzijdse instemming een korting geven op de aankoopprijs.
   4. VanMoof wordt door te voldoen aan een van de hierboven beschreven opties volledig van zijn garantieverplichtingen ontslagen, en zal niet aansprakelijk zijn voor verdere betaling van compensatie of schadevergoeding.
  4. De Producten blijven volledig voor risico van de Klant, ook als VanMoof reparaties op de Producten uitvoert.
 15. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van VanMoof is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in een dergelijk geval betaald moet worden volgens de aansprakelijkheidsverzekeringspolissen die VanMoof heeft afgesloten. Deze verzekeringspolissen hebben een beperkte dekking, onder meer met betrekking tot het bedrag van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de dekkingsbevestiging. Mocht er, ongeacht de redenen, op grond van de hiervoor genoemde verzekeringspolissen geen betaling worden gedaan, wordt de aansprakelijkheid van VanMoof beperkt tot de vergoeding die door VanMoof werd gefactureerd en door de Klant werd betaald in verband met de levering in kwestie gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden rechtstreeks voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis plaatsvond die leidde tot de aansprakelijkheid, tot een maximale aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend euro).
  2. Als VanMoof er derden bij betrekt, accepteert VanMoof geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van het deel van een dergelijke derde, met uitzondering van niet- nakoming van het deel van VanMoof zelf, waarop artikel 15.1 van toepassing is. Indien de Klant juridische stappen onderneemt tegen een derde, zal de Klant VanMoof vrijwaren voor claims door een dergelijke derde in verband met een dergelijke claim en tevens tegen alle onkosten die door VanMoof zijn gemaakt.
  3. Alle rechten op juridische stappen en andere bevoegdheden van de Klant tegen VanMoof in verband met de door VanMoof geleverde Producten vervallen na het verstrijken van een termijn van een (1) jaar na de datum dat de Klant zich bewust werd, of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, van het bestaan van dergelijke rechten en bevoegdheden.
 16. Opzegging

  1. Indien de Klant zijn/haar verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst niet deugdelijk of tijdig nakomt, blijft de Klant in gebreke en heeft VanMoof het recht zonder voorafgaande kennisgeving:
   1. de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. de Overeenkomst met de Klant volledig of gedeeltelijk te ontbinden;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder enige Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  2. Indien VanMoof zich wil beroepen op het recht van ontbinding zoals genoemd in artikel 16.1, is VanMoof geautoriseerd om elk bedrag dat mogelijk aan de Klant gerestitueerd kan worden te compenseren met een vergoeding voor zowel activiteiten die al zijn uitgevoerd als een compensatie van winstderving.
  3. In het geval van een faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, liquidatie of beslag op een of meerdere bezittingen van de Klant of als de Klant zich ervan bewust is dat een van deze situaties zich kan voordoen, moet de Klant VanMoof hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
  4. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, worden alle Overeenkomsten met de Klant onmiddellijk beëindigd middels een kennisgeving van VanMoof of informeert VanMoof de Klant over zijn wens dat aan (een deel van) de Overeenkomst in kwestie zal worden voldaan. In dit geval heeft VanMoof het recht zonder ingebrekestelling:
   1. de nakoming van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. alle eventuele betalingsverplichtingen aan de Klant op te schorten;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder een Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  5. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, zijn alle vorderingen van VanMoof op de Klant onmiddellijk volledig verschuldigd.
 17. Overdracht van rechten en plichten

  1. VanMoof heeft het recht de rechten en plichten zoals beschreven in enige Overeenkomst met de Klant over te dragen aan derden. Indien plichten van VanMoof worden overgedragen, moet VanMoof de Klant hierover van tevoren informeren en is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op de datum dat de overdracht plaats zal vinden. In een dergelijk geval is VanMoof niet aansprakelijk voor eventuele schade. Behoudens zoals is bepaald in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, mag de Klant geen rechten of plichten van Overeenkomsten aan derden overdragen, tenzij VanMoof daarvoor toestemming heeft gegeven. Iedere poging tot overdracht in strijd met dit artikel is nietig. De Overeenkomst is bindend voor elke geoorloofde opvolger of begunstigde.

 18. Privacy

  1. Wij nemen Jouw privacy serieus. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst verwerken en beschermen wij Jouw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Zie www.vanmoof.com/privacy.

 19. Conversie

  1. Als en in zover geen beroep kon worden gedaan op een bepaling van deze voorwaarden door enig dwingend recht, het oneerlijke karakter van deze Voorwaarden of redenen van redelijkheid en billijkheid, zal de bepaling in kwestie, wat inhoud en essentie betreft, in elk geval een overeenkomstige betekenis hebben in dusdanige mate dat de bepaling in kwestie inderdaad terecht kan worden ingeroepen.

 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasbaarheid van zowel de Eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende goederen, de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen, als het Weens Koopverdrag inzake de verkoop van goederen is uitgesloten.
  2. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 21. Afdwingbaarheid

  1. Indien een voorwaarde of bepaling van de Overeenkomst, waaronder deze Voorwaarden, in enig rechtsgebied ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, heeft deze ongeldigheid, illegaliteit of niet-afdwingbaarheid geen invloed op andere voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst in een ander rechtsgebied of maakt deze ongeldigheid, illegaliteit of niet-afdwingbaarheid deze voorwaarde of bepaling niet ongeldig of niet-afdwingbaar in een ander rechtsgebied.
 22. Wijziging van de voorwaarden

  1. Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen deze voorwaarden door VanMoof met een kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Behoudens als hierin of daarin anders is bepaald, zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle huidige Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving. Wij kunnen eventuele websites waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken herzien en bijwerken. Tenzij anders is bepaald op dergelijke websites, zijn alle wijzigingen direct na de plaatsing van kracht en van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de desbetreffende website nadien. Tenzij anders is bepaald op de website, betekent het feit dat Je de website na het plaatsen van herziene voorwaarden blijft gebruiken dat Je de wijzigingen aanvaardt en hiermee instemt. Er wordt van Je verwacht dat Je de geldende websites van tijd tot tijd bekijkt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen, daar deze bindend voor Je zijn.

Downloaden PDF

VanMoof General Terms and Conditions 
Effective from 7 April 2021 to 19 April 2021

 1. Definitions

  1. Definitions: In these general terms and conditions (“Terms”), the following definitions shall apply:
   1. Agreement: any and every agreement entered into in a signed writing between VanMoof and a Client including these Terms, and any amendment thereto. 
   2. Bike Doctor: a VanMoof certified bike mechanic who works in our physical store locations & warehouses;
   3. Bike Hunting: the process by which a personnel of VanMoof who is specialized in the retrieval “hunting” of stolen VanMoof bikes goes to “hunt”/”look for” stolen VanMoof bikes;
   4. Client, You or Your: all natural or legal persons with whom VanMoof enters into an Agreement or with whom VanMoof is negotiating about the conclusion of an Agreement;
   5. Consumer: the Client being a natural person who acts for purposes outside a business to whom VanMoof sells and/or delivers Products and to whom VanMoof provides Services;
   6. Order: any order issued by a Client to VanMoof in any form whatsoever;
   7. Privacy Policy: the statement to be consulted by the Client on the website of VanMoof regarding the processing of personal data, which may be amended from time to time and which is incorporated herein by reference and is located at https://www.vanmoof.com/privacy;
   8. Products: any and all goods which are the subject of an Agreement;
   9. Services: all services provided by VanMoof to the Client, which are directly linked to the Purchase of a VanMoof Product by a Client (e.g. POMT-Service or POMM-Service as defined in this Agreement);
   10. VanMoof or We or Us: The private company with limited liability under Dutch law VanMoof B.V., having its registered offices in Amsterdam, the Netherlands;
   11. VanMoof Brand Store: a physical sales or repair or both location of VanMoof, current addresses are listed on the Website.
 2. Applicability

  1. The present Terms shall comprise a part of all Agreements and shall be applicable to all Product sales and related Services, actions and legal transactions between VanMoof as a seller and a Client.
  2. Applicability of any general terms and conditions applied by Client is explicitly dismissed by VanMoof.
  3. Contact information relevant to the Client that relate to the identity of VanMoof:
   For Sales and Services purchased on our Website or in VanMoof Dutch stores;
   • VANMOOF B.V., Mauritskade 55 (1092 AD), Amsterdam, the Netherlands;
   • Contact: support@vanmoof.com, tel. +31202051079;
   • NL Chamber of Commerce: 34227663
 3. Quotations, Agreements, Product descriptions, services and definitions

  1. A quotation or (price) offer shall not be binding on VanMoof and shall qualify only as an invitation to the Client to place an Order.
  2. An Agreement shall only come into effect to the extent VanMoof accepts an Order from the Client in writing or if VanMoof executes an Order or other writing. If at the request of Client VanMoof carries out any work for Client before an Agreement is effective, then Client shall remunerate VanMoof therefore in accordance with VanMoof’s customary rates payable upon receipt of an invoice.
  3. After acceptance of an Order, VanMoof shall at all times be entitled to cancel such Order without liability and without stating its reasons after acceptance of such Order, in which case VanMoof shall not be obliged to refund or pay any more than advance payments already made by Client, if any.
  4. VanMoof shall observe due care in informing the Client of the figures, measurements, weights, features other information applicable to the Products, but cannot warrant that these shall be free of deviations. Any specifications or samples demonstrated or made available shall be no more than indications of the Products concerned. If the Client should be able to demonstrate that the Products supplied by VanMoof materially deviate from the information provided by VanMoof or from the samples, the Client shall have the right to terminate the Agreement, within a reasonable time after delivery of the Product, to the extent however that such a dissolution should be necessary in reason and without VanMoof being liable for damages of any kind.
  5. Integration with the Apple's Find My network is provided free of charge. VanMoof reserves the right to suspend or discontinue this integration at any time and without prior notice. This discontinuation will not be a reason to revoke, cancel or otherwise terminate the Agreement(s) with VanMoof. Use of Apple's Find My network is subject to VanMoofs privacy policy: www.vanmoof.com/privacy. You agree that VanMoof will not be liable for any issues with Apple’s Find My network, reliability or failure to perform.
 4. Peace of Mind Theft Service

  1. Subject to the terms of article 4.5, VanMoof provides a Peace of Mind Theft Service (the “POMT-Service”) to safeguard VanMoof bike owners. The POMT-Service maximises the chances to VanMoof bike owners of getting their bike back in the event it does get stolen. In order to use this POMT-Service, You will need to establish and maintain a member account in good standing ("Account"). VanMoof may accept or reject account applications for an account based on our sole discretion.
  2. You may not use another member's Account, permit anyone else to use your Account, or assign or otherwise transfer your Account to any other person or entity. When applying for and creating your Account, You must provide accurate and complete information, and keep such information updated and accurate throughout the term of your POMT-Service policy. You are solely responsible for the activity that occurs on your Account, and You must keep your Account password secure. You must notify VanMoof immediately of any breach of security or unauthorized use of your Account. VanMoof will not be liable for any losses caused by any unauthorized use of your Account.
  3. You may control your Account and how You interact with the POMT-Service by changing the options in your Settings page on my.vanmoof.com. By providing your email address to VanMoof, You consent to our use of that email address to send You POMT-Service-related emails, including any notices required by law, in lieu of communication by postal mail. By providing your mobile phone number to VanMoof, You consent to our use of the phone number to send You POMT-Service-related SMS messages. You cannot opt-out of POMT-Service-related emails or SMS messages as these are vital to performing our POMT-Service to You, unless You terminate the POMT-Service.
  4. Purchasing Terms
   1. The POMT- Service can be purchased at the same time as your VanMoof bike.
  5. POMT-Service Rules
   1.   In using the POMT-Service and/or the related POMT-Service app, You agree not to engage in any of the following prohibited activities:
   2. copying, distributing, or disclosing any part of the POMT-Service in any medium, including without limitation by any automated or non-automated "scraping";
   3. using any automated system, including without limitation "robots," "spiders," "offline readers," etc., to access the POMT-Service in a manner that sends more request messages to the VanMoof servers than a human can reasonably produce in the same period of time by using a conventional on-line web browser, except that VanMoof grants the operators of public search engines revocable permission to use spiders to copy materials from VanMoof.com for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials;
   4. transmitting spam, chain letters, or other unsolicited email;
   5. attempting to interfere with, compromise the system integrity or security or decipher any transmissions to or from the servers running the POMT-Service;
   6. uploading invalid data, viruses, worms, or other software agents through the POMT-Service;
   7. collecting or harvesting any personally identifiable information, including account names, from the POMT-Service;
   8. using the POMT-Service for any commercial solicitation purposes;
   9. impersonating another person or otherwise misrepresenting your affiliation with a person or entity, conducting fraud, hiding or attempting to hide your identity;
   10. interfering with the proper working of the POMT-Service;
   11. accessing any content on the POMT-Service through any technology or means other than those provided or authorized by the POMT-Service;
   12. or bypassing the measures We may use to prevent or restrict access to the POMT-Service, including without limitation features that prevent or restrict use or copying of any content or enforce limitations on use of the POMT-Service or the content therein.
   13. VanMoof may permanently or temporarily terminate, suspend, or otherwise refuse to permit your access to the POMT-Service without notice and liability for any reason, including without limitation if in VanMoof’s sole determination You violate any provision of these Terms. VanMoof also retains the right to remove or suspend accounts for any reason, including a violation or suspected violation of these Terms. All aspects of the POMT-Service are subject to change or elimination at VanMoof sole discretion. VanMoof reserves the right to interrupt the POMT-Service with or without prior notice for any reason. You agree that VanMoof will not be liable to You for any interruption of the POMT-Service, delay or failure to perform.
  6. We will not provide any service in respect of claims which are caused directly or indirectly by any of the following:
   1. You deliberately leaving your bike unlocked and/or unattended unless You can demonstrate to our reasonable satisfaction that other precautions were taken to protect your bike;
   2. You did not lock your bike with the VanMoof provided lock at the time it was stolen;
   3. a malfunction of any software, application or other material downloaded to your bike from third parties by You or anyone else using your bike with your permission;
   4. the effect of any virus, “back door”, “time bomb”, “Trojan horse”, “drop dead device” or malware on your equipment;
   5. theft from any property unless You can demonstrate to our reasonable satisfaction that there was forced entry to the property or the theft had taken place despite You taking reasonable precautions to protect your bike;
   6. confiscation of your equipment by any government or public authority;
   7. unauthorized adjustment to or alteration of your bike;
   8. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, terrorism, rebellion, revolution or military or usurped power;
   9. without a crime reference number from the local police department;
   10. when theft of the bike is covered under any other insurance policy stated under your name;
   11. more than three (3) thefts within the term of your POMT-Service policy;
   12. any damage to your bike caused by You or others before the theft of the bike;
   13. if your bike was outside the following countries at the time it was stolen; the Netherlands, Germany, Japan, USA, Belgium, Luxembourg, France, Spain, United Kingdom, Ireland, Austria, Denmark, Finland, Italy, Latvia, Poland, Portugal, Sweden;
   14. routine servicing or repairs by anyone not authorized by VanMoof;
   15. any defect or fault covered by a supplier's guarantee or warranty;
   16. costs suffered by You as a result of not being able to use the bicycle, or any costs other than the replacement of the bicycle.
  7. In addition, You will have no service for any of the following:
   1. accessories, or other equipment attached to the bike after your equipment was accidentally lost or stolen;
   2. when You have not reported the bike stolen in the app within seven (7) calendar days after You pressed charges or reported it to the police;
   3. the POMT-Service is applicable to a specific bike frame number and not a user;
   4. not following the manufacturer’s instructions.
  8. How to claim
   1. Follow the step by step instructions below to report a claim.
   2. Confirm that your VanMoof bike has really been stolen. If possible, contact the owner or management of the last known location of your bicycle to see if it has been found.
   3. Report the theft to the police (or local police if abroad at the time of the theft) as soon as possible and obtain a report or crime reference number together with details of the police station. We encourage You to report any theft ideally immedeately but in no event later than within 7 (seven) calendar days. .
   4. Prior to the claim, You must be registered in the VanMoof POMT-Service app and the stolen VanMoof bike must be registered under your Account.
   5. To make a claim please login to your Account and register your VanMoof bike as stolen.
   6. VanMoof will follow up on your claim within 48 (forty eight) hours to validate the theft and start the Bike Hunting process.
   7. VanMoof will only make use of location tracking with regard to Your VanMoof bike in the event that Your VanMoof bike has been registered as stolen.
   8. Clients have the possibility to transfer the POMT-Service when selling their VanMoof bike to a third party. In this event, the remainder of the POMT-Service will follow the VanMoof bike to the new owner.
   9. Should you be eligible for a new bike under the POMT-Service, you will receive one of the same (or better) age and condition.
   10. Should you be eligible for a new bike under the POMT-Service, you will receive one under the condition that you transfer the title of ownership of the old bike to VanMoof. This allows VanMoof to claim the old bike in case it will eventually be recovered.
 5. Peace of Mind Maintenance Service

  1. In addition to the warranty as described in article 13 of these Terms, the Client has the possibility to purchase a Peace of Mind Maintenance Service (the “POMM-Service”), which covers maintenance costs caused by normal wear and tear after purchasing the VanMoof Bike. Only in the event the Client purchases the POMM-Service, this article 5 will apply.
  2. For the duration of the POMM-Service, VanMoof will carry out maintenance and repairs on the bicycle (parts and labour) insofar as such work is required as a result of normal wear and tear through normal use.
  3. The Client will be eligible for free ad-hoc & scheduled maintenance checks conducted by a VanMoof Bike Doctor with regard to the following conditions:
   1. VanMoof reserves the right to define which maintenance checks are to be performed by a Bike Doctor or which can be conducted by the Client himself. In the event of any self-maintenance, the Client agrees to use original VanMoof parts during the maintenance as to avoid not being entitled to the benefits of the POMM-Service. If the Client is not able to prove the maintenance has been performed or any damage is incurred due to the use of not approved VanMoof parts or accessories, VanMoof reserves the right to invoice the Client for the costs incurred by VanMoof as a result of the incorrect maintenance.
   2. Ad-hoc repairs are subject to fair-use of the Product and can be declined should it become evident that the Client is mistreating the Agreement and Product. Fair-use of the Product includes, among other things, the confirmation of the Client with regard to regular maintenance appointments with VanMoof Bike Doctors in the event the Client is being notified via email or in POMM-Service app updates, as to avoid unnecessary damage and/or wear and tear of mechanical items.
  4. In order to use this POMM-Service, You will need to establish and maintain a member account ("Account") in good standing. To be able to offer You these POMM-Service, We need to process personal data such as your name, (email) address, phone number and location. By applying for an Account, You give us permission to disclose some of your personal information to third parties for verification purposes, and to obtain additional information about You. VanMoof may accept or reject account applications for an account based on our sole discretion.
  5. You may not use another member's Account, permit anyone else to use your Account, or assign or otherwise transfer your Account to any other person or entity. When applying for and creating your Account, You must provide accurate and complete information, and keep such information updated and accurate throughout the term of the POMM-Service. You are solely responsible for the activity that occurs on your Account, and You must keep your Account password secure. You must notify VanMoof immediately of any breach of security or unauthorized use of your Account. VanMoof will not be liable for any losses caused by any unauthorized use of your Account.
  6. You may control your Account and how You interact with the POMM-Service by changing the options in your Settings page on my.vanmoof.com. By providing your email address to VanMoof, You consent to our use of that email address to send You POMM-Service-related emails, including any notices required by law, in lieu of communication by postal mail. By providing your mobile phone number to VanMoof, You consent to our use of the phone number to send You POMM-Service-related SMS messages. You cannot opt out of POMM-Service-related emails or SMS messages as these are vital to performing our POMM-Service to you, unless You terminate the POMM-Service.
  7. Maintenance intervals are subject to kilometres ridden on the bike and the Client will be informed via email or POMM-Service app updates.
  8. The prohibited activities as described in article 4.6, shall also apply with regard to the POMM-Services and/or app. In using the POMM-Service and/or the POMM-Service app, You agree not to engage in the prohibited activities as described in article 4.6.
   1. VanMoof may permanently or temporarily terminate, suspend, or otherwise refuse to permit your access to the POMM-Service without notice and liability for any reason, including if in VanMoof's sole determination You violate any provision of the Terms as described in this article 14.9. VanMoof also retains the right to remove or suspend Accounts for any reason, including a violation or suspected violation of these Terms. All aspects of the POMM-Service are subject to change or elimination at VanMoof's sole discretion. VanMoof reserves the right to interrupt the POMM-Service with or without prior notice for any reason. You agree that VanMoof will not be liable to You for any interruption of the POMM-Service, delay or failure to perform.
  9. Without limitation to Art. 5.10, The POMM-Service encompasses costs related to replacing or repairing mechanical items due to wear and tear with normal use of the bicycle, including but not limiting to; tightening components, lubricating components, the replacement of brakes, brake pads, wheels, handlebars, handlebar controls and buttons, chain, chain guard or kickstand, or a combination thereof. 
  10. The POMM-Service shall not cover repair or replacement costs which are caused directly or indirectly by any of the following:
   1. Flat tires, damage due to accidents, damage due to vandalism, damage of electrical components, repair or replacement of parts that fall out of the warranty period, shipping costs to and from service locations. 
   2. a malfunction of any software, application or other material downloaded to your bike from third parties by You or anyone else using your bike with your permission;
   3. The effect of any virus, “back door”, “time bomb”, “Trojan horse”, “drop dead device” or malware on your equipment;
   4. adjustment to or alteration of your bike without original VanMoof parts/accessories;
   5. any damage to your bike caused by You or others to the bike;
   6. routine servicing or repairs by anyone not authorized by VanMoof; or
   7. costs suffered by You as a result of not being able to use the bicycle, or any costs other than the replacement of the bicycle.
  11. VanMoof Bike Doctors reserve the right to define which mechanical pieces need replacing during a check-up.
  12. For the purpose of maintenance and repair work, whether or not instigated by VanMoof, the Client must transport the bicycle to and from a VanMoof Brand Store, or remote “fixer network” locations or arrange for such transportation to one of these locations. This obligation applies throughout the duration of the Agreement, even in the event of a large or larger distance between the Client and the nearest VanMoof Brand Store occurring as a result, for example, of a new address of the Client or the closure/relocation of a VanMoof Brand Store. VanMoof shall be entitled (but not required) to repair damage to the Bicycle caused by circumstances for which the Client is liable at the expense of the Client.
  13. The Client has the right to cancel the purchase of the POMM-Service within a cancellation period of 14 (fourteen) calendar days following the date on which the bike is delivered, without giving any reason.
  14. To exercise the cancellation right as referred to in article 5.13, the Client must timely notify VanMoof clearly, in writing (by letter or e-mail) or via the web portal of their wish to cancel the POMM-Service.
  15. Clients have the possibility to transfer the POMM-Service when selling their VanMoof bike to a third party. In this event, the remainder of the POMM-Service will follow the VanMoof bike to the new owner.
 6. Amendments

  1. Notwithstanding article 2, amendments of any provision in any Agreement or in the Terms may only be agreed by prior written consent of both parties.
  2. If an amendment or adjustment as referred to in the previous article is agreed, such amendment or adjustment shall only apply to the Agreement concerned, unless expressly stated otherwise.
 7. Prices

  1. All VanMoof’s prices are in EUR/USD/GBP/JPY unless expressly stated otherwise. Insofar as prices are stated in other currency than EUR/USD/GBP/JPY, than such statement of price is deemed to be based on the EUR/USD/GBP/JPY equivalent of such price at the date that the price statement was made. Prices are exclusive of value added tax or any other sales tax. Costs of packing and despatch, import and export duties and taxes and any other surcharges, levies or taxes imposed or charged in respect of the Products and the transportation thereof shall be for the Client’s account.
  2. Prior to delivery, any change of factors having an impact on the prices of VanMoof, including but not limited to rates of third parties, currency exchange rates, insurance rates, import and export duties and any other charges payable upon importation or exportation, freight charges and other charges, levies or taxes, may be charged on to Client by VanMoof.
  3. Service fees; You agree to the fees and charges, terms of sale, payment and billing policies applicable to your use of the POMT-Services or POMM-Services (“Services”) as stated in these Terms. VanMoof may add new services for additional fees and charges, or amend fees and charges for existing Services, at any time in its sole discretion. All fees and charges for your use of the Service are non-refundable, except as may be expressly stated in Terms. If at any time fees for an existing Service are increased, You are of course free to cease your use of the Service by providing notice and sending it to the e-mail address as indicated in article 2.3 above. Continued use of the Service will be treated as your agreement to the new terms.
 8. Payment

  1. The delivery period indicated by VanMoof shall be based on the circumstances applicable to VanMoof at the time the Agreement is entered into and, to the extent dependent on performance by third parties, on the information that those third parties provided to VanMoof. All delivery dates are estimates only.
  2. The delivery period shall commence on the date of VanMoof’s written Order confirmation. If, in order to execute the Order, VanMoof requires information from the Client, the delivery period shall commence on the date on which VanMoof disposes of all the necessary information or resources, but not earlier than the date of the written Order confirmation.
  3. The Client shall not be entitled to claim any compensation in the event of an overdue delivery period. Neither shall the Client be entitled to dissolve the Agreement in such an event, unless the Client is considered to be a Consumer. Consumers have the right to dissolve the Agreement after they have requested to deliver within a reasonable timeframe or such timeframe as provided by law and VanMoof was not able to deliver within that reasonable period or timeframe as provided by law.
  4. VanMoof shall at all times be entitled to deliver in part-consignments.
 9. Right of Withdrawal 

  1. If You are a Consumer, You have the right to withdraw from your purchase and return your order without giving any reason and without extra costs.
  2. The withdrawal period shall expire after 14 (fourteen) calendar days from the day on which You or a third party other than the carrier indicated by You acquires physical possession of the Products. When Products are delivered in multiple lots or pieces, the withdrawal period shall expire after 14 (fourteen) calendar days from the day on which You acquire the physical possession of the last lot or piece.
  3. Please note that You cannot exercise a right to withdrawal in case of Products made to the Consumer's specifications or clearly personalized.
  4. You shall send back the Products in the original box or the box provided by VanMoof according to article 12.3 of these Terms or hand them over to VanMoof, without undue delay and in any event not later than 14 (fourteen) calendar days from the day on which You communicate your withdrawal from this contract to Us. The deadline is met if You send back the Products before the period of 14 (fourteen) calendar days has expired.
  5. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Products. Installing the pedals and/or adjusting the handlebar and/or adjusting the saddle is likely to create small claws. To the extent that these actions are not necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the bike, You are liable towards VanMoof for any diminished value caused by these actions.
  6. In case You withdraw, VanMoof can refuse repayment as long as VanMoof has not received the returned goods or until You have proved You have returned the Products, depending on which event occurs first.
  7. VanMoof shall reimburse You the purchase amount of the Products including any shipping costs charged with regard to the delivery of the Products no later than 14 (fourteen) calendar days starting from the day We received your returned Products.
  8. VanMoof shall use the same means of payment as You used for the initial transaction, unless You have expressly agreed otherwise and provided that You do not incur any fees as a result of such reimbursement. VanMoof shall not, however, reimburse the supplementary costs, if You have expressly opted for a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by VanMoof.
  9. You shall handle the Order as well as the packaging with the utmost care during the first 14 (fourteen) calendar days after delivery. As a Consumer You will be liable for any diminished value of the goods resulting from the handling of the Products other than what is necessary to establish their nature, characteristics and functioning. In order to establish the nature, characteristics and functioning of the Products, You should only handle and inspect the Product in the same manner as You would be allowed to do in a shop.
 10. Delivery and risk

  1. If and to the extent that parties have not explicitly agreed in writing on the (costs of) delivery of the Products and the transfer of risk, the delivery shall be made at VanMoof’s premises, and the risk of the Products and the packing thereof shall be transferred to the Client at the moment the Products are ready for dispatch, while the dispatch shall be effected for the Client’s account and risk. In the event the Client is considered to be a Consumer, the foregoing in article 9.1 shall not apply and the moment of delivery and transfer of risk is the moment that the Consumer has taken receipt of the Products.
  2. If the Client should fail to collect the Products it has ordered or should fail to do so promptly, it shall be in default without requiring a written notice of default. In such event VanMoof shall be entitled to store the Products for the Client’s account and risk and to sell these to a third party. The Client shall remain liable for the purchase price plus the interest and costs (by way of compensation) after the deduction of the net proceeds of such sale to a third party, if any.
 11. Retention of title

  1. Irrespective of the actual delivery date, the title to the Products shall not be transferred to the Client until it has paid VanMoof the sum outstanding in respect of the Products in full, including the purchase price, any surcharges, interest, taxes and costs payable pursuant to the Terms or an Agreement and any services rendered or to be rendered in respect of the Products.
  2. The Client shall not be authorized to rent, let or make the Products available in use to third parties, to pledge them or to otherwise encumber them in favour of third parties until VanMoof has transferred the title of those Products to the Client.
  3. If and as long as the title to the Products has not yet been transferred to the Client, the Client shall inform VanMoof forthwith in writing in the event that the Products are seized, attached, garnished or if any other claim should be made with regard to the Products.
  4. In the event of attachment, seizure, garnishment, bankruptcy, involuntary liquidation or a (provisional) moratorium of payments, the Client shall immediately inform the administrator or liquidator, the bailiff or the process-server serving the seizure, garnishment or attachment, of VanMoof’s rights of title.
 12. Inspection and complaints

  1. The Client shall be obliged to carefully inspect the Products immediately upon arrival at their destination or to have these examined upon receipt by the Client itself or any third party acting at its instructions, whichever is earlier. VanMoof must be informed in writing to support@vanmoof.com of any complaints in respect of defects to the Products or any discrepancies in quantity, weight or quality between the Products supplied and the specification thereof in the relevant order confirmation or invoice no later than within five (5) calendar days after the receipt of the Products. The notification of the Client must give a clear and precise description of the complaints in respect of defects invoked by the Client. The Client must notify VanMoof of defects that could not in reason have been discovered within the above mentioned period in writing immediately after discovery, but in any case no later than within 14 (fourteen) calendar days of the receipt of the Products. Should the Client fail to inform VanMoof within the above mentioned term, its rights to exercise any of its rights with regard to such irregularity or defect have lapsed.
  2. The Client shall be obliged to immediately cease the use of the Products concerned after discovering any irregularity or defect, under penalty of lapse of the right to exercise any of its rights with regard to such irregularity or defect. The Client shall provide any cooperation VanMoof may require in order to investigate the complaint.
  3. The Client shall not be entitled to return Products to VanMoof before VanMoof has agreed in writing to such return. The return shipping is free and there are no costs associated with it for the Client. The Products shall remain at risk of the Client until receipt by VanMoof of such Products.
  4. Other obligations and responsibility of the Client:
   1. The Client shall at all times make any and all information necessary for the execution of VanMoof’s activities available timely and shall warrant the accuracy and comprehensiveness thereof.
   2. The Client shall not be entitled to remove or make invisible any trademarks or identifying marks on the Products, any documents accompanying and/or regarding the Products.
   3. The Client shall not copy, modify, reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise tamper with the Product, its components and/or the Services.
 13. Warranty

  1. VanMoof guarantees each new VanMoof S3/X3 bicycle frame against defects in workmanship and materials for three (3) years * from the date of delivery. All original components are guaranteed for a period of three (3) years * from the date of delivery.
  2. This warranty referred to in article 13.1 is expressly limited to the replacement of a defective frame, or defective parts and is the sole remedy of the warranty. This warranty applies to the original owner and is transferable for the remaining period in the event of a new owner having purchased the bike.
  3. Claims under the warranty must be made directly to your point of purchase in your country, whereby proof of the purchase is required. The replacement of boxes is not covered by the warranty. In the event You need a replacement of the box, We’ll send You one for an additional fee.
  4. This warranty does not cover normal wear and tear, improper assembly or follow-up maintenance, or installation of parts or accessories. The warranty does not apply to damage or failure due to accident, misuse, abuse, or neglect. Modification of the frame or components shall void this warranty. The warranty shall not apply in case of a copy, modification, reverse engineering, decompiling, disassembly of or otherwise tampering with the Product, its components and/or the Services. VanMoof is not responsible for incidental or consequential damages. This warranty does not affect the statutory rights of the Consumer.
  5. The incorporated battery of the bike is tested and should perform over 800 charge cycles before it falls below 70% of its original total capacity during the warranty period as described in article 13.1 of these Terms. A different warranty period applies for heritage models and outlet sales without prejudice to the other terms and conditions of article 13. This different warranty period will be stated in during the check out process for your purchase.
 14. Force majeure

  1. If VanMoof is unable to fulfil any of its obligations towards Client due to force majeure, these obligations shall be suspended during the force majeure situation.
  2. If a force majeure situation has lasted for one (1) calendar month, both parties have the right to dissolve the Agreement in writing entirely or in part. In the event of force majeure of VanMoof, Client is not entitled to any compensation or damages, not even if VanMoof would enjoy any benefit as a result of such force majeure.
  3. Force majeure on the part of VanMoof is to be understood as a case of overmacht as mentioned in article 6:75 Dutch Civil Code, and furthermore any circumstance beyond the control of VanMoof hindering the fulfilment of its obligations towards Client entirely or in part or because of which VanMoof cannot be expected in all fairness to fulfil its obligations, regardless whether such circumstance could have been foreseen at the time when the Agreement was concluded. Such circumstances include but are not limited to fires, acts of terrorism, strikes and lockouts, the outbreak and/or spread of viruses and/or diseases, stagnation or other production problems suffered by VanMoof or its suppliers, or problems in the transportation provided by VanMoof or any third parties, any government measures, as well as the inability to obtain any permit or licence from any governmental body.
  4. Parties shall notify each other as soon as possible of any (possible) force majeure situation.
 15. VanMoof’s Products

  1. VanMoof warrants only those features, qualities of its Products that are explicitly agreed in writing. All other specific or implied warranties are – to extent allowed under applicable mandatory law – hereby expressly excluded.
  2. If VanMoof should deliver Products to the Client which VanMoof has obtained from its own suppliers, VanMoof shall at no time be obliged to honour a warranty or liability in respect of the Client which is more far-reaching than that which VanMoof can claim from its own supplier.
  3. Except as provided in section 13.1, if, in VanMoof’s opinion, the Client has been able to prove that any Products supplied by VanMoof to the Client do not function properly, VanMoof may choose, at its sole discretion, between:
   1. re-supplying the Products upon the return of the Products;
   2. modifying the Products properly;
   3. to grant the Client a discount on the purchase price to be agreed by mutual consent.
   4. VanMoof shall be fully discharged of its warranty obligations by complying with one of the options described above, and it shall not be held to pay any further compensation or damages.
   5. The Products shall remain completely for the Client’s risk even if VanMoof should carry out any repairs to the Products.
 16. Liability

  1. Any liability of VanMoof shall at all times be limited to the sum insured that shall be paid in such case under the liability insurance policies taken out by VanMoof. These insurance policies have limited cover, inter alia with respect to the amount of the damages and the number of insured events per year. Upon request thereto, access may be obtained to the insurance cover note. Should no payment be made by virtue of aforementioned insurance policies, regardless of the grounds, the liability of VanMoof shall be limited to the fee that was invoiced by VanMoof and paid by Client in connection with the delivery at hand during a 12 (twelve) month period directly preceding the date on which the event leading to liability occurred, up to a maximum liability of € 10,000 (ten thousand Euro).
  2. In the event that VanMoof involves third parties, VanMoof shall not accept any liability whatsoever for failure to perform on the part of such third party except for failure to perform on the part of VanMoof itself — to which article 16.1 applies. If the Client brings legal action directly against a third party, the Client shall indemnify VanMoof against any claims by such third party in connection with such claim as well as against all expenses to be incurred by VanMoof.
  3. All rights of legal action and other powers of the Client towards VanMoof in connection with the Products delivered by VanMoof shall lapse upon expiry of a one (1) year term after the date on which the Client has become aware of - or could in all fairness have been aware of - the existence of such rights and powers.
 17. Termination

  1. If Client fails to fulfil any of its obligations arising from the Agreement properly or in time, Client shall be in default and VanMoof shall be entitled without any default notice:
   1. to suspend the fulfilment of the Agreement until payment has been adequately guaranteed; and/or
   2. to dissolve the Agreement with Client entirely or in part;
   3. all this without prejudice to VanMoof's other rights under any Agreement whatsoever and without VanMoof being held to any damages.
  2. If VanMoof exercises its right of termination as mentioned in article 17.1, VanMoof is authorized to set off any amount which may possibly be refunded to Client with a remuneration for activities already carried out as well as with a compensation for loss of profit.
  3. In the event of bankruptcy, (provisional) suspension of payment, liquidation or attachment of one or more assets of Client or if Client is aware that any of these situations may occur, Client must notify VanMoof thereof as soon as possible.
  4. "In case of a situation as referred to in article 17.3, all Agreements with Client shall be terminated immediately by notice from VanMoof or VanMoof may notify Client that it wishes (part of) the Agreement concerned to be fulfilled, in which case VanMoof is entitled without any default notice:
   1. to suspend fulfilment of the Agreement(s) concerned until payment has been adequately guaranteed; and/or
   2. to suspend all its payment obligations, if any, towards Client;
   3. all this without prejudice to VanMoof’s other rights under any Agreement whatsoever and without VanMoof being held to any damages.
  5. In the event of a situation as referred to in article 17.3, all VanMoof’s claims against Client shall be immediately payable in full.
 18. Transfer of rights and obligations

  1. VanMoof is allowed to transfer to third parties the rights and obligations described in any Agreement with Client. If obligations of VanMoof are transferred, VanMoof must inform Client aforehand and Client shall be entitled to terminate the Agreement by the date on which the transfer shall take place. In such case, VanMoof shall not be liable for any damages. Client cannot transfer to third parties any rights or obligations from any Agreement unless after consent thereto by VanMoof. Any attempted assignment in violation of this Section shall be null and void. The Agreement shall be binding on any permitted successor or permitted assignee.
 19. Privacy

  1. We care about Your privacy. In the performance of this agreement we process and safeguard your personal data according to our Our Privacy Policy. See www.vanmoof.com/privacy.
 20. Conversion

  1. If and insofar as any provision of these Terms cannot be invoked due to any imperative rule of law, the unfair character of these Terms or grounds of reasonableness and fairness, the provision concerned, as far as contents and essence are concerned, shall in all events have a corresponding meaning to such an extent that the provision concerned may indeed be rightfully invoked.
 21. Applicable law, competent court

  1. The law of the Netherlands shall be applicable to the present Terms and to all other Agreements. The applicability of the Uniform Law on the International Sale of Movable Property, the Uniform Law on the Formation of International Contracts for the Sale of Goods as well as the Vienna Convention on the Sale of goods is excluded.
  2. Any disputes arising from the Agreement or these Terms shall be brought exclusively before the competent court in Amsterdam.
 22. Amendment of Terms

  1. Unless otherwise provided herein, these Terms may be amended on the part of VanMoof by mere notification to Client. In the absence of any protest within 30 (thirty) calendar days after notification the amended Terms shall apply to all new Agreements as of the day of notification as well as to all current Agreements if and insofar as these are carried out after the day of notification.

Download PDF

Algemene voorwaarden VanMoof
Van toepassing van 21 april 2020 tot en met 7 april 2021

 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn de volgende definities van toepassing:
   1. Overeenkomst: elke overeenkomst die wordt aangegaan tussen VanMoof en een Klant, inclusief deze Voorwaarden, aanpassingen hierop en acties of wettelijke transacties die betrekking hebben op de uitvoering van die Overeenkomst en alle acties en wettelijke transacties die achteraf nodig zijn om die Overeenkomst aan te gaan;
   2. Bike Doctor: een gecertificeerde fietsmonteur van VanMoof die werkzaam is op onze fysieke winkellocaties en in magazijnen;
   3. Fietsopsporing: het proces waarbij een medewerker van VanMoof die gespecialiseerd is in het opsporen van gestolen VanMoof-fietsen op zoek gaat naar VanMoof-fietsen die ontvreemd zijn;
   4. Klant of je/jij/jou: alle natuurlijke of rechtspersonen waar VanMoof een Overeenkomst mee aangaat of waarmee VanMoof het afsluiten van een Overeenkomst mee onderhandelt;
   5. Consument: de Klant die handelt als natuurlijke persoon buiten de doeleinden van zijn/haar beroep waar VanMoof Producten aan verkoopt en/of levert en waar VanMoof Services aan levert;
   6. Bestelling: elke bestelling die door een Klant bij VanMoof wordt geplaatst, in welke vorm dan ook;
   7. Privacybeleid: de verklaring die door de Klant op de website van VanMoof kan worden geraadpleegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
   8. Producten: alle goederen die onder een Overeenkomst vallen;
   9. Services: alle services die VanMoof levert aan de Klant;
   10. VanMoof of wij of ons: De besloten vennootschap VanMoof B.V. met beperkte aansprakelijkheid onder de Nederlandse wetgeving, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, Nederland;
   11. VanMoof-winkel: een fysieke locatie van VanMoof, gevestigd in Amsterdam (NL), Parijs (FR), Londen (VK), Berlijn (DE), New York (VS), San Francisco (VS), Seattle (VS), Tokyo (JP) en Taipei (TW).
 2. Toepasbaarheid

  1. De huidige Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle acties en wettelijke transacties van VanMoof en Klanten. Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in de huidige Voorwaarden hiermee tegenstrijdig zijn, zijn de bepalingen van de Voorwaarden ook van toepassing op Overeenkomsten in gevallen waarin VanMoof niet handelt in de hoedanigheid van verkoper.
  2. Toepasbaarheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt door VanMoof expliciet verworpen.
  3. Voor zover de aard van de geleverde Services dit toestaat, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle Services die VanMoof aan de Klant levert.
  4. De contractinformatie die relevant is voor de Klant en die betrekking heeft op de identiteit van VanMoof is als volgt:
   • handelsnaam: VanMoof B.V.;
   • bedrijfsadres: Mauritskade 55 (1092 AD), Amsterdam, Nederland;
   • e-mail: support@vanmoof.com;
   • telefoonnummer: +31 (0)20 2051079;
   • registratienummer bij de Kamer van Koophandel: 34227663.
 3. Prijsopgaven, Overeenkomsten, Productbeschrijvingen, services en definities

  1. Een offerte of prijsopgave is voor VanMoof niet bindend en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een Bestelling te plaatsen.
  2. Een Overeenkomst wordt alleen afgesloten in zoverre als VanMoof een Bestelling van een Klant schriftelijk accepteert of als VanMoof een Bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant VanMoof werk voor de Klant uitvoert voordat een Overeenkomst is afgesloten, zal de Klant VanMoof daarvoor vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van VanMoof.
  3. Na aanvaarding van een Bestelling heeft VanMoof te allen tijde het recht om die Bestelling te annuleren, zonder hiervan de reden op te geven nadat die Bestelling aanvaard werd. In dit geval is VanMoof niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Klant zijn gedaan.
  4. VanMoof zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het inlichten van de Klant over de gegevens, gewichten, kenmerken en andere informatie die op de Producten van toepassing is, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of beschikbaar gemaakte specificaties of monsters zijn slechts indicaties van de Producten in kwestie. Indien de Klant kan aantonen dat de Producten die door VanMoof zijn geleverd afwijken van de informatie die door VanMoof werd verstrekt of van de monsters of specificaties op dusdanige wijze dat de Klant niet langer verplicht kan worden om met de desbetreffende bestelling in te stemmen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter voor zover een dergelijke ontbinding redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat VanMoof aansprakelijk wordt gehouden voor schade.
 4. Peace of Mind-diefstalservice

  1. VanMoof biedt een Peace of Mind-diefstalservice (de 'POMD-Service') om de eigenaren van een VanMoof-fiets te beschermen. De POMD-Service maximaliseert de kans voor eigenaren van een VanMoof dat ze hun gestolen fiets terugkrijgen. Om gebruik te maken van deze POMD-Service heb je een ledenaccount ('Account') nodig. Om je deze POMD-Service te kunnen bieden, moeten wij je persoonsgegevens zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en locatie verwerken. Bij je aanvraag voor een Account geef je ons toestemming om een aantal van je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden voor verificatiedoeleinden, en om extra informatie over je te verkrijgen. VanMoof mag naar eigen goeddunken accountaanvragen accepteren of weigeren.
  2. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, iemand toestaan je Account te gebruiken of je Account toewijzen of op andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van je Account dien je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van je polis bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in je Account en je moet het wachtwoord van je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van je Account.
  3. Je kunt je Account en de wijze hoe je met de POMD-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van je e-mailadres stem je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMD-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Door VanMoof te voorzien van je mobiele telefoonnummer stem je ermee in dat wij dat telefoonnummer gebruiken om je tekstberichten te sturen die betrekking hebben op de POMD-Service. Je kunt je niet afmelden voor de e-mails of tekstberichten die betrekking hebben op de POMD-Service, want deze zijn onmisbaar om je onze POMD-Service te bieden, tenzij je de POMD-Service beëindigt.
  4. Wij kunnen je e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer ook gebruiken om je andere berichten te sturen, zoals informatie over wijzigingen in aspecten van de POMD-Service en speciale aanbiedingen. Als je verkiest dergelijke berichten niet te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden of je voorkeuren wijzigen in de Instellingenpagina van my.vanmoof.com. Als je je afmeldt, ontvang je geen berichten met betrekking tot updates, verbeteringen of aanbiedingen.
  5. Aankoopvoorwaarden
   1. De POMD-Service kan tegelijkertijd met je VanMoof-fiets worden aangeschaft.
  6. Regels met betrekking tot de POMD-Service
   1. Bij het gebruik van de POMD-Service en/of de app ga je ermee akkoord je niet in te laten met de volgende verboden activiteiten:
   2. kopiëren, distribueren of openbaar maken van onderdelen van de POMD-Service in de media, waaronder zonder enige beperking geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd 'scrapen';
   3. gebruik van automatische systemen, waaronder zonder enige beperking 'robots', 'webspiders', 'offline readers' enz., om toegang te krijgen tot de POMD-Service op een manier die meer verzoekberichten verstuurt naar de VanMoof-servers dan een persoon redelijkerwijs in dezelfde tijdspanne kan produceren met gebruik van een conventionele online webbrowser. Een uitzondering hierop is dat VanMoof de operators van openbare zoekmachines herroepbaar het gebruik van webspiders toestaat om materialen van VanMoof.com te kopiëren met als enig doel, en uitsluitend voor zover noodzakelijk, het creëren van publiekelijk beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen;
   4. verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail;
   5. proberen de systeemintegriteit of -veiligheid te belemmeren of te compromitteren, of verzendingen naar of van de servers van de POMD-Service te decoderen;
   6. uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de POMD-Service;
   7. verzamelen of vergaren van persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, van de POMD-Service;
   8. de POMD-Service gebruiken voor commerciële doeleinden;
   9. je voordoen als een andere persoon of op andere wijze onjuist voorstellen van je connectie met een persoon of entiteit, fraude plegen of je identiteit verbergen of pogen te verbergen;
   10. de juiste werking van de POMD-Service verstoren;
   11. toegang verkrijgen tot de content van de POMD-Service via een technologie of middel anders dan die worden geboden en erkend zijn door de POMD-Service;
   12. of je niet houden aan de maatregelen die wij gebruiken om toegang tot de POMD-Service te beletten of beperken, waaronder, zonder enige beperking, functies die gebruik verhinderen of belemmeren, of kopiëren van content of beperkingen van het gebruik van de POMD-Service of de inhoud ervan opleggen.
   13. VanMoof kan je toegang tot de POMD-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMD-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de POMD-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat Je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMD-Service.
  7. Wij bieden geen services die in verband staan met claims die direct of indirect zijn veroorzaakt door de volgende gevallen:
   1. Je hebt je fiets opzettelijk niet op slot en/of onbeheerd achtergelaten - tenzij je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat er andere voorzorgsmaatregelen werden getroffen om je fiets te beschermen;
   2. Je had je fiets op het moment van de diefstal niet op slot staan met het slot dat door VanMoof werd geleverd;
   3. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door jou of iemand anders die je fiets met je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   4. Het gevolg van een virus, 'achterdeurtje', 'logic bomb', 'Trojaans paard', 'drop dead'-apparaat of malware op je apparatuur;
   5. Diefstal vanuit een gebouw, tenzij je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat daarbij de toegang tot het gebouw werd geforceerd of de diefstal plaatshad ondanks dat je redelijke voorzorgsmaatregelen had genomen om je fiets te beschermen;
   6. Confiscatie van je apparatuur door een overheidsinstelling of publieke instantie;
   7. Aanpassing of wijziging aan je fiets;
   8. Oorlog, invasie, daad van een buitenlandse vijand, vijandigheden, burgeroorlog, terrorisme, opstand, revolutie, of militaire of onrechtmatige machtsgreep;
   9. Je hebt geen referentienummer van de ingediende aanklacht bij het plaatselijke politiebureau;
   10. De diefstal van de fiets wordt gedekt door een andere verzekeringspolis die op je naam staat;
   11. In het geval van meer dan drie (3) diefstallen binnen de periode van je polis;
   12. Schade die door jou of anderen werd veroorzaakt voorafgaand aan de diefstal van de fiets;
   13. Je fiets bevond zich op het moment dat hij werd gestolen niet in een van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Japan, Verenigde Staten, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Zweden;
   14. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd;
   15. Een storing of fout die wordt gedekt door een garantie van een leverancier;
   16. Kosten die je hebt moeten maken doordat je de fiets niet kon gebruiken, of kosten buiten de vervanging van de fiets om.
  8. Bovendien heb je geen recht op service in een van de volgende gevallen:
   1. Accessoires of andere apparatuur die op de fiets zijn bevestigd nadat je apparatuur per ongeluk was kwijtgeraakt of gestolen;
   2. Je hebt niet in de app laten weten dat de fiets was gestolen binnen zeven (7) kalenderdagen nadat je dit bij de politie had gemeld of aangifte had gedaan;
   3. De POMD-Service is van toepassing op een specifiek fietsframenummer en niet op een gebruiker;
   4. Het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant.
  9. Een claim indienen
   1. Volg de onderstaande instructies stap voor stap om een claim in te dienen.
   2. Bevestig dat je VanMoof-fiets werkelijk is gestolen. Neem indien mogelijk contact op met de eigenaar of het management van de laatste bekende locatie van je fiets om te zien of deze gevonden is.
   3. Maak zo spoedig mogelijk melding van de diefstal bij de politie (of lokaal politiebureau als je op het moment van de diefstal in het buitenland verkeert) en zorg dat je in het bezit komt van een rapport of een referentienummer van de aanklacht en de details van het politiebureau. We raden je aan de diefstal binnen 7 (zeven) kalenderdagen te melden en idealiter onmiddellijk.
   4. Je moet geregistreerd zijn in de VanMoof-app en de gestolen VanMoof-fiets moet geregistreerd staan in je Account.
   5. Log in op je Account en registreer je VanMoof-fiets als gestolen om een claim in te dienen.
   6. VanMoof zal binnen 48 (achtenveertig) uur je claim opvolgen om de diefstal te valideren en het fietsopsporingsproces te starten.
   7. VanMoof zal uitsluitend gebruikmaken van locatietracering met betrekking tot je VanMoof-fiets als je VanMoof-fiets als gestolen geregistreerd staat.
   8. Klanten hebben de mogelijkheid de POMD-Service over te dragen als ze hun VanMoof-fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMD-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar.
   9. Indien je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang je een fiets die even oud of jonger is en die in dezelfde (of betere) staat verkeert.
   10. Indien je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang je een fiets onder de voorwaarde dat je de eigendomstitel van de oude fiets overdraagt aan VanMoof. Hierdoor kan VanMoof de oude fiets claimen in het geval dat deze eventueel wordt teruggevonden.
 5. Peace of Mind-onderhoudservice

  1. Naast de garantie zoals beschreven in artikel 13 van deze Voorwaarden heeft de Klant de mogelijkheid bij de koop van de VanMoof-fiets een Peace of Mind-onderhoudservice (de 'POMO-Service') aan te schaffen, die alle kosten dekt die worden veroorzaakt door slijtage. Alleen in het geval dat de Klant de POMO-Service aanschaft, is dit artikel 13 van toepassing.
  2. Voor de duur van de POMO-Service zal VanMoof onderhoud en reparaties aan de fiets (onderdelen en arbeid) uitvoeren voor zover dergelijk werk noodzakelijk is als gevolg van normale slijtage door normaal gebruik.
  3. De Klant komt in aanmerking voor gratis ad hoc en geplande onderhoudscontroles die worden uitgevoerd door een Bike Doctor van VanMoof met betrekking tot de volgende voorwaarden:
   1. VanMoof behoudt zich het recht voor te bepalen welke onderhoudscontroles door een Bike Doctor worden uitgevoerd en welke door de Klant zelf kunnen worden gedaan. In het geval van onderhoud door de Klant, gaat de Klant ermee akkoord tijdens het onderhoud originele VanMoof-onderdelen te gebruiken om het recht te blijven behouden op de voordelen van de POMO-Service. Als de Klant niet kan aantonen dat het onderhoud werd uitgevoerd of als schade werd veroorzaakt door het gebruik van niet goedgekeurde VanMoof-onderdelen of -accessoires, heeft VanMoof het recht de Klant de kosten in rekening te brengen die VanMoof heeft geleden als gevolg van het onjuiste onderhoud.
   2. Ad hoc reparaties zijn onderhevig aan het eerlijke gebruik van het Product en kunnen worden afgewezen als duidelijk wordt dat de Klant de Overeenkomst schendt en het Product onjuist behandelt. Eerlijk gebruik van het Product omvat, onder andere, de bevestiging van de Klant met betrekking tot regelmatige onderhoudsafspraken met VanMoof Bike Doctors in het geval de Klant per e-mail een bericht ontvangt of in de app een update krijgt, om onnodige schade en/of slijtage van mechanische onderdelen te voorkomen.
  4. Om gebruik te maken van deze POMO-Service heb je een ledenaccount ('Account') nodig. Om je deze POMO-Service te kunnen bieden, moeten wij je persoonsgegevens zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en locatie verwerken. Bij je aanvraag voor een Account geef je ons toestemming om een aantal van je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden voor verificatiedoeleinden, en om extra informatie over je te verkrijgen. VanMoof mag naar eigen goeddunken accountaanvragen accepteren of weigeren.
  5. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, iemand toestaan je Account te gebruiken of je Account toewijzen of op andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van je Account dien je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van de POMO-Service bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in je Account en je moet het wachtwoord van je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van je Account.
  6. Je kunt je Account en de wijze hoe je met de POMO-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van je e-mailadres stem je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Door VanMoof te voorzien van je mobiele telefoonnummer stem Je ermee in dat wij dat telefoonnummer gebruiken om je tekstberichten te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service. Je kunt je niet afmelden voor de e-mails of tekstberichten die betrekking hebben op de POMM-Service, want deze zijn onmisbaar om je onze POMO-Service te bieden, tenzij je de POMO-Service beëindigt.
  7. Wij kunnen je e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer ook gebruiken om je andere berichten met betrekking tot de POMO-Service te sturen, zoals informatie over wijzigingen in aspecten van de POMO-Service en speciale aanbiedingen. Als je verkiest dergelijke berichten niet te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden of je voorkeuren wijzigen in de Instellingenpagina van my.vanmoof.com. Als je je afmeldt, ontvang je geen berichten met betrekking tot updates, verbeteringen of aanbiedingen.
  8. De onderhoudsintervallen zijn onderhevig aan de kilometers die op de fiets zijn afgelegd en de Klant wordt via e-mail of app-updates op de hoogte gebracht.
  9. De verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6, zijn ook van toepassing op de POMO-Services en/of app. Bij het gebruik van de POMO-Service en/of de app ga je ermee akkoord je niet in te laten met de verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6.
   1. VanMoof kan je toegang tot de POMO-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden zoals beschreven in artikel 14.9. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMO-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de POMO-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMO-Service.
  10. De POMO-Service omvat alle kosten die verband hebben met de vervanging/reparatie van mechanische onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. De POMO-Service biedt geen dekking voor claims die direct of indirect voortvloeien uit de volgende situaties:
   1. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door jou of iemand anders die je fiets met je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   2. Het gevolg van een virus, 'achterdeurtje', 'logic bomb', 'Trojaans paard', 'drop dead'-apparaat of malware op je apparatuur;
   3. Aanpassing of wijziging aan je fiets zonder originele VanMoof-onderdelen/-accessoires;
   4. Schade die door jou of anderen werd veroorzaakt aan de fiets;
   5. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd; of
   6. Kosten die je hebt moeten maken doordat je de fiets niet kon gebruiken, of kosten buiten de vervanging van de fiets om.
  11. VanMoof Bike Doctors behouden zich het recht voor te bepalen welke mechanische onderdelen tijdens een controle vervangen moeten worden.
  12. Ten behoeve van onderhoud en reparatiewerk, wel of niet door VanMoof in gang gezet, moet de Klant de fiets naar de VanMoof-winkel of een plaatselijke locatie van het 'reparatienetwerk' brengen en hem weer ophalen of zorgdragen voor vervoer naar een van deze locaties. De kosten die de Klant voor dergelijk vervoer maakt, worden door VanMoof gedekt. Deze verplichting is van toepassing gedurende de volledige tijdsduur van de Overeenkomst, zelfs als de Klant en de dichtstbijzijnde VanMoof-winkel op lange of langere afstand van elkaar verwijderd zijn, door bijvoorbeeld een nieuw adres van de Klant of de sluiting/verhuizing van een VanMoof-winkel. VanMoof heeft het recht (maar is niet verplicht) schade aan de Fiets op kosten van de Klant te repareren die veroorzaakt is door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
  13. De accu is inbegrepen in het geval dat de capaciteit niet meer aan zijn prestaties kan voldoen voordat de serviceovereenkomst ten einde komt.
  14. De Klant is gerechtigd de aankoop van de POMO-Service te annuleren binnen een annuleringsperiode van 14 (veertien) kalenderdagen na de leveringsdatum van de fiets, zonder opgave van reden.
  15. Om het annuleringsrecht uit te oefenen waarnaar wordt verwezen in artikel 5.14, dient de Klant VanMoof duidelijk schriftelijk (via een brief of e-mail) of via de webportal op de hoogte te stellen van zijn/haar wens om de POMO-Service te annuleren.
  16. Klanten hebben de mogelijkheid de POMO-Service over te dragen als ze hun VanMoof-fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMO-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar.
 6. Wijzigingen

  1. Niettegenstaande artikel 2 kunnen wijzigingen van bepalingen in een Overeenkomst of de Voorwaarden uitsluitend worden overeengekomen door schriftelijke toestemming van beide partijen.
  2. Als een wijziging of aanpassing waarnaar in het vorige artikel wordt verwezen overeen is gekomen, is een dergelijke wijziging of aanpassing uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst in kwestie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Prijzen

  1. Alle prijzen van VanMoof zijn in EUR/USD/GBP/JPY, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor zover prijzen worden weergegeven in andere valuta dan EUR/USD/GBP/JPY, wordt een dergelijke prijsweergave geacht te zijn gebaseerd op een EUR/USD/GBP/JPY-equivalent van een dergelijke prijs op de datum dat de prijsweergave werd gedaan. Prijzen zijn exclusief belasting over toegevoegde waarde of enige andere omzetbelasting. Verpakkingskosten bij verzending, invoer- en uitvoerrechten en -belastingen en andere toeslagen, heffingen of belastingen die worden opgelegd of geheven over de Producten en het vervoer ervan, zijn voor rekening van de Klant.
  2. Veranderingen van factoren die van invloed zijn op de prijzen van VanMoof, waaronder maar niet beperkt tot de tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringstarieven, invoer- en uitvoerrechten en andere kosten die kunnen gelden voor in- of uitvoer, vrachtkosten en andere toeslagen, heffingen of belastingen, kunnen door VanMoof bij de Klant in rekening worden gebracht.
  3. Servicekosten; Je gaat akkoord met de vergoedingen en kosten, verkoopvoorwaarden en het betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op je gebruik van de Services zoals bepaald in deze Voorwaarden. VanMoof kan op elk moment en naar eigen goeddunken nieuwe services toevoegen tegen extra vergoedingen en kosten, of vergoedingen en kosten voor bestaande Services wijzigen. Alle vergoedingen en kosten voor je gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, behalve als dit uitdrukkelijk in de Voorwaarden is aangegeven. Als op enig moment de vergoedingen voor een bestaande Service worden verhoogd, staat het je uiteraard vrij om je gebruik van de Service te beëindigen. Als je het gebruik van de Service voortzet, wordt dit beschouwd als je instemming met de nieuwe voorwaarden.
 8. Betaling

  1. De leveringsperiode die door VanMoof wordt aangeduid, is gebaseerd op de omstandigheden die van toepassing zijn op VanMoof op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan en voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, op de informatie die deze derden aan VanMoof hebben verstrekt.
  2. De leveringsperiode vangt aan op de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging van VanMoof. Indien VanMoof om de Bestelling uit te voeren informatie van de Klant nodig heeft, zal de leveringsperiode aanvangen op de datum waarop VanMoof over alle nodige informatie en middelen beschikt, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging.
  3. De Klant is niet gerechtigd een vergoeding te claimen als de leveringsperiode overschreden wordt. De Klant heeft ook niet het recht de Overeenkomst in dergelijk geval te ontbinden, tenzij de Klant beschouwd wordt als een Consument. Consumenten hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden nadat ze hebben verzocht om levering binnen een redelijk tijdsbestek en VanMoof niet binnen dat redelijke tijdsbestek kon leveren.
  4. VanMoof is altijd gerechtigd in delen te leveren.
 9. Herroepingsrecht

  1. Indien je een Consument bent, heb je het recht je aankoop te herroepen en je bestelling te retourneren zonder reden en zonder extra kosten.
  2. De herroepingsperiode vervalt na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat je of een door jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt. Als de Producten worden geleverd in meerdere deelpartijen, vervalt de herroepingsperiode na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat je de laatste zending/partij fysiek in ontvangst neemt.
  3. Let op: Je hebt geen recht op herroeping als de Producten zijn gemaakt volgens specificaties van de Consument of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
  4. Je dient de Producten te retourneren in de originele doos of de doos die werd verstrekt door VanMoof volgens artikel 12.3 van de Voorwaarden of ze te overhandigen aan VanMoof, zonder onnodig uitstel en in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop je je herroepping van dit contract bij ons hebt gemeld. Je voldoet aan de termijn indien je de Producten retourneert voordat de periode van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken.
  5. Je bent alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Installeren van de pedalen en/of aanpassing van het stuur en/of zadel veroorzaken doorgaans kleine krassen. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en werking van de fiets vast te stellen, ben je aansprakelijk jegens VanMoof voor enige vermindering van waarde die door deze handelingen werd veroorzaakt.
  6. Als je de Producten retourneert aan VanMoof, kan VanMoof terugbetaling weigeren zolang VanMoof de geretourneerde goederen niet heeft ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je de Producten hebt geretourneerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerst voordoet.
  7. VanMoof vergoedt je het aankoopbedrag van de Producten, inclusief de verzendkosten met betrekking tot de levering van de Producten niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat wij je geretourneerde Producten hebben ontvangen.
  8. VanMoof zal gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als die je gebruikt hebt voor de aanvankelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen en mits een dergelijke terugbetaling geen kosten voor je met zich meebrengt. VanMoof vergoedt geen bijkomende kosten als je uitdrukkelijk hebt gekozen voor een soort levering anders dan de goedkoopste soort standaard levering die door VanMoof wordt geboden.
  9. Je dient zowel de Bestelling als de verpakking tijdens de eerste 14 (veertien) kalenderdagen met uiterste zorg te behandelen. Als Consument ben jij alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, dien je het Product op dezelfde wijze te hanteren en inspecteren als je in een winkel zou mogen doen.
  10. Om je recht op herroepping uit te oefenen kun je het formulier invullen op de pagina 'neem contact met ons op' op de website van VanMoof of een duidelijke verklaring afleggen en verzenden naar het e-mailadres dat hierboven in artikel 2.4 wordt aangegeven. We zullen je een bevestiging sturen van je herroeping.
 10. Levering en risico

  1. Indien en voor zover de partijen de levering(skosten) van de Producten en risico-overdracht niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de levering plaatsvinden in een pand van VanMoof, en het risico van de Producten en de verpakking hiervan wordt overgedragen op de Klant op het moment dat de Producten gereed zijn voor verzending. Deze verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Klant. Als de Klant als Consument wordt beschouwd, is het voorgenoemde in artikel 9.1 niet van toepassing op het moment van levering en de risico-overdracht is het moment dat de Consument de Producten in ontvangst heeft genomen.
  2. Indien de Klant de Producten die hij/zij heeft besteld niet ophaalt en dit niet snel alsnog doet, blijft hij/zij in gebreke zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. In een dergelijke situatie heeft VanMoof het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant, en mag deze verkopen aan een derde. De Klant blijft aansprakelijk voor de aankoopprijs en additionele rente en kosten (ter compensatie) na de aftrek van de netto-opbrengsten van een eventuele dergelijke verkoop aan een derde.
 11. Eigendomsvoorbehoud

  1. Afgezien van de werkelijke leveringsdatum zal de eigendomstitel van de Producten niet aan de Klant worden overgedragen totdat hij/zij het volledige uitstaande bedrag van de Producten aan VanMoof heeft betaald, waaronder de aankoopprijs, toeslagen, rente, belastingen en te betalen kosten conform de Voorwaarden of een Overeenkomst en services die zijn of worden verleend met betrekking tot de Producten.
  2. De Klant is niet geautoriseerd om de Producten te huren, verhuren of ter gebruik beschikbaar te stellen aan derden, ze te verpanden of op andere wijze te bezwaren ten gunste van derden totdat VanMoof de eigendomstitel van die Producten heeft overgedragen aan de Klant.
  3. Indien en zolang de eigendomstitel van de Producten nog niet is overgedragen aan de Klant, moet de Klant VanMoof onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van Producten waar beslag op is gelegd, die zijn gedagvaard of die in beslag zijn genomen of als enige andere claim ingediend wordt in verband met de Producten.
  4. In het geval van beslaglegging, confiscatie, inbeslagneming, faillissement, onvrijwillige liquidatie of een (voorlopige) surséance van betaling dient de Klant de administrateur, vereffenaar of gerechtsdeurwaarder die de confiscatie, inbeslagneming of beslaglegging behandelt, onmiddellijk op te hoogte te stellen van de eigendomsrechten van VanMoof.
 12. Inspectie en klachten

  1. De Klant is verplicht om de Producten onmiddellijk bij aankomst op bestemming zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of een derde die volgens zijn/haar instructies handelt, afhankelijk van welke van de gebeurtenissen eerder is. VanMoof dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden geïnformeerd via support@vanmoof.com over klachten met betrekking tot gebreken van de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. De kennisgeving van de Klant moet een duidelijke en nauwkeurige beschrijving geven van de klachten met betrekking tot de gebreken waarop de Klant zich beroept. De Klant moet VanMoof schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven genoemde periode ontdekt hadden kunnen worden, onmiddellijk nadat ze worden ontdekt, maar in geen geval later dan binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten. Indien de Klant nalaat VanMoof in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen.
  2. De Klant is verplicht om na constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de Producten in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De Klant zal VanMoof voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.
  3. De Klant is niet gerechtigd Producten aan VanMoof te retourneren voordat VanMoof een dergelijke retournering schriftelijk heeft goedgekeurd. De retourzending is gratis en de Klant zal hier geen kosten voor hoeven te dragen. De Producten blijven voor risico van de Klant totdat VanMoof dergelijke Producten heeft ontvangen.
  4. Andere verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant:
   1. De Klant zal te allen tijde alle informatie tijdig beschikbaar maken die VanMoof nodig heeft bij de uitvoering van zijn activiteiten en garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid ervan.
   2. De Klant heeft niet het recht handelsmerken of identificatiemerken op de Producten, documenten die de Producten vergezellen en/of er betrekking op hebben, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
 13. Garantie

  1. VanMoof garandeert dat elk nieuw VanMoof S3/X3-fietsframe drie (3) jaar* na de leveringsdatum gedekt is tegen fabricage- en materiaalfouten. Op alle originele onderdelen rust een garantie voor een periode van drie (3) jaar* vanaf de leveringsdatum.
  2. Deze garantie, waarnaar wordt verwezen in artikel 13.1, is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van een gebreken vertonend frame of gebreken vertonende onderdelen en is de enige verhaalsmogelijkheid. Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is overdraagbaar voor de resterende termijn indien de fiets verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar.
  3. Claims op basis van deze garantie moeten rechtstreeks worden ingediend bij het aankooppunt in je land, waarbij bewijs van aankoop moet worden overhandigd. De vervanging van dozen valt niet onder de garantie. Heb je een vervangende doos nodig, dan sturen we je er een voor een extra bedrag.
  4. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of onjuist vervolgonderhoud, of het installeren van onderdelen of accessoires. De garantie is niet van toepassing op schade of defecten door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid. Deze garantie vervalt bij aanpassingen aan het frame of de onderdelen. VanMoof is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade. Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de Consument.
  5. De ingebouwde accu van de fiets wordt getest en zou meer dan 800 oplaadcycli moeten maken voordat de capaciteit terugvalt naar minder dan 70% van zijn oorspronkelijke totale capaciteit tijdens de garantieperiode zoals beschreven in artikel 13.1 van deze Voorwaarden.

   * Voor oudere modellen en outlet-verkopen is een andere garantietermijn van toepassing onverlet de andere algemene voorwaarden van artikel 13. Deze andere garantietermijn wordt vermeld tijdens het afrekenproces van je aankoop.
 14. Force majeure

  1. Indien VanMoof zich door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan houden, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens deze situatie van overmacht.
  2. Als een situatie van overmacht langer dan een (1) kalendermaand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van force majeur van VanMoof, heeft de Klant geen recht op compensatie of schadevergoeding, zelfs niet als VanMoof door dergelijke overmacht een voordeel kan behalen.
  3. Force majeure aan de kant van VanMoof wordt opgevat als een geval van overmacht zoals genoemd in artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en bovendien alle omstandigheden die buiten de macht van VanMoof vallen en verhinderen dat volledig of deels kan voldaan aan de verplichtingen jegens de Klant of waardoor niet in alle redelijkheid van VanMoof kan worden verwacht dat het aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht of een dergelijke omstandigheid had kunnen worden voorzien op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, uitbraak en/of verspreiding van virussen en/of ziekten, stagnatie of andere productieproblemen die VanMoof of zijn leveranciers ondervinden, of problemen in het vervoer dat door VanMoof of derden wordt verleend, overheidsmaatregelen en tevens het onvermogen om een toestemming of licentie van een overheidsorgaan te verkrijgen.
  4. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk te informeren over een (mogelijke) situatie van overmacht.
 15. Producten van VanMoof

  1. VanMoof geeft alleen garantie op de functies en kwaliteit van zijn Producten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere specifieke of impliciete garanties worden, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde verplichte wetgeving, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien VanMoof Producten aan de Klant levert die VanMoof van zijn eigen leveranciers heeft verkregen, kan VanMoof op geen enkel moment door de Klant worden verplicht aan een garantie te voldoen of aansprakelijk worden gehouden die verstrekkender reikt dan die VanMoof van zijn eigen leverancier kan claimen.
  3. Indien volgens VanMoof de Klant kon bewijzen dat Producten die door VanMoof aan de Klant werden geleverd, niet correct werken, heeft VanMoof op eigen goeddunken de keuze uit:
   1. het opnieuw leveren van de Producten als de Producten zijn geretourneer
   2. de Producten op juiste wijze aanpassen;
   3. de Klant na wederzijdse instemming een korting geven op de aankoopprijs.
   4. VanMoof wordt door te voldoen aan een van de hierboven beschreven opties volledig van zijn garantieverplichtingen ontslagen, en zal niet aansprakelijk zijn voor verdere betaling van compensatie of schadevergoeding
  4. De Producten blijven volledig voor risico van de Klant, zelfs als VanMoof reparaties op de Producten uitvoert.
 16. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van VanMoof is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in een dergelijk geval betaald moet worden volgens de aansprakelijkheidsverzekeringspolissen die VanMoof heeft afgesloten. Deze verzekeringspolissen hebben een beperkte dekking, onder meer met betrekking tot het bedrag van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de dekkingsbevestiging. Mocht er, ongeacht de redenen, op grond van de hiervoor genoemde verzekeringspolissen geen betaling worden gedaan, wordt de aansprakelijkheid van VanMoof beperkt tot de vergoeding die door VanMoof werd gefactureerd en door de Klant werd betaald in verband met de levering in kwestie gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden rechtstreeks voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis plaatsvond die leidde tot de aansprakelijkheid, tot een maximale aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend euro).
  2. Als VanMoof er derden bij betrekt, accepteert VanMoof geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van het deel van een dergelijke derde, met uitzondering van niet-nakoming van het deel van VanMoof zelf, waarop artikel 16.1 van toepassing is. Indien de Klant juridische stappen onderneemt tegen een derde, zal de Klant VanMoof vrijwaren voor claims door een dergelijke derde in verband met een dergelijke claim en tevens tegen alle onkosten die door VanMoof zijn gemaakt.
  3. Alle rechten op juridische stappen en andere bevoegdheden van de Klant tegen VanMoof in verband met de door VanMoof geleverde Producten vervallen na het verstrijken van een termijn van een (1) jaar na de datum dat de Klant zich bewust werd, of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, van het bestaan van dergelijke rechten en bevoegdheden
 17. Opzegging

  1. Indien de Klant zijn/haar verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst niet deugdelijk of tijdig nakomt, blijft de Klant in gebreke en heeft VanMoof het recht zonder voorafgaande kennisgeving:
   1. de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. de Overeenkomst met de Klant volledig of gedeeltelijk te ontbinden;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder enige Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  2. Indien VanMoof zich wil beroepen op het recht van ontbinding zoals genoemd in artikel 17.1, is VanMoof geautoriseerd om elk bedrag dat mogelijk aan de Klant gerestitueerd kan worden te compenseren met een vergoeding voor zowel activiteiten die al zijn uitgevoerd als een compensatie van winstderving.
  3. In het geval van een faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, liquidatie of beslag op een of meerdere bezittingen van de Klant of als de Klant zich ervan bewust is dat een van deze situaties zich kan voordoen, moet de Klant VanMoof hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
  4. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 17.3, worden alle Overeenkomsten met de Klant van rechtswege ontbonden, tenzij VanMoof de Klant informeert over zijn wens dat aan (een deel van) de Overeenkomst in kwestie zal worden voldaan. In dit geval heeft VanMoof het recht zonder ingebrekestelling:
   1. de nakoming van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. alle eventuele betalingsverplichtingen aan de Klant op te schorten;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder een Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  5. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 17.3, zijn alle vorderingen van VanMoof op de Klant onmiddellijk volledig verschuldigd.
 18. Overdracht van rechten en plichten

  1. VanMoof heeft het recht de rechten en plichten zoals beschreven in enige Overeenkomst met de Klant over te dragen aan derden. Indien plichten van VanMoof worden overgedragen, moet VanMoof de Klant hierover van tevoren informeren en is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op de datum dat de overdracht plaats zal vinden. In een dergelijk geval is VanMoof niet aansprakelijk voor eventuele schade. De Klant mag geen rechten of plichten van Overeenkomsten aan derden overdragen, tenzij VanMoof daarvoor toestemming heeft gegeven.
 19. Privacy

  1. Wij nemen de privacy van onze Gebruikers serieus. Ons Privacybeleid zet uiteen hoe we jouw informatie gebruiken en beschermen. Door het Product en de Service te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, overgedragen naar en verwerkt in Nederland en andere landen, zolang het niveau van privacybescherming overeenkomt met dat van Nederland.
 20. Conversie

  1. Als en in zover geen beroep kon worden gedaan op een bepaling van deze voorwaarden door enig dwingend recht, het oneerlijke karakter van deze Voorwaarden of redenen van redelijkheid en billijkheid, zal de bepaling in kwestie, wat inhoud en essentie betreft, in elk geval een overeenkomstige betekenis hebben in dusdanige mate dat de bepaling in kwestie inderdaad terecht kan worden ingeroepen.
 21. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasbaarheid van zowel de Eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende goederen, de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen, als het Weens Verkoopverdrag inzake de verkoop van goederen is uitgesloten.
  2. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 22. Wijziging van de voorwaarden

  1. Deze voorwaarden kunnen door VanMoof met een enkele kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Indien binnen 30 (dertig) kalenderdagen na deze kennisgeving protest uitblijft, zijn de gewijzigde Voorwaarden van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten vanaf de dag van de kennisgeving, alsmede op alle huidige Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving.

Downloaden PDF

Algemene voorwaarden VanMoof
Voor aankopen tot 20 april 2020

 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn de volgende definities van toepassing:
   1. VanMoof: De besloten vennootschap VanMoof B.V. met beperkte aansprakelijkheid onder de Nederlandse wetgeving, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, Nederland;
   2. Klant: alle natuurlijke of rechtspersonen waar VanMoof een Overeenkomst mee aangaat of waarmee VanMoof het afsluiten van een Overeenkomst mee onderhandelt;
   3. Overeenkomst: elke overeenkomst die wordt aangegaan tussen VanMoof en een Klant, aanpassingen hierop en acties of wettelijke transacties die betrekking hebben op de uitvoering van die Overeenkomst en alle acties en wettelijke transacties die achteraf nodig zijn om die Overeenkomst aan te gaan;
   4. Producten: alle goederen die onder een Overeenkomst vallen;
   5. Bestelling: elke bestelling die door een Klant in welke vorm dan ook bij VanMoof wordt geplaatst.
 2. Toepasbaarheid

  1. De huidige Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle acties en wettelijke transacties van VanMoof en Klanten. Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in de huidige Voorwaarden hiermee tegenstrijdig zijn, zijn de bepalingen van de Voorwaarden ook van toepassing op Overeenkomsten in gevallen waarin VanMoof niet handelt in de hoedanigheid van verkoper.
  2. Toepasbaarheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt door VanMoof expliciet verworpen.
  3. Voor zover de aard van de geleverde Services dit toestaat, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle Services die VanMoof aan de Klant levert.
 3. Prijsopgaven, Overeenkomsten, Productbeschrijvingen, services en definities

  1. Een offerte of prijsopgave is voor VanMoof niet bindend en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een Bestelling te plaatsen.
  2. Een Overeenkomst wordt alleen afgesloten in zoverre als VanMoof een Bestelling van een Klant schriftelijk accepteert of als VanMoof een Bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant VanMoof werk voor de Klant uitvoert voordat een Overeenkomst is afgesloten, zal de Klant VanMoof daarvoor vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van VanMoof.
  3. Na aanvaarding van een Bestelling heeft VanMoof te allen tijde het recht om die Bestelling te annuleren, zonder hiervan de reden op te geven nadat die Bestelling aanvaard werd. In dit geval is VanMoof niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Klant zijn gedaan.
  4. VanMoof zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het inlichten van de Klant over de gegevens, gewichten, kenmerken en andere informatie die op de Producten van toepassing is, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of beschikbaar gemaakte specificaties of monsters zijn slechts indicaties van de Producten in kwestie. Indien de Klant kan aantonen dat de Producten die door VanMoof zijn geleverd afwijken van de informatie die door VanMoof werd verstrekt of van de monsters of specificaties op dusdanige wijze dat de Klant niet langer verplicht kan worden om met de desbetreffende bestelling in te stemmen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter voor zover een dergelijke ontbinding redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat VanMoof aansprakelijk wordt gehouden voor schade.
 4. Peace of Mind-service

  1. VanMoof biedt een service om de eigenaren van een VanMoof Smart Bike en Electrified S te waarborgen en maximaliseert de kans dat ze hun gestolen fiets terugkrijgen. Om gebruik te maken van deze service heb je een ledenaccount ('Account') nodig. Om je deze services te kunnen bieden, moeten wij je persoonsgegevens zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en locatie verwerken. Bij je aanvraag voor een Account geef je ons toestemming om een aantal van je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden voor verificatiedoeleinden, en om extra informatie over je te verkrijgen. VanMoof mag naar eigen goeddunken accountaanvragen accepteren of weigeren.
  2. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, iemand toestaan je Account te gebruiken of je Account toewijzen of op andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van je Account dien je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van je Polis bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in je Account en je moet het wachtwoord van je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van je Account.
  3. Je kunt je Ledenprofiel en de wijze hoe je met de Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van je e-mailadres stem je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om je e-mails te sturen die betrekking hebben op de Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Door VanMoof te voorzien van je mobiele telefoonnummer stem je ermee in dat wij dat telefoonnummer gebruiken om je tekstberichten te sturen die betrekking hebben op de Service. Je kunt je niet afmelden voor de e-mails of tekstberichten die betrekking hebben op de Service, want deze zijn onmisbaar om onze Service uit te voeren.
  4. Wij kunnen je e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer ook gebruiken om je andere berichten te sturen, zoals informatie over wijzigingen in aspecten van de Service en speciale aanbiedingen. Als je verkiest dergelijke berichten niet te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden of je voorkeuren wijzigen in de Instellingenpagina van my.vanmoof.com. Als je je afmeldt, ontvang je geen berichten met betrekking tot updates, verbeteringen of aanbiedingen.
  5. Aankoopvoorwaarden
   1. Met ingang van 13 juni 2017 moet de Peace of Mind-service worden aangekocht samen met je SmartBike of Electrified S. Na de aankoopdatum is het niet mogelijk om de Peace of Mind-service voor je fiets toe te voegen. Voorafgaand aan 13 juni 2017 was de Peace of Mind-service 2 jaar lang een standaard service bij aankoop van alle SmartBikes. Dat beleid is nog steeds van toepassing.
  6. Serviceregels
   1. Bij het gebruik van de Service en/of de app ga je ermee akkoord je niet in te laten met de volgende verboden activiteiten:
   2. kopiëren, distribueren of openbaar maken van onderdelen van de Service in de media, waaronder zonder enige beperking geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd 'scrapen';
   3. gebruik van automatische systemen, waaronder zonder enige beperking 'robots', 'webspiders', 'offline readers' enz., om toegang te krijgen tot de Service op een manier die meer verzoekberichten verstuurt naar de VanMoof-servers dan een persoon redelijkerwijs in dezelfde tijdspanne kan produceren met gebruik van een conventionele online webbrowser. Een uitzondering hierop is dat VanMoof de operators van openbare zoekmachines herroepbaar het gebruik van webspiders toestaat om materialen van VanMoof.com te kopiëren met als enig doel, en uitsluitend voor zover noodzakelijk, het creëren van publiekelijk beschikbare doorzoekbare indexen van materialen, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen;
   4. verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail;
   5. proberen de systeemintegriteit of -veiligheid te belemmeren of te compromitteren, of verzendingen naar of van de servers van de Service te decoderen;
   6. uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de Service;
   7. verzamelen of vergaren van persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, van de Service;
   8. de Service gebruiken voor commerciële doeleinden;
   9. je voordoen als een andere persoon of op andere wijze onjuist voorstellen van je connectie met een persoon of entiteit, fraude plegen of je identiteit verbergen of pogen te verbergen;
   10. de juiste werking van de Service verhinderen;
   11. toegang verkrijgen tot de content van de Service via een technologie of middel anders dan die worden geboden en erkend zijn door de Service;
   12. of je niet houden aan de maatregelen die wij gebruiken om toegang tot de Service te beletten of beperken, waaronder maar zonder enige beperking van functies die gebruik verhinderen of belemmeren, of kopiëren van content of beperkingen van het gebruik van de Service of de inhoud ervan opleggen.
   13. VanMoof kan je toegang tot de Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de Service.
  7. Wij bieden geen dekking voor claims die direct of indirect voortvloeien uit de volgende situaties:
   1. U hebt uw fiets opzettelijk niet op slot gezet en/of onbewaakt achtergelaten, tenzij u tot onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat er andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen om uw fiets te beschermen;
   2. Je had je fiets op het moment van de diefstal niet op slot staan met het kettingslot dat door VanMoof werd geleverd;
   3. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door jou of iemand anders die je fiets met je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   4. Het gevolg van een virus, 'achterdeurtje', 'logic bomb', 'Trojaans paard', 'drop dead'-apparaat of malware op je apparatuur;
   5. Diefstal vanuit een gebouw, tenzij Je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat daarbij de toegang tot het gebouw werd geforceerd of de diefstal plaatshad ondanks dat je redelijke voorzorgsmaatregelen had genomen om je fiets te beschermen;
   6. Confiscatie van je apparatuur door een overheidsinstelling of publieke instantie;
   7. Aanpassing of wijziging aan je fiets;
   8. Oorlog, invasie, daad van een buitenlandse vijand, vijandigheden, burgeroorlog, terrorisme, opstand, revolutie, of militaire of onrechtmatige machtsgreep;
   9. Je hebt geen referentienummer van de ingediende aanklacht bij het plaatselijke politiebureau;
   10. De diefstal van de fiets wordt gedekt door een andere verzekeringspolis die op je naam staat;
   11. In het geval van meer dan drie (3) diefstallen binnen de periode van je polis;
   12. Schade die door jou of anderen werd veroorzaakt voorafgaand aan de diefstal van de fiets;
   13. Je fiets bevond zich op het moment dat hij werd gestolen niet in een van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Japan, Verenigde Staten, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Zweden;
   14. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd;
   15. Een storing of fout die wordt gedekt door een garantie van een leverancier;
   16. Kosten die je hebt moeten maken doordat je de fiets niet kon gebruiken, of kosten buiten de vervanging van de fiets om.
  8. Bovendien ben je niet gedekt voor de volgende zaken:
   1. Accessoires of andere apparatuur (behalve het kettingslot van VanMoof dat gratis wordt vervangen) die op de fiets zijn bevestigd nadat je apparatuur per ongeluk was kwijtgeraakt of gestolen;
   2. Als je niet in de app hebt laten weten dat de fiets was gestolen binnen 14 kalenderdagen nadat je dit bij de politie had gemeld of aangifte had gedaan;
   3. Als de fiets wordt verkocht aan een andere gebruiker (je polis is specifiek voor jouzelf als gebruiker);
   4. Als de fiets binnen een periode van 2 jaar onjuist overgedragen wordt in de app;
   5. De instructies van de fabrikant worden niet opgevolgd.
  9. Een claim indienen
   1. Volg de onderstaande instructies stap voor stap om een claim in te dienen.
   2. Bevestig dat je VanMoof Electrified S of SmartBike werkelijk is gestolen. Neem indien mogelijk contact op met de eigenaar of het management van de laatste bekende locatie van je fiets om te zien of deze gevonden is.
   3. Maak zo spoedig mogelijk melding van de diefstal bij de politie (of lokaal politiebureau als je op het moment van de diefstal in het buitenland verkeert) en zorg dat je in het bezit komt van een rapport of een referentienummer van de aanklacht en de details van het politiebureau. We raden je aan de diefstal binnen 14 (veertien) kalenderdagen te melden en idealiter onmiddellijk.
   4. Je moet geregistreerd zijn in de VanMoof-app en de gestolen VanMoof Electrified S of SmartBike moet geregistreerd staan in je Account.
   5. Log in op je VanMoof-app op een Android- of IOS-apparaat en navigeer naar 'menu'/'gestolen fiets aanmelden' en klik op 'ja' om een claim in te dienen.
   6. VanMoof zal binnen 48 (achtenveertig) uur je claim opvolgen om de diefstal te valideren en het fietsopsporingsproces te starten.
 5. Wijzigingen

  1. Niettegenstaande artikel 2 kunnen wijzigingen van bepalingen in een Overeenkomst of de Voorwaarden uitsluitend worden overeengekomen door schriftelijke toestemming van beide partijen.
  2. Als een wijziging of aanpassing waarnaar in het vorige artikel wordt verwezen overeen is gekomen, is een dergelijke wijziging of aanpassing uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst in kwestie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Prijzen

  1. Alle prijzen van VanMoof zijn in EUR/USD/GBP, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor zover prijzen worden weergegeven in andere valuta dan EUR/USD/GBP, wordt een dergelijke prijsweergave geacht te zijn gebaseerd op een EUR/USD/GBP-equivalent van een dergelijke prijs op de datum dat de prijsweergave werd gedaan. Prijzen zijn exclusief belasting over toegevoegde waarde of enige andere omzetbelasting. Verpakkingskosten bij verzending, invoer- en uitvoerrechten en -belastingen en andere toeslagen, heffingen of belastingen die worden opgelegd of geheven over de Producten en het vervoer ervan, zijn voor rekening van de Klant.
  2. Veranderingen van factoren die van invloed zijn op de prijzen van VanMoof, waaronder maar niet beperkt tot de tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringstarieven, invoer- en uitvoerrechten en andere kosten die kunnen gelden voor in- of uitvoer, vrachtkosten en andere toeslagen, heffingen of belastingen, kunnen door VanMoof bij de Klant in rekening worden gebracht.
  3. Servicekosten; Je gaat akkoord met de vergoedingen en kosten, verkoopvoorwaarden en het betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op je gebruik van de Service zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. VanMoof kan op elk moment en naar eigen goeddunken nieuwe services toevoegen tegen extra vergoedingen en kosten, of vergoedingen en kosten voor bestaande services wijzigen. Alle vergoedingen en kosten voor je gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, behalve als dit uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden is aangegeven. Als op enig moment de vergoedingen voor een bestaande Service worden verhoogd, staat het je uiteraard vrij om je gebruik van de Service te beëindigen. Als je het gebruik van de Service voortzet, wordt dit beschouwd als je instemming met de nieuwe Voorwaarden.
 7. Betaling

  1. De leveringsperiode die door VanMoof wordt aangeduid, is gebaseerd op de omstandigheden die van toepassing zijn op VanMoof op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan en voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, op de informatie die deze derden aan VanMoof hebben verstrekt.
  2. De leveringsperiode vangt aan op de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging van VanMoof. Indien VanMoof om de Bestelling uit te voeren informatie van de Klant nodig heeft, zal de leveringsperiode aanvangen op de datum waarop VanMoof over alle nodige informatie en middelen beschikt, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging.
  3. De Klant is niet gerechtigd een vergoeding te claimen als de leveringsperiode overschreden wordt. De Klant heeft ook niet het recht de Overeenkomst in dergelijk geval te ontbinden, tenzij de Klant aantoont dat niet redelijkerwijs van hem/haar kan worden gevergd te voldoen aan het desbetreffende deel van de Overeenkomst. In een dergelijk geval is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, mits VanMoof hier schriftelijk van op de hoogte is gesteld en onverlet het recht van VanMoof om de Producten in kwestie te leveren en betaling hiervoor te eisen binnen drie weken van de ontvangst van dergelijke berichtgeving.
  4. VanMoof is altijd gerechtigd in delen te leveren.
 8. Levering en risico

  1. Indien en voor zover partijen de levering(skosten) van de Producten en risico-overdracht niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de levering plaatsvinden in een pand van VanMoof, en het risico van de Producten en de verpakking hiervan wordt in alle gevallen overgedragen aan de Klant op het moment dat de Producten gereed zijn voor verzending. Deze verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Klant.
  2. Indien de Klant de Producten die hij/zij heeft besteld niet ophaalt en dit niet snel alsnog doet, blijft hij/zij in gebreke zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. In een dergelijke situatie heeft VanMoof het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant, en mag deze verkopen aan een derde. De Klant blijft aansprakelijk voor de aankoopprijs en additionele rente en kosten (ter compensatie) na de aftrek van de netto-opbrengsten van een eventuele dergelijke verkoop aan een derde.
 9. Producten en services van derden

  1. VanMoof is te allen tijde gerechtigd derden in te zetten om (delen van) een Overeenkomst ten uitvoer te brengen. Indien VanMoof derden inzet, zijn de toepasselijke algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen dergelijke derden en VanMoof van toepassing op de Overeenkomst, onverminderd de rechten en plichten van VanMoof en de Klant die uit de Overeenkomst voortvloeien, voor zover dat in het geval dat deze rechten en plichten afwijken, de algemene voorwaarden die VanMoof bindt aan een derde prevaleren. De algemene voorwaarden die VanMoof binden aan derden in gevallen zoals hierboven beschreven, worden op het eerste verzoek van de Klant door VanMoof kosteloos verstrekt.

 10. Eigendomsvoorbehoud

  1. Afgezien van de werkelijke leveringsdatum zal de eigendomstitel van de Producten niet aan de Klant worden overgedragen totdat hij/zij het volledige uitstaande bedrag van de Producten aan VanMoof heeft betaald, waaronder de aankoopprijs, toeslagen, rente, belastingen en te betalen kosten conform de Voorwaarden of een Overeenkomst en services die zijn of worden verleend met betrekking tot de Producten.
  2. De Klant is niet geautoriseerd om de Producten te huren, verhuren of ter gebruik beschikbaar te stellen aan derden, ze te verpanden of op andere wijze te bezwaren ten gunste van derden totdat VanMoof de eigendomstitel van die Producten heeft overgedragen aan de Klant.
  3. Indien en zolang de eigendomstitel van de Producten nog niet is overgedragen aan de Klant, moet de Klant VanMoof onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van Producten waar beslag op is gelegd, die zijn gedagvaard of die in beslag zijn genomen of als enige andere claim ingediend wordt in verband met de Producten.
  4. In het geval van beslaglegging, confiscatie, inbeslagneming, faillissement, onvrijwillige liquidatie of een (voorlopige) surséance van betaling dient de Klant de administrateur, vereffenaar of gerechtsdeurwaarder die de confiscatie, inbeslagneming of beslaglegging behandelt, onmiddellijk op te hoogte te stellen van de eigendomsrechten van VanMoof.
 11. Inspectie en klachten

  1. De Klant is verplicht om de Producten onmiddellijk bij aankomst op bestemming zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of een derde die volgens zijn/haar instructies handelt, afhankelijk van welke van de gebeurtenissen eerder is. VanMoof dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden geïnformeerd via support@vanmoof.com over klachten met betrekking tot gebreken van de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. De Klant moet VanMoof schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven genoemde periode ontdekt hadden kunnen worden, onmiddellijk nadat ze worden ontdekt, maar in geen geval later dan binnen 30 kalenderdagen na de ontvangst van de Producten. Indien de Klant nalaat VanMoof in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen, ondanks de toepasselijkheid van een mogelijk kortere termijn die naast bovengenoemd artikel 9.1 door een vervoerder of derde wordt gehanteerd.
  2. De Klant is verplicht om na constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de Producten in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De Klant zal VanMoof voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.
  3. De Klant is niet gerechtigd Producten aan VanMoof te retourneren voordat VanMoof een dergelijke retournering schriftelijk heeft goedgekeurd. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Klant en de Producten blijven voor risico van de Klant totdat VanMoof dergelijke Producten heeft ontvangen.
  4. Andere verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant
   1. De Klant zal te allen tijde alle informatie tijdig beschikbaar maken die VanMoof nodig heeft bij de uitvoering van zijn activiteiten en garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid ervan.
   2. De Klant heeft niet het recht handelsmerken of identificatiemerken op de Producten, documenten die de Producten vergezellen en/of er betrekking op hebben, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
 12. Force majeure

  1. Indien VanMoof zich door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan houden, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens deze situatie van overmacht.
  2. Als een situatie van overmacht langer dan 1 kalendermaand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van force majeur van VanMoof, heeft de Klant geen recht op compensatie of schadevergoeding, zelfs niet als VanMoof door dergelijke overmacht een voordeel kan behalen.
  3. Force majeure aan de kant van VanMoof wordt opgevat als een geval van overmacht zoals genoemd in artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en bovendien alle omstandigheden die buiten de macht van VanMoof vallen en verhinderen dat volledig of deels kan worden voldaan aan de verplichtingen jegens de Klant of waardoor niet in alle redelijkheid van VanMoof kan worden verwacht aan zijn verplichtingen te voldoen, ongeacht of dergelijke omstandigheid had kunnen worden voorzien op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere productieproblemen die VanMoof of zijn leveranciers ondervinden, of problemen in het vervoer dat door VanMoof of derden wordt verleend, overheidsmaatregelen en tevens het onvermogen om een toestemming of licentie van een overheidsorgaan te verkrijgen.
  4. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk te informeren over een (mogelijke) situatie van overmacht.
 13. Producten van VanMoof

  1. VanMoof geeft alleen garantie op de functies en kwaliteit van zijn Producten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Indien VanMoof Producten aan de Klant levert die VanMoof van zijn eigen leveranciers heeft verkregen, kan VanMoof op geen enkel moment door de Klant worden verplicht aan een garantie te voldoen of aansprakelijk worden gehouden die verstrekkender reikt dan die VanMoof van zijn eigen leverancier kan claimen.
  3. Indien volgens VanMoof de Klant kon bewijzen dat Producten die door VanMoof aan de Klant werden geleverd, niet correct werken, heeft VanMoof op eigen goeddunken de keuze uit:
   1. het opnieuw leveren van de Producten als de Producten zijn geretourneerd;
   2. de Producten op juiste wijze aanpassen;
   3. de Klant na wederzijdse instemming een korting geven op de aankoopprijs.
   4. VanMoof wordt door te voldoen aan een van de hierboven beschreven opties volledig van zijn garantieverplichtingen ontdaan, en zal niet aansprakelijk zijn voor verdere betaling van compensatie of schadevergoeding.
  4. De Producten blijven volledig voor risico van de Klant, zelfs als VanMoof reparaties op de Producten uitvoert.
 14. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van VanMoof is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in een dergelijk geval betaald moet worden volgens de aansprakelijkheidsverzekeringspolissen die VanMoof heeft afgesloten. Deze verzekeringspolissen hebben een beperkte dekking, onder meer met betrekking tot het bedrag van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de dekkingsbevestiging. Mocht er, ongeacht de redenen, op grond van de hiervoor genoemde verzekeringspolissen geen betaling worden gedaan, wordt de aansprakelijkheid van VanMoof beperkt tot de vergoeding die door VanMoof werd gefactureerd en door de Klant werd betaald in verband met de levering in kwestie, gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden rechtstreeks voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis plaatsvond die leidde tot de aansprakelijkheid, tot een maximale aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend euro).
  2. Als VanMoof er derden bij betrekt, accepteert VanMoof geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van het deel van een dergelijke derde, met uitzondering van niet-nakoming van het deel van VanMoof zelf, waarop artikel 15.1 van toepassing is. Indien de Klant juridische stappen onderneemt tegen een derde, zal de Klant VanMoof vrijwaren voor claims door een dergelijke derde in verband met een dergelijke claim en tevens tegen alle onkosten die door VanMoof zijn gemaakt.
  3. Alle rechten op juridische stappen en andere bevoegdheden van de Klant tegen VanMoof in verband met de door VanMoof geleverde Producten vervallen na het verstrijken van een termijn van een jaar na de datum dat de Klant zich bewust werd, of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, van het bestaan van dergelijke rechten en bevoegdheden.
 15. Opzegging

  1. Indien de Klant zijn/haar verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst niet deugdelijk of tijdig nakomt, blijft de Klant in gebreke en heeft VanMoof het recht zonder voorafgaande kennisgeving:
   1. de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. de Overeenkomst met de Klant volledig of gedeeltelijk te ontbinden;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder enige Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  2. Indien VanMoof zich wil beroepen op het recht van ontbinding zoals genoemd in artikel 16.1, is VanMoof geautoriseerd om elk bedrag dat mogelijk aan de Klant gerestitueerd kan worden te compenseren met een vergoeding voor zowel activiteiten die al zijn uitgevoerd als een compensatie van winstderving.
  3. In het geval van een faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, liquidatie of beslag op een of meerdere bezittingen van de Klant of als de Klant zich ervan bewust is dat een van deze situaties zich kan voordoen, moet de Klant VanMoof hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
  4. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, worden alle Overeenkomsten met de Klant van rechtswege ontbonden, tenzij VanMoof de Klant informeert over zijn wens dat aan (een deel van) de Overeenkomst in kwestie zal worden voldaan. In dit geval heeft VanMoof het recht zonder voorafgaande kennisgeving:
   1. de nakoming van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. alle eventuele betalingsverplichtingen aan de Klant op te schorten;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder een Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  5. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, zijn alle vorderingen van VanMoof op de Klant onmiddellijk volledig verschuldigd.
 16. Overdracht van rechten en plichten

  1. VanMoof heeft het recht de rechten en plichten zoals beschreven in enige Overeenkomst met de Klant over te dragen aan derden. Indien plichten van VanMoof worden overgedragen, moet VanMoof de Klant hierover van tevoren informeren en is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op de datum dat de overdracht plaats zal vinden. In een dergelijk geval is VanMoof niet aansprakelijk voor eventuele schade. De Klant mag geen rechten of plichten van Overeenkomsten aan derden overdragen, tenzij VanMoof daarvoor toestemming heeft gegeven.

 17. Privacy

  1. Wij nemen de privacy van onze Gebruikers serieus. Ons Privacybeleid zet uiteen hoe we jouw informatie gebruiken en beschermen. Door het Product en de Service te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, overgedragen naar en verwerkt in Nederland en andere landen, zolang het niveau van privacybescherming overeenkomt met dat van Nederland.

 18. Conversie

  1. Als en in zover geen beroep kon worden gedaan op een bepaling van deze voorwaarden door enig dwingend recht, het oneerlijke karakter van deze Voorwaarden of redenen van redelijkheid en billijkheid, zal de bepaling in kwestie, wat inhoud en essentie betreft, in elk geval een overeenkomstige betekenis hebben in dusdanige mate dat de bepaling in kwestie inderdaad terecht kan worden ingeroepen.

 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasbaarheid van zowel de Eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende goederen, de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen, als het Weens Verkoopverdrag inzake de verkoop van goederen is uitgesloten.
  2. Enige geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 20. Wijziging van de Voorwaarden

  1. Deze Voorwaarden kunnen door VanMoof met een enkele kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Indien binnen 30 dagen na deze kennisgeving protest uitblijft, zijn de gewijzigde Voorwaarden van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten vanaf de dag van de kennisgeving alsmede op alle huidige Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving.

Downloaden PDF