Je selectie

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Winkelwagen totaal

Algemene voorwaarden

Hier blijf je op de hoogte van alle algemene voorwaarden van VanMoof. Deze omvatten je garantievoorwaarden, abonnement- en leasedetails en alles wat te maken heeft met het kopen van en rijden op een VanMoof-fiets.

Algemene Voorwaarden
Vorige Algemene Voorwaarden

Servicevoorwaarden en -bepalingen
VanMoof V Reserveringsvoorwaarden
Abonnementsvoorwaarden
Actievoorwaarden
Leenfiets Overeenkomst
Rider Referrals
Disclaimer

Sluit video

Algemene voorwaarden VanMoof
Van kracht vanaf en meest recent bijgewerkt op 16 March 2023

 

 1. Definities

  1. Definities: in deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn de volgende definities van toepassing:
   1. Overeenkomst: elke overeenkomst die schriftelijk en ondertekend wordt aangegaan tussen VanMoof en een Klant, inclusief deze Voorwaarden, en aanpassingen hierop;
   2. Bike Doctor: een gecertificeerde fietsmonteur van VanMoof die werkzaam is op fysieke winkellocaties en in magazijnen van VanMoof;
   3. Fietsopsporing: het proces waarbij personeel van VanMoof dat gespecialiseerd is in het opsporen van gestolen VanMoof-fietsen op zoek gaat naar VanMoof-fietsen die ontvreemd zijn;
   4. Klant, Je/Jij/Jou of Jouw: alle natuurlijke of rechtspersonen waar VanMoof een Overeenkomst mee aangaat of waarmee VanMoof het afsluiten van een Overeenkomst mee onderhandelt;
   5. Consument: de Klant die handelt als natuurlijke persoon buiten de doeleinden van zijn/haar onderneming waar VanMoof Producten aan verkoopt en/of levert en waar VanMoof Services aan levert;
   6. Bestelling: elke bestelling die door een Klant bij VanMoof wordt geplaatst, in welke vorm dan ook;
   7. Privacybeleid: de verklaring die door de Klant op de website van VanMoof kan worden geraadpleegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die van tijd tot tijd kan worden aangepast en die hierin door middel van verwijzing is opgenomen en is terug te vinden op https://www.vanmoof.com/privacy;
   8. Producten: alle goederen die onder een Overeenkomst vallen;
   9. Services: alle services die VanMoof levert aan de Klant, die direct gelinkt zijn aan de Bestelling van een VanMoof Product door een Klant (bijvoorbeeld POMT-Service of POMM-Service, zoals gedefinieerd in deze algemene voorwaarden);
   10. VanMoof of Wij of Ons: de besloten vennootschap VanMoof B.V. met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, Nederland;
   11. VanMoof-winkel: een fysieke verkoop- en/of reparatielocatie van VanMoof; de huidige adressen zijn terug te vinden op de website van VanMoof: https://www.vanmoof.com/stores.
 2. Toepasbaarheid

  1. De huidige Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle acties en wettelijke transacties van VanMoof en Klanten. Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in de huidige Voorwaarden hiermee tegenstrijdig zijn, zijn de bepalingen van de Voorwaarden ook van toepassing op Overeenkomsten in gevallen waarin VanMoof niet handelt in de hoedanigheid van verkoper.
  2. Toepasbaarheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt door VanMoof expliciet verworpen.
  3. De contactinformatie die relevant is voor de Klant en die betrekking heeft op de identiteit van VanMoof: Voor Verkopen en Diensten die op onze Website of in Nederlandse winkels zijn aangekocht:
   • VANMOOF B.V., Mauritskade 55 (1092 AD), Amsterdam, Nederland
   • Contact: support@vanmoof.com, tel. +31(0)202051079
   • Nederlandse Kamer van Koophandel: 34227663
 3. Prijsopgaven, Overeenkomsten, Productbeschrijvingen, Geïntegreerde services

  1. Een offerte of prijsopgave is voor VanMoof niet bindend en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een Bestelling te plaatsen.
  2. Een Overeenkomst wordt van kracht in zoverre als VanMoof een Bestelling van een Klant schriftelijk accepteert of als VanMoof schriftelijk een Bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant VanMoof werk voor de Klant uitvoert voordat een Overeenkomst van kracht is, zal de Klant VanMoof daarvoor vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van VanMoof die verschuldigd zijn vanaf de ontvangst van een factuur.
  3. Na aanvaarding van een Bestelling heeft VanMoof te allen tijde het recht om die Bestelling voorafgaand aan de levering zonder aansprakelijkheid te annuleren, zonder hiervan de reden op te geven nadat de Bestelling is aanvaard. In dit geval is VanMoof niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Klant zijn gedaan.
  4. VanMoof zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het inlichten van de Klant over de gegevens, gewichten, kenmerken en andere informatie die op de Producten van toepassing is, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of beschikbaar gemaakte specificaties of monsters zijn slechts indicaties van de Producten in kwestie. Indien de Klant kan aantonen dat de Producten die door VanMoof zijn geleverd aanzienlijk afwijken van de informatie die door VanMoof werd verstrekt of van de monsters, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen een redelijke termijn na de levering van het Product te beëindigen, echter voor zover een dergelijke beëindiging redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat VanMoof aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade.
  5. De integratie met het Find My-netwerk van Apple is gratis. VanMoof behoudt zich het recht voor om deze integratie op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Deze beëindiging is geen reden voor het intrekken, annuleren of op andere wijze beëindigen van de Overeenkomst(en) met VanMoof. Het privacybeleid van VanMoof is van toepassing op het gebruik van het Find My-netwerk van Apple: www.vanmoof.com/privacy. VanMoof geeft geen verklaringen of garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of juistheid van het Find My-netwerk van Apple en Je stemt ermee in dat VanMoof niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met het Find My-netwerk van Apple of voor de betrouwbaarheid of de werking ervan.
  6. Voor de werking van alle aspecten van het Product en om gebruik te kunnen maken van de Diensten die VanMoof biedt, heb Je een eigen mobiele apparaat nodig met daarop de recente apps van VanMoof.
 4. Peace of Mind-diefstalservice

  1. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.5 biedt VanMoof een Peace of Mind-diefstalservice (de 'POMD-Service') om de eigenaren van een VanMoof-fiets te beschermen. De POMD-Service maximaliseert de kans voor eigenaren van een VanMoof dat ze hun gestolen fiets terugkrijgen. Je moet een ledenaccount ('Account') voor de POMD-Service aanmaken en up-to-date houden in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk Account. VanMoof mag naar eigen goeddunken accountaanvragen accepteren of weigeren. Dit artikel 4 geldt alleen voor Klanten die de POMD-Service kopen.
  2. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, niemand toestaan Je Account te gebruiken of Je Account toewijzen of op andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van Je Account dien Je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van de polis voor Je POMD-Service bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in Je Account en Je moet het wachtwoord van Je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van Je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van Je Account.
  3. Je kunt Je Account en de wijze hoe Je met de POMD-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in Je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van Je e-mailadres stem Je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om Je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMD-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Om toegang te hebben tot alle POMD-Services is het van het grootste belang dat je berichten via SMS van VanMoof kan ontvangen. Zie de Privacyverklaring voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens.
  4. De POMD-Service kan tegelijkertijd met Je VanMoof-fiets worden aangeschaft.
  5. Regels met betrekking tot de POMD-Service
   1. Bij het gebruik van de POMD-Service en/of de bijbehorende POMD-Service-app ga Je ermee akkoord Je niet in te laten met de volgende verboden activiteiten:
   2. kopiëren, distribueren of openbaar maken van onderdelen van de POMD-Service in de media, waaronder (zonder limitering) geautomatiseerd of niet- geautomatiseerd 'scrapen';
   3. gebruik van automatische systemen, waaronder zonder enige beperking 'robots', 'webspiders', 'offline readers' enz., om toegang te krijgen tot de POMD-Service op een manier die meer verzoekberichten verstuurt naar de VanMoof-servers dan een persoon redelijkerwijs in dezelfde tijdspanne kan produceren met gebruik van een conventionele online webbrowser. Een uitzondering hierop is dat VanMoof de operators van openbare zoekmachines herroepbaar het gebruik van webspiders toestaat om materialen van VanMoof.com te kopiëren met als enig doel, en uitsluitend voor zover noodzakelijk, het creëren van publiekelijk beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen;
   4. verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail;
   5. proberen de systeemintegriteit of -veiligheid te belemmeren of te compromitteren, of verzendingen naar of van de servers van de POMD-Service te decoderen;
   6. uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de POMD-Service;
   7. verzamelen of vergaren van persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, van de POMD-Service;
   8. de POMD-Service gebruiken voor commerciële doeleinden;
   9. Je voordoen als een andere persoon of op andere wijze onjuist voorstellen van Je connectie met een persoon of entiteit, fraude plegen of Je identiteit verbergen of pogen te verbergen;
   10. de juiste werking van de POMD-Service verstoren;
   11. toegang verkrijgen tot de content van de POMD-Service via een technologie of middel anders dan die worden geboden en erkend zijn door de POMD-Service;
   12. Je niet houden aan de maatregelen die wij gebruiken om toegang tot de POMD-Service te beletten of beperken, waaronder, zonder enige beperking, functies die gebruik verhinderen of belemmeren, of kopiëren van content of beperkingen van het gebruik van de POMD-Service of de inhoud ervan opleggen;
   13. of enige andere verboden activiteit die verband houdt met het up-to-date houden van een Account dat in aanmerking komt;
   14. VanMoof kan Je toegang tot de POMD-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder maar niet beperkt tot de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat Je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMD-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de POMD-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat Je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMD-Service.
  6. Wij bieden geen services die in verband staan met claims die direct of indirect zijn veroorzaakt door de volgende gevallen:
   1. Je hebt Je fiets opzettelijk niet op slot en/of onbeheerd achtergelaten - tenzij Je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat er andere voorzorgsmaatregelen werden getroffen om Je fiets te beschermen;
   2. Je had Je fiets op het moment van de diefstal niet op slot staan met het slot dat door VanMoof werd geleverd;
   3. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door Jou of iemand anders die Je fiets met Je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   4. Het gevolg van een virus, 'achterdeurtje', 'logic bomb', 'Trojaans paard', 'drop dead'-apparaat of malware op Je apparatuur;
   5. Diefstal vanuit een gebouw, tenzij Je ons naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat daarbij de toegang tot het gebouw werd geforceerd of de diefstal plaatshad ondanks dat Je redelijke voorzorgsmaatregelen had genomen om Je fiets te beschermen;
   6. Confiscatie van Je apparatuur door een overheidsinstelling of publieke instantie;
   7. Ongeoorloofde aanpassing of wijziging aan Je fiets;
   8. Oorlog, invasie, daad van een buitenlandse vijand, vijandigheden, burgeroorlog, terrorisme, opstand, revolutie, of militaire of onrechtmatige machtsgreep;
   9. Schade die door Jou of anderen werd veroorzaakt voorafgaand aan de diefstal van de fiets;
   10. Je fiets bevond zich op het moment dat hij werd gestolen niet in een van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Japan, Verenigde Staten, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Zweden;
   11. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd;
  7. Bovendien heb Je in de volgende gevallen of voor de volgende producten geen recht op de POMD-Service:
   1. accessoires, waaronder de VanMoof Powerbank, of andere apparatuur die op de fiets waren bevestigd nadat Je apparatuur per ongeluk was kwijtgeraakt of gestolen;
   2. Je hebt geen aangifte bij de politie gedaan en het nummer van het proces-verbaal van aangifte niet binnen zeven (7) kalenderdagen daarna in de app laten weten dat de fiets was gestolen;
   3. wanneer Je gebruik wilt maken van de POMD-Service voor een andere fiets, waarvoor de POMD-Service-overeenkomst niet geldt (N.B. de POMD-Service is van toepassing op een specifiek fietsframenummer en niet op een gebruiker);
   4. wanneer je niet hebt gehouden aan de instructies van de fabrikant;
   5. wanneer de diefstal van de fiets gedekt wordt door een andere verzekeringspolis die op Je naam staat;
   6. wanneer er meer dan drie (3) diefstallen plaatsvinden binnen de looptijd van Je POMD-Servicepolis;
   7. wanneer het gebrek of de fout wordt gedekt door een garantie van de leverancier;
   8. wanneer Je vergoeding vordert van door jouw gemaakte kosten als gevolg van het feit dat Je de fiets niet hebt kunnen gebruiken, of kosten anders dan de vervanging van de fiets.
   9. Wanneer de fiets niet gestolen, maar door de gemeente verwijderd blijkt te zijn.
  8. Een claim indienen
   1. Volg de onderstaande instructies stap voor stap om een claim in te dienen.
   2. Bevestig dat Je VanMoof-fiets werkelijk is gestolen. Neem indien mogelijk contact op met de eigenaar of het management van de laatste bekende locatie van Je fiets om te zien of deze gevonden is.
   3. Maak zo spoedig mogelijk melding van de diefstal bij de politie (of lokaal politiebureau als Je op het moment van de diefstal in het buitenland verkeert) en zorg dat Je in het bezit komt van een rapport of een referentienummer van de aanklacht en de details van het politiebureau. Doe idealiter onmiddellijk aangifte van de diefstal, maar uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de ontdekking.
   4. Vóór het indienen van de claim moet Je geregistreerd zijn in de POMD-Service-app van VanMoof en de gestolen VanMoof-fiets moet geregistreerd staan in Je Account.
   5. Log in op Je Account en registreer Je VanMoof-fiets als gestolen om een claim in te dienen.
   6. VanMoof zal binnen 48 (achtenveertig) uur Je claim opvolgen om de diefstal te valideren en het fietsopsporingsproces te starten.
   7. VanMoof zal uitsluitend gebruik kunnen maken van locatietracering met betrekking tot Je VanMoof-fiets als door Jou aangifte van diefstal van Je VanMoof-fiets bij de politie is gedaan, en je deze optie in de app hebt aangezet. Het nummer van het proces-verbaal van aangifte is bewijs dat de VanMoof-fiets als gestolen geregistreerd staat.
   8. Klanten hebben de mogelijkheid de POMD-Service over te dragen als ze hun VanMoof-fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMD-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar nadat de geldende registratieformaliteiten voor het aanmaken en up-to-date houden van een account voltooid zijn.
   9. Indien Je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang Je een fiets die even oud of jonger is en die in dezelfde (of betere) staat verkeert, mits aan de voorwaarden uit artikel 4.8.10 is voldaan.
   10. Indien Je binnen de POMD-Service in aanmerking komt voor een nieuwe fiets, dan ontvang Je een fiets onder de voorwaarde dat Je de eigendomstitel van de oude fiets overdraagt aan VanMoof. Hierdoor kan VanMoof de oude fiets claimen in het geval dat deze eventueel wordt teruggevonden.
 5. Peace of Mind-onderhoudsservice

  1. Naast de garantie zoals beschreven in artikel 12 van deze Voorwaarden heeft de Klant de mogelijkheid een Peace of Mind-onderhoudservice (de 'POMO-Service') aan te schaffen, die alle onderhoudskosten dekt die worden veroorzaakt door normale slijtage na de koop van de VanMoof-fiets. Alleen in het geval dat de Klant de POMO-Service aanschaft, is dit artikel 5 van toepassing.
  2. Voor de duur van de POMO-Service zal VanMoof onderhoud en reparaties aan de fiets (onderdelen en arbeid) uitvoeren voor zover dergelijk werk noodzakelijk is als gevolg van normale slijtage door normaal gebruik.
  3. De Klant komt in aanmerking voor gratis ad hoc en geplande onderhoudscontroles die worden uitgevoerd door een Bike Doctor van VanMoof met betrekking tot de volgende voorwaarden:
   1. VanMoof behoudt zich het recht voor te bepalen welke onderhoudscontroles door een Bike Doctor worden uitgevoerd en welke door de Klant zelf kunnen worden gedaan. In het geval van onderhoud door de Klant, gaat de Klant ermee akkoord tijdens het onderhoud originele VanMoof-onderdelen te gebruiken om het recht te blijven behouden op de voordelen van de POMO-Service. Als de Klant niet kan aantonen dat het onderhoud werd uitgevoerd of als schade werd veroorzaakt door het gebruik van niet goedgekeurde VanMoof-onderdelen of - accessoires, heeft VanMoof het recht de Klant de kosten in rekening te brengen die VanMoof heeft geleden als gevolg van het onjuiste onderhoud.
   2. Ad hoc reparaties zijn onderhevig aan het eerlijke gebruik van het Product en kunnen worden afgewezen als duidelijk wordt dat de Klant de Overeenkomst schendt en het Product onjuist behandelt. Eerlijk gebruik van het Product omvat, onder andere, de bevestiging van de Klant met betrekking tot regelmatige onderhoudsafspraken met VanMoof Bike Doctors in het geval de Klant per e-mail een bericht ontvangt of in de POMO-Service-app een update krijgt, om onnodige schade en/of slijtage van mechanische onderdelen te voorkomen. Gebruik van het Product als bezorgfiets, voor proefritten, of bij een sportevenement, of in vergelijkbare omstandigheden die verder gaan dan het gewone gebruik van consumentenproducten wordt beschouwd als oneerlijk gebruik van het Product.
  4. Om gebruik te maken van deze POMO-Service moet Je een ledenaccount ('Account') voor de POMO-Service aanmaken en up-to-date houden in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk Account. Om Je deze POMO-Service te kunnen bieden, moeten wij Je persoonsgegevens zoals Je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en locatie verwerken. Bij Je aanvraag voor een Account geef Je ons toestemming om een aantal van Je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden voor verificatiedoeleinden, en om extra informatie over Je te verkrijgen. VanMoof mag naar eigen goeddunken een accountaanvraag accepteren of weigeren.
  5. Je mag geen Account van iemand anders gebruiken, iemand toestaan Je Account te gebruiken of Je Account toewijzen of op een andere manier overdragen aan een andere persoon of entiteit. Bij de aanvraag en aanmaak van Je Account dien Je nauwkeurige en volledige informatie te geven en deze informatie tijdens de volledige duur van de POMO- Service bijgewerkt en accuraat te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in Je Account en Je moet het wachtwoord van Je Account veiligstellen. Je dient VanMoof onmiddellijk op de hoogte te brengen van een veiligheidsinbreuk op of onbevoegd gebruik van Je Account. VanMoof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies dat voortkomt uit onbevoegd gebruik van Je Account.
  6. Je kunt Je Account en de wijze hoe Je met de POMO-Service omgaat beheren door de opties te wijzigen in Je Instellingenpagina op my.vanmoof.com. Door VanMoof te voorzien van Je e-mailadres stem Je ermee in dat wij dat e-mailadres gebruiken om Je e-mails te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service, waaronder wettelijke berichtgevingen, in plaats van communicatie via reguliere post. Door VanMoof te voorzien van Je mobiele telefoonnummer stem Je ermee in dat wij dat telefoonnummer gebruiken om Je tekstberichten te sturen die betrekking hebben op de POMO-Service. Je kunt Je niet afmelden voor de e-mails of tekstberichten die betrekking hebben op de POMO-Service, want deze zijn onmisbaar om Je onze POMO-Service te bieden, tenzij Je de POMO-Service beëindigt.
  7. De onderhoudsintervallen zijn onderhevig aan de kilometers die op de fiets zijn afgelegd en de Klant wordt via e-mail of updates van de POMO-Service-app op de hoogte gebracht.
  8. De verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6, zijn ook van toepassing op de POMO-Services en/of app. Bij het gebruik van de POMO-Service en/of de POMO-Service-app ga Je ermee akkoord Je niet in te laten met de verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 4.6.
   1. VanMoof kan Je toegang tot de POMO-Service blijvend of tijdelijk beëindigen, opschorten of op andere wijze de toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden, waaronder de vaststelling naar goeddunken van VanMoof dat Je een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden. VanMoof behoudt zich ook het recht voor om welke reden dan ook Accounts te verwijderen of op te schorten, waaronder schending of vermeende schending van deze Voorwaarden. Alle aspecten van de POMO-Service zijn onderhevig aan wijziging of verwijdering naar goeddunken van VanMoof. VanMoof behoudt zich het recht voor de POMO-Service met of zonder voorafgaande kennisgeving en om elke willekeurige reden te onderbreken. Je gaat ermee akkoord dat Je VanMoof niet aansprakelijk stelt voor onderbreking, uitstel of niet-nakoming van de POMO-Service.
  9. Onverminderd artikel 5.10 omvat de POMO-Service services en kosten die verband hebben met de vervanging of reparatie van mechanische onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn bij normaal gebruik van de fiets (bijv. recreatief of om naar het werk te gaan), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het afstellen of smeren van onderdelen, het vervangen van remmen, remblokken, wielen, het stuur, bediening en knoppen op het stuur, de ketting, de kettingkast of de standaard, of een combinatie daarvan.
  10. De POMO-Service dekt geen vorderingen voor reparatie- of vervangingskosten die direct of indirect voortvloeien uit de volgende situaties:
   1. Lege banden, schade door ongevallen, schade door vandalisme, beschadiging van elektrische onderdelen, reparatie of vervanging van onderdelen buiten de garantieperiode, verzendkosten van en naar servicelocaties;
   2. Een storing van software, een applicatie of ander materiaal van derden die/dat door Jou of iemand anders die Je fiets met Je toestemming heeft gebruikt, werd gedownload;
   3. Het gevolg van een virus, 'back door', time bomb', Trojan Horse', 'drop dead'-apparaat of malware op Je apparatuur;
   4. Aanpassing of wijziging aan Je fiets zonder originele VanMoof-onderdelen/- accessoires;
   5. Schade aan de fiets die door Jou of anderen aan de fiets werd veroorzaakt;
   6. Routinematige onderhoudsbeurten of reparaties door een persoon die niet door VanMoof is geautoriseerd; of
   7. Kosten die Je hebt moeten maken doordat Je de fiets niet kon gebruiken, of kosten anders dan de vervanging van de fiets.
  11. VanMoof Bike Doctors behouden zich het recht voor te bepalen welke mechanische onderdelen tijdens een controle vervangen moeten worden.
  12. Ten behoeve van onderhoud en reparatiewerk, wel of niet door VanMoof in gang gezet, moet de Klant de fiets naar de VanMoof-winkel of een plaatselijke locatie van het 'reparatienetwerk' brengen en hem weer ophalen of zorgdragen voor vervoer naar een van deze locaties. Deze verplichting is van toepassing gedurende de volledige tijdsduur van de Overeenkomst, zelfs als de Klant en de dichtstbijzijnde VanMoof-winkel op lange of langere afstand van elkaar verwijderd zijn, door bijvoorbeeld een nieuw adres van de Klant of de sluiting/verhuizing van een VanMoof-winkel. VanMoof heeft het recht (maar is niet verplicht) schade aan de Fiets op kosten van de Klant te repareren die veroorzaakt is door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
  13. De Klant is gerechtigd de aankoop van de POMO-Service te annuleren binnen een annuleringsperiode van 14 (veertien) kalenderdagen na de leveringsdatum van de fiets, zonder opgave van reden.
  14. Om het annuleringsrecht uit te oefenen waarnaar wordt verwezen in artikel 5.13, dient de Klant VanMoof tijdig schriftelijk, voorzien van een datum en binnen de annuleringsperiode genoemd in artikel 5.13 (via een brief of e-mail) of via de webportal op de hoogte te stellen van zijn/haar wens om de POMO-Service te annuleren.
  15. Klanten hebben de mogelijkheid de POMO-Service over te dragen als ze hun VanMoof- fiets aan een derde verkopen. In dit geval zal het resterende deel van de POMO-Service met de VanMoof-fiets meegaan naar de nieuwe eigenaar nadat de geldende registratieformaliteiten voor het aanmaken en up-to-date houden van een account voltooid zijn.
 6. Prijzen

  1. Alle prijzen van VanMoof zijn in EUR/USD/GBP/JPY, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor zover prijzen worden weergegeven in andere valuta dan EUR/USD/GBP/JPY, wordt een dergelijke prijsweergave geacht te zijn gebaseerd op een EUR/USD/GBP/JPY-equivalent van een dergelijke prijs op de datum dat de prijsweergave werd gedaan. Prijzen zijn exclusief belasting over toegevoegde waarde of enige andere omzetbelasting. Verpakkingskosten bij verzending, invoer- en uitvoerrechten en -belastingen en andere toeslagen, heffingen of belastingen die worden opgelegd of geheven over de Producten en het vervoer ervan, zijn voor rekening van de Klant.
  2. Veranderingen van factoren voorafgaand aan de levering die van invloed zijn op de prijzen van VanMoof, waaronder maar niet beperkt tot de tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringstarieven, invoer- en uitvoerrechten en andere kosten die kunnen gelden voor in- of uitvoer, vrachtkosten en andere toeslagen, heffingen of belastingen, kunnen door VanMoof bij de Klant in rekening worden gebracht.
  3. Servicekosten; Je gaat akkoord met de vergoedingen en kosten, verkoopvoorwaarden en het betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op Je gebruik van de POMD-Services of POMO-Services (‘Services’) zoals bepaald in deze Voorwaarden en de geldende accountregistratie voor deze Services. VanMoof kan op elk moment en naar eigen goeddunken nieuwe services toevoegen tegen extra vergoedingen en kosten, of vergoedingen en kosten voor bestaande Services wijzigen. Alle vergoedingen en kosten voor Je gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, behalve als dit uitdrukkelijk in de Voorwaarden is aangegeven. Als op enig moment de vergoedingen voor een bestaande Service worden verhoogd, staat het Je uiteraard vrij om Je gebruik van de Service te beëindigen door een kennisgeving te verzenden naar het e-mailadres dat is aangegeven in artikel 2.3 hierboven. Als Je het gebruik van de Service voortzet, wordt dit beschouwd als Je instemming met de nieuwe voorwaarden.
 7. Levering

  1. De levertermijn die door VanMoof wordt aangeduid, is gebaseerd op de omstandigheden die van toepassing zijn op VanMoof op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan en voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, op de informatie die deze derden aan VanMoof hebben verstrekt. Alle leverdata zijn slechts schattingen.
  2. Behoudens indien in dit document anders is bepaald, vangt de levertermijn aan op de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging van VanMoof. Indien VanMoof om de Bestelling uit te voeren echter aanvullende informatie van de Klant nodig heeft, zal de levertermijn aanvangen op de datum waarop VanMoof over alle nodige informatie en middelen beschikt, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke Bestelbevestiging.
  3. De Klant is niet gerechtigd een vergoeding te claimen bij overschrijding van de levertermijn. De Klant heeft ook niet het recht de Overeenkomst in dat geval te ontbinden, tenzij de Klant beschouwd wordt als een Consument. Zie artikel 8 voor meer details. Consumenten hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden nadat ze hebben verzocht om levering binnen een redelijke termijn of binnen de wettelijke termijn en VanMoof niet binnen die redelijke of wettelijke termijn kon leveren.
  4. VanMoof is altijd gerechtigd in delen te leveren.
 8. Retourneerbeleid en Herroepingsrecht

  1. Indien de Klant een Consument is die een Product in een VanMoof Brand Store heeft gekocht, kan het Product vervolgens worden geretourneerd in de originele verpakking, en wel binnen 14 dagen na aankoop. Zie de FAQ voor het online retourneerformulier, en voor het regelen van een afspraak voor het ophalen van het Product.
  2. Als Je voldoet aan de definitie van “Consument”, heb Je het recht Je aankoop te herroepen en Je bestelling in te trekken zonder opgaaf van reden en zonder extra kosten.
  3. De herroepingsperiode vervalt na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat Je of een door Jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt. Als de Producten worden geleverd in meerdere deelpartijen, vervalt de herroepingsperiode na 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat Je de laatste zending/partij fysiek in ontvangst neemt.
  4. Let op: Je hebt geen recht op herroeping als de Producten zijn gemaakt volgens specificaties van de Consument of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
  5. Je dient de Producten te retourneren in de originele doos of de doos die werd verstrekt door VanMoof volgens artikel 11.3 van de Voorwaarden of ze persoonlijk te overhandigen aan VanMoof, zonder onnodig uitstel en in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop Je Je herroeping van dit contract bij ons hebt gemeld. Je voldoet aan de termijn indien Je de Producten retourneert voordat de periode van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken.
  6. Je bent alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Installeren van de pedalen en/of aanpassing van het stuur en/of zadel veroorzaken doorgaans kleine krassen. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en werking van de fiets vast te stellen, ben Je aansprakelijk jegens VanMoof voor enige vermindering van waarde die door deze handelingen werd veroorzaakt.
  7. Als Je Je aankoop herroept, kan VanMoof terugbetaling weigeren zolang VanMoof de geretourneerde goederen niet tijdig heeft ontvangen of totdat Je hebt aangetoond dat Je de Producten tijdig hebt geretourneerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerst voordoet.
  8. VanMoof vergoedt Je het aankoopbedrag van de Producten, inclusief de verzendkosten met betrekking tot de levering van de Producten niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag dat wij Je geretourneerde Producten hebben ontvangen.
  9. VanMoof zal gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als die Je gebruikt hebt voor de aanvankelijke transactie, tenzij Je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen en mits een dergelijke terugbetaling geen kosten voor Je met zich meebrengt. VanMoof vergoedt echter geen bijkomende kosten als Je uitdrukkelijk hebt gekozen voor een soort levering anders dan de goedkoopste soort standaard levering die door VanMoof wordt geboden.
  10. Je dient zowel de Bestelling als de verpakking tijdens de eerste 14 (veertien) kalenderdagen met uiterste zorg te behandelen. Als Consument ben Jij alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, dien Je het Product op dezelfde wijze te hanteren en inspecteren als Je in een winkel zou mogen doen.
  11. Om Je recht op herroeping uit te oefenen, kun Je het formulier op de contactpagina op de website van VanMoof invullen of een vergelijkbare ondubbelzinnige verklaring opstellen en versturen naar het e-mailadres dat is aangegeven in artikel 2.3 hierboven. Wij sturen Je een bevestiging van Je herroeping.
 9. Levering en risico

  1. Indien en voor zover partijen de levering of leveringskosten van de Producten en risico- overdracht niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de levering plaatsvinden in een pand van VanMoof, en het risico van de Producten en de verpakking hiervan wordt overgedragen op de Klant op het moment dat de Producten gereed zijn voor verzending. Deze verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Klant. Als de Klant als Consument wordt beschouwd, is het voorgenoemde in artikel 9.1 niet van toepassing op het moment van levering en de risico-overdracht is het moment dat de Consument de Producten in ontvangst heeft genomen.
  2. Indien de Klant de Producten die hij/zij heeft besteld niet ophaalt en dit niet snel alsnog doet, blijft hij/zij in gebreke zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. In een dergelijke situatie heeft VanMoof het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant, en mag deze verkopen aan een derde. De Klant blijft aansprakelijk voor de aankoopprijs en additionele rente en kosten (ter compensatie) na de aftrek van de netto-opbrengsten van een eventuele dergelijke verkoop aan een derde.
 10. Eigendomsvoorbehoud

  1. Afgezien van de werkelijke leveringsdatum zal de eigendomstitel van de Producten niet aan de Klant worden overgedragen totdat hij/zij het volledige uitstaande bedrag van de Producten aan VanMoof heeft betaald, waaronder de aankoopprijs, toeslagen, rente, belastingen en te betalen kosten conform de Voorwaarden of een Overeenkomst en services die zijn of worden verleend met betrekking tot de Producten.
  2. De Klant is niet geautoriseerd om de Producten te huren, verhuren of ter gebruik beschikbaar te stellen aan derden, ze te verpanden of op andere wijze te bezwaren ten gunste van derden totdat VanMoof de eigendomstitel van die Producten heeft overgedragen aan de Klant.
  3. Indien en zolang de eigendomstitel van de Producten nog niet is overgedragen aan de Klant, moet de Klant VanMoof onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van Producten waar beslag op is gelegd, die zijn gedagvaard of die in beslag zijn genomen of als enige andere claim ingediend wordt in verband met de Producten.
  4. In het geval van beslaglegging, confiscatie, inbeslagneming, faillissement, onvrijwillige liquidatie of een (voorlopige) surséance van betaling dient de Klant de administrateur, vereffenaar of gerechtsdeurwaarder die de confiscatie, inbeslagneming of beslaglegging behandelt, onmiddellijk op te hoogte te stellen van de eigendomsrechten van VanMoof.
 11. Inspectie en klachten

  1. De Klant is verplicht om de Producten onmiddellijk bij aankomst op bestemming zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of een derde die volgens zijn/haar instructies handelt, afhankelijk van welke van de gebeurtenissen eerder is. VanMoof dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden geïnformeerd via support@vanmoof.com over klachten met betrekking tot gebreken van de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. De kennisgeving van de Klant bevat minimaal een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten met betrekking tot de gebreken waarop de Klant zich beroept, en bij voorkeur foto’s van de gebreken. De Klant moet VanMoof schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven genoemde periode ontdekt hadden kunnen worden, onmiddellijk nadat ze worden ontdekt, maar in geen geval later dan binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten. Kennisgeving van uiterlijke schade kan alleen door VanMoof worden aangenomen voor eerste gebruik van het Product. Indien de Klant nalaat VanMoof in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen.
  2. Wanneer het Product na aankomst op het leveringsadres door een officiële monteur van VanMoof Producten in elkaar wordt gezet, is de Klant verplicht om de in elkaar gezette Producten zorgvuldig te inspecteren voordat deze met het ondertekenen van de leveringsverklaring van de monteur tot aanvaarding overgaat.
  3. De Klant is verplicht om na constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de Producten in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De Klant zal VanMoof voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.
  4. De Klant is niet gerechtigd Producten aan VanMoof te retourneren voordat VanMoof een dergelijke retournering schriftelijk heeft goedgekeurd. De retourzending is gratis in die landen waarin de VanMoof Brand Stores zich bevinden; zee www.vanmoof.com/stores. De Producten blijven voor risico van de Klant totdat VanMoof deze heeft ontvangen.
  5. Andere verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant:
   1. De Klant zal te allen tijde alle informatie tijdig beschikbaar maken die VanMoof nodig heeft bij de uitvoering van zijn activiteiten en garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid ervan.
   2. De Klant heeft niet het recht handelsmerken of identificatiemerken op de Producten, documenten die de Producten vergezellen en/of er betrekking op hebben, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
   3. De Klant heeft niet het recht het Product, de onderdelen ervan en/of de Services te kopiëren, aan te passen, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of hier op andere wijze aan te morrelen.
 12. Garantie

  1. VanMoof garandeert dat elk nieuwe VanMoof fiets twee (2) jaar na de leveringsdatum gedekt is tegen fabricage- en materiaalfouten. Op alle originele onderdelen en accessoires rust een garantie voor een periode van twee (2) jaar vanaf de leveringsdatum. Voor oudere modellen en outlet-verkopen, is een andere garantietermijn van toepassing onverlet de andere algemene voorwaarden van artikel 12. Deze andere garantietermijn wordt vermeld tijdens het afrekenproces van Je aankoop.
  2. Deze garantie, waarnaar wordt verwezen in artikel 12.1, is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van een gebrekenvertonend frame of gebreken vertonende onderdelen. Na een reparatie/vervanging die onder de garantie valt wordt de garantieperiode niet verlengd, onverminderd de in Nederland geldende wettelijke rechten. Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is overdraagbaar voor de resterende termijn indien de fiets verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar.
  3. Claims op basis van deze garantie moeten rechtstreeks worden ingediend bij het aankooppunt in Je Land, waarbij bewijs van aankoop moet worden overhandigd. De vervanging van dozen valt niet onder de garantie. Heb Je een vervangende doos nodig, dan sturen we Je er een voor een extra bedrag.
  4. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of onjuist vervolg onderhoud, waaronder schade als gevolg van het onjuist vervangen van onderdelen, (slijtage van) verbruiksartikelen zoals banden of het ongeoorloofd installeren van onderdelen of accessoires. Deze garantie is niet van toepassing bij schade of defecten door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid. Deze garantie vervalt bij ongeoorloofde aanpassingen aan het frame of de onderdelen. De garantie is niet van toepassing indien het Product, de onderdelen ervan en/of de Services zijn gekopieerd, aangepast, reverse-engineered, gedecompliceerd, gedemonteerd of indien hier op andere wijze aan gemorreld is. VanMoof is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade. Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de Consument.
  5. De ingebouwde batterij van het Product, vervangende batterijen en batterij-accessoires zijn ontworpen om minimaal 70% van hun oorspronkelijke capaciteit te behouden na 500 laadcycli binnen de garantieperiode zoals beschreven in artikel 12.1 van deze voorwaarden. Dit betekent dat Je binnen de garantieperiode vijfhonderd keer van 0% tot 100% moet kunnen opladen voordat de oorspronkelijke capaciteit onder de 70% komt.
  6. Als de reparatie van de ingebouwde accu, voormotor of ECU van Je fiets onder de garantie valt, zal VanMoof de eenheid repareren, of vervangen door een nieuw of gereviseerd onderdeel naar eigen goeddunken van VanMoof. De vervanging kan Jouw fiets niet herstellen in een "als nieuw" staat, maar bij het vervangen van een batterij zal VanMoof ervoor zorgen dat de energiecapaciteit van de vervangende batterij ten minste gelijk is aan die van de originele batterij voordat het defect optrad, rekening houdend met andere factoren, waaronder de leeftijd en de kilometerstand van de fiets.
  7. De voorwaarden van deze garantie zijn niet van toepassing indien je Jouw fiets naar een ander land brengt dan het land waar Je de fiets hebt gekocht, tenzij VanMoof Diensten verleent in het land van bestemming of indien Je de eventuele verzendkosten van Jouw fiets voor Jouw rekening neemt.
  8. Om aanspraak te maken op Jouw reparaties onder de Garantie, dien Je VanMoof binnen de toepasselijke garantieperiode op de hoogte te stellen en de fiets bij VanMoof af te leveren op Jouw kosten tijdens reguliere kantooruren bij een VanMoof service hub of VanMoof gecertificeerde werkplaats in Jouw land. De locatie van de dichtstbijzijnde Servicelocatie kan worden verkregen door de website van VanMoof voor Jouw regio te bezoeken. De locatie van VanMoof service hubs en VanMoof gecertificeerde werkplaatsen kan te allen tijde worden gewijzigd. De bijgewerkte lijst van service locaties is en blijft gepubliceerd op de website van VanMoof voor Jouw regio. Wanneer Je contact opneemt met VanMoof, wees dan bereid om het framenummer van de fiets, de fiets-ID en een beschrijving van het defect door te geven. Door een (garantie) service afspraak te maken, geeft Je toestemming aan VanMoof om Jouw fietsgegevens te gebruiken om op afstand het defect te diagnosticeren en de fiets te updaten naar de nieuwste firmware.
  9. Indien Je geen gevolg geeft aan door VanMoof verrichte terugroepacties op (onderdelen van) Jouw fiets, zal schade die daardoor ontstaat of is ontstaan, voor Jouw rekening zijn.
  10. Je dient VanMoof een redelijke termijn te gunnen voor de voltooiing van reparaties en/of Services. Omstandigheden zoals bijvoorbeeld onbeschikbaarheid van onderdelen en/of componenten, kunnen de tijd voor voltooiing beïnvloeden. Na kennisgeving door VanMoof van de voltooiing van de fietsreparatie en/of Services, bent u verantwoordelijk voor het ophalen van uw Fiets, op eigen kosten. Wanneer Je Jouw fiets niet ophaalt na voltooiing van de fiets, worden redelijke dagelijkse stallingskosten in rekening gebracht.
 13. Force majeure

  1. Indien VanMoof zich door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan houden, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens deze situatie van overmacht.
  2. Als een situatie van overmacht echter langer dan een (1) kalendermaand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van force majeur van VanMoof, heeft de Klant geen recht op compensatie of schadevergoeding, zelfs niet als VanMoof door dergelijke overmacht een voordeel kan behalen.
  3. Force majeure aan de kant van VanMoof wordt opgevat als een geval van overmacht zoals genoemd in artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en bovendien alle omstandigheden die buiten de macht van VanMoof vallen en verhinderen dat volledig of deels kan voldaan aan de verplichtingen jegens de Klant of waardoor niet in alle redelijkheid van VanMoof kan worden verwacht dat het aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht of een dergelijke omstandigheid had kunnen worden voorzien op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, uitbraak en/of verspreiding van virussen en/of ziekten, stagnatie of andere productieproblemen die VanMoof of zijn leveranciers ondervinden, of problemen in het vervoer dat door VanMoof of derden wordt verleend, overheidsmaatregelen en tevens het onvermogen om een toestemming of licentie van een overheidsorgaan te verkrijgen.
  4. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk te informeren over een (mogelijke) situatie van overmacht.
 14. Garantieclaims op Producten

  1. VanMoof geeft alleen garantie op de functies en kwaliteit van zijn Producten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere specifieke of impliciete garanties worden, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde verplichte wetgeving, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien VanMoof Producten aan de Klant levert die VanMoof van zijn eigen leveranciers heeft verkregen, kan VanMoof op geen enkel moment door de Klant worden verplicht aan een garantie te voldoen of aansprakelijk worden gehouden die verstrekkender reikt dan die VanMoof van zijn eigen leverancier kan claimen.
  3. Met betrekking tot claims op basis van de garantie op grond van artikel 12 heeft VanMoof, indien volgens VanMoof de Klant kon bewijzen dat Producten die door VanMoof aan de Klant werden geleverd, niet correct werken, op eigen goeddunken de keuze uit:
   1. het opnieuw leveren van een Product van eenzelfde model, vergelijkbare leeftijd, kilometerstand en staat, na ontvangst van het geretourneerde Product;
   2. de Producten op juiste wijze aanpassen;
   3. de Klant na wederzijdse instemming een korting geven op de aankoopprijs.
   4. VanMoof wordt door te voldoen aan een van de hierboven beschreven opties volledig van zijn garantieverplichtingen ontslagen, en zal niet aansprakelijk zijn voor verdere betaling van compensatie of schadevergoeding.
  4. De Producten blijven volledig voor risico van de Klant, ook als VanMoof reparaties op de Producten uitvoert.
 15. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van VanMoof is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in een dergelijk geval betaald moet worden volgens de aansprakelijkheidsverzekeringspolissen die VanMoof heeft afgesloten. Deze verzekeringspolissen hebben een beperkte dekking, onder meer met betrekking tot het bedrag van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de dekkingsbevestiging. Mocht er, ongeacht de redenen, op grond van de hiervoor genoemde verzekeringspolissen geen betaling worden gedaan, wordt de aansprakelijkheid van VanMoof beperkt tot de vergoeding die door VanMoof werd gefactureerd en door de Klant werd betaald in verband met de levering in kwestie gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden rechtstreeks voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis plaatsvond die leidde tot de aansprakelijkheid, tot een maximale aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend euro).
  2. Als VanMoof er derden bij betrekt, accepteert VanMoof geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van het deel van een dergelijke derde, met uitzondering van niet- nakoming van het deel van VanMoof zelf, waarop artikel 15.1 van toepassing is. Indien de Klant juridische stappen onderneemt tegen een derde, zal de Klant VanMoof vrijwaren voor claims door een dergelijke derde in verband met een dergelijke claim en tevens tegen alle onkosten die door VanMoof zijn gemaakt.
  3. Alle rechten op juridische stappen en andere bevoegdheden van de Klant tegen VanMoof in verband met de door VanMoof geleverde Producten vervallen na het verstrijken van een termijn van een (1) jaar na de datum dat de Klant zich bewust werd, of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, van het bestaan van dergelijke rechten en bevoegdheden.
 16. Opzegging

  1. Indien de Klant zijn/haar verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst niet deugdelijk of tijdig nakomt, blijft de Klant in gebreke en heeft VanMoof het recht zonder voorafgaande kennisgeving:
   1. de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. de Overeenkomst met de Klant volledig of gedeeltelijk te ontbinden;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder enige Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  2. Indien VanMoof zich wil beroepen op het recht van ontbinding zoals genoemd in artikel 16.1, is VanMoof geautoriseerd om elk bedrag dat mogelijk aan de Klant gerestitueerd kan worden te compenseren met een vergoeding voor zowel activiteiten die al zijn uitgevoerd als een compensatie van winstderving.
  3. In het geval van een faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, liquidatie of beslag op een of meerdere bezittingen van de Klant of als de Klant zich ervan bewust is dat een van deze situaties zich kan voordoen, moet de Klant VanMoof hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
  4. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, worden alle Overeenkomsten met de Klant onmiddellijk beëindigd middels een kennisgeving van VanMoof of informeert VanMoof de Klant over zijn wens dat aan (een deel van) de Overeenkomst in kwestie zal worden voldaan. In dit geval heeft VanMoof het recht zonder ingebrekestelling:
   1. de nakoming van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling naar behoren is gegarandeerd; en/of
   2. alle eventuele betalingsverplichtingen aan de Klant op te schorten;
   3. dit alles onverlet andere rechten van VanMoof die onder een Overeenkomst vallen en zonder dat VanMoof aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.
  5. In het geval van een situatie waarnaar wordt verwezen in artikel 16.3, zijn alle vorderingen van VanMoof op de Klant onmiddellijk volledig verschuldigd.
 17. Onderhoud en updates

  1. Voor het handhaven en verbeteren van de veiligheid en functionaliteiten van onze Services en ons Product, kan het van tijd tot tijd nodig zijn om onze Producten en/of Services bij te werken of te wijzigen, bijv. via software- of firmware-updates. Daardoor zouden functionaliteiten kunnen veranderen. De updates of wijzigingen kunnen bijvoorbeeld op de volgende manieren plaatsvinden:
   1. ze worden gedownload en geïnstalleerd door de Klant op zijn/haar mobiele apparaat, of het mobiele apparaat kan de updates automatisch verzorgen. De mobiele apparaten werken het Product bij.
   2. updates kunnen worden geïnstalleerd door VanMoof of haar Officiële Specialisten wanneer Producten in elkaar worden gezet, afgeleverd worden voor reparaties en/of controles;
   3. belangrijke updates worden rechtstreeks door VanMoof naar het Product geüpload en geïnstalleerd.
  2. VanMoof kan haar Services tijdelijk moeten opschorten, bijvoorbeeld omdat er veiligheidsproblemen moeten worden onderzocht en/of vanwege systeemonderhoud en -systeemupgrades.
  3. VanMoof kan de ondersteuning van Je mobiele apparaat of de besturingssoftware van het Product opschorten of staken, bijvoorbeeld omdat de software van het mobiele apparaat niet meer courant is. Services kunnen niet langer beschikbaar zijn zonder dat Je daarvan vooraf in kennis wordt gesteld.
  4. VanMoof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de situaties beschreven in artikel 17.1., 17.2, of 17.3, of een combinatie daarvan, tenzij dat in Nederland wettelijk verplicht is.
  5. In het geval Je de in artikel 17.1 beschreven updates niet downloadt en installeert, en/of belemmert dat een of meer van deze updates of wijzigingen van kracht worden, dan vervalt Je beperkte garantie.
 18. Overdracht van rechten en plichten

  1. VanMoof heeft het recht de rechten en plichten zoals beschreven in enige Overeenkomst met de Klant over te dragen aan derden. Indien plichten van VanMoof worden overgedragen, moet VanMoof de Klant hierover van tevoren informeren en is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op de datum dat de overdracht plaats zal vinden. In een dergelijk geval is VanMoof niet aansprakelijk voor eventuele schade. Behoudens zoals is bepaald in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, mag de Klant geen rechten of plichten van Overeenkomsten aan derden overdragen, tenzij VanMoof daarvoor toestemming heeft gegeven. Iedere poging tot overdracht in strijd met dit artikel is nietig. De Overeenkomst is bindend voor elke geoorloofde opvolger of begunstigde.
 19. Privacy

  1. Wij nemen Jouw privacy serieus. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst verwerken en beschermen wij Jouw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Zie www.vanmoof.com/privacy.
 20. Conversie

  1. Als en in zover geen beroep kon worden gedaan op een bepaling van deze voorwaarden door enig dwingend recht, het oneerlijke karakter van deze Voorwaarden of redenen van redelijkheid en billijkheid, zal de bepaling in kwestie, wat inhoud en essentie betreft, in elk geval een overeenkomstige betekenis hebben in dusdanige mate dat de bepaling in kwestie inderdaad terecht kan worden ingeroepen.
 21. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasbaarheid van zowel de Eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende goederen, de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen, als het Weens Koopverdrag inzake de verkoop van goederen is uitgesloten. Ten behoeve van consumenten blijven gunstiger dwingendrechtelijke bepalingen naar Nederlands recht ongewijzigd gelden.
  2. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 22. Afdwingbaarheid

  1. Indien een voorwaarde of bepaling van de Overeenkomst, waaronder deze Voorwaarden, in enig rechtsgebied ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, heeft deze ongeldigheid, illegaliteit of niet-afdwingbaarheid geen invloed op andere voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst in een ander rechtsgebied of maakt deze ongeldigheid, illegaliteit of niet-afdwingbaarheid deze voorwaarde of bepaling niet ongeldig of niet-afdwingbaar in een ander rechtsgebied.
 23. Wijziging van de voorwaarden

  1. Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen deze voorwaarden door VanMoof met een kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Behoudens als hierin of daarin anders is bepaald, zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle huidige Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving. Wij kunnen eventuele websites waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken herzien en bijwerken. Tenzij anders is bepaald op dergelijke websites, zijn alle wijzigingen direct na de plaatsing van kracht en van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de desbetreffende website nadien. Tenzij anders is bepaald op de website, betekent het feit dat Je de website na het plaatsen van herziene voorwaarden blijft gebruiken dat Je de wijzigingen aanvaardt en hiermee instemt. Er wordt van Je verwacht dat Je de geldende websites van tijd tot tijd bekijkt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen, daar deze bindend voor Je zijn.

View as PDF

Servicevoorwaarden en -bepalingen

 1. Firmware-updates

  1. Firmware-updates maken deel uit van de routinematige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van VanMoof. Onze firmware wordt voortdurend bijgewerkt om bugs te vermijden en een geweldige en veilige fietservaring te garanderen. Ons personeel werkt alleen met de nieuwste software. VanMoof kan niet ingaan op verzoeken om de software van een fiets van een klant niet bij te werken tijdens onderhouds- en/of reparatiebeurten. Bovendien biedt VanMoof geen downgrades van de firmware-versies aan.
  2. VanMoof is niet verantwoordelijk voor eventuele functionaliteiten van apps van derden vóór, tijdens en na onderhoud en/of reparatie van de fiets.
 2. Onherstelbare schade aan het frame

  1. Indien er onherstelbare schade aan het frame wordt vastgesteld, behoudt VanMoof zich het recht voor om een fiets te beschouwen als 'onveilig om mee te fietsen'. Dit betekent dat een fiets niet geschikt is voor gebruik in het verkeer en op de weg aangezien VanMoof geen veilige fietservaring kan garanderen.

  2. VanMoof is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als de klant gebruik maakt van een onveilige fiets. VanMoof raadt ten sterkste af om op een fiets te rijden die onveilig is verklaard.

  3. Wanneer een fiets wordt beoordeeld als onveilig om mee te fietsen, biedt VanMoof de klant de volgende drie mogelijkheden:
   1. Sloopvergoeding: de klant ontvangt een vergoeding van €250 voor een selecte reeks onderdelen die door VanMoof hergebruikt kunnen worden. De rest van de fiets wordt klaargemaakt voor hergebruik.
   2. Kortingsbon: de klant ontvangt een kortingsbon van 20% die kan worden gebruikt voor de aankoop van een nieuwe fiets bij VanMoof.
   3. Verklaring van afstand: indien de klant aandringt om de fiets terug te nemen, na te zijn geadviseerd om dit niet te doen, dient de klant een verklaring van afstand te ondertekenen om aan te geven dat de klant de risico's van het fietsen op een onveilige fiets volledig begrijpt en VanMoof schadeloos zal stellen in geval van schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van een onveilige fiets. Bovendien zal de onveilige fiets niet langer worden onderhouden in één van de VanMoof-vestigingen.
 3. Vooraf goedgekeurde begroting voor reparaties

  1. Indien een klant akkoord gaat met een bepaalde reparatiebegroting tijdens i) het boeken van de afspraak in Mijn VanMoof of de Rider App of ii) bij het afgeven van de fiets op de servicelocatie, is het VanMoof toegestaan om een reparatie uit te voeren binnen die vooraf goedgekeurde begroting.
  2. Indien de kosten voor de reparatie de oorspronkelijk goedgekeurde begroting overschrijden, zal VanMoof contact opnemen met de klant en toestemming vragen voor de nieuwe offerte alvorens verder te gaan met de reparatie.
  3. Indien de klant niet akkoord gaat met een vooraf goedgekeurde reparatiebegroting, zal VanMoof altijd contact opnemen met de klant en goedkeuring vragen voor de (nieuwe) offerte alvorens verder te gaan met de reparatie.
 4. Service en Algemene voorwaarden en bepalingen

  Deze servicevoorwaarden en -bepalingen vormen een aanvulling op de Algemene voorwaarden en bepalingen en ons garantiebeleid

Downloaden PDF

VanMoof Abonnementen
Algemene Voorwaarden (Nederland)

 1. Definities

  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:
   1. het “Abonnement” is het op basis van de Overeenkomst gesloten abonnement tussen VanMoof en de Klant voor het gebruik van de Fiets;
   2. de “Aspirant Klant” is iedere meerderjarige natuurlijk persoon of rechtspersoon met die Klant wil worden en/of met wie VanMoof in gesprek of onderhandeling is over het afsluiten van een Overeenkomst of die met een Klant in gesprek of onderhandeling is over de overname van een Key;
   3. de “Fiets” is de door VanMoof op grond van het Abonnement aan de Klant ter beschikking gestelde fiets;
   4. “Gastgebruik” heeft de betekenis die daar in artikel 5.1 aan is toegekend;
   5. het “Initiële Bedrag” is het bij aanvang van het Abonnement eenmalig door de Klant aan VanMoof verschuldigde vergoeding voor de huur van de Fiets, zoals vermeld in de Overeenkomst;
   6. het “Internetportaal” is het digitale portaal voor het Abonnement, toegankelijk via www.vanmoof.com, waarmee de Klant toegang heeft tot zijn/haar persoonlijke account en de Klant zijn/haar Key kan overdragen;
   7. de “Key” is het recht van de Klant de Fiets te gebruiken;
   8. de “Klant” is iedere meerderjarige natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie VanMoof een geldige Overeenkomst heeft gesloten en die door VanMoof is geaccepteerd;
   9. het “Maandbedrag” is de voor iedere kalendermaand door de Klant aan VanMoof verschuldigde vergoeding voor de huur van de Fiets, zoals vermeld in de Overeenkomst;
   10. de “Overeenkomst” is de tussen VanMoof en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot het Abonnement;
   11. “Total Loss” heeft de betekenis die daar in artikel 7.4 aan is toegekend;
   12. “VanMoof” is VANMOOF B.V., statutair gevestigd te (1092 AD) Amsterdam aan de Mauritskade 55H, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 34227663; en
   13. “VanMoof Brandstore” is een door VanMoof of aan VanMoof gelieerde entiteit geëxploiteerde fietsenspeciaalzaak of een andere voor het doel van het Abonnement door VanMoof aangewezen locatie.
  2. Voor zover de tekst dat vereist, omvatten in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen in enkelvoud eveneens het meervoud en omgekeerd.
 2. Registratieproces

  1. Een Aspirant Klant kan via het Internetportaal een Abonnement aanvragen. De Overeenkomst komt tot stand nadat Aspirant Klant via het Internetportaal een aanvraag heeft ingediend (en daarbij deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard) en VanMoof de Aspirant Klant heeft geaccepteerd als Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement en maken deel uit van iedere tussen een Klant en VanMoof gesloten Overeenkomst.
  2. VanMoof behoudt zich het recht voor een Aspirant Klant te weigeren indien:
   1. deze eerder een Abonnement heeft gehad dat door VanMoof is beëindigd;
   2. VanMoof anderszins redenen heeft om aan te nemen dat de Aspirant Klant zich niet in overeenstemming met de voorwaarden van het Abonnement, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zal gedragen; of
   3. de Aspirant Klant niet binnen een straal van 10 kilometer rondom een VanMoof Brandstore woont.
  3. Voordat VanMoof de Fiets aan de Klant ter beschikking stelt dient de Klant:
   1. het Initiële Bedrag aan VanMoof te hebben betaald;
   2. via het Internetportaal een betalingsmachtiging aan VanMoof te hebben afgegeven (creditcard) voor betaling van het Maandbedrag en eventuele andere op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen, welke betalingswijze door VanMoof schriftelijk is geverifieerd en geaccepteerd; en
   3. zich bij een VanMoof Brandstore, bij het ophalen van de Fiets, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
 3. Fiets

  1. VanMoof zal voor de duur van het Abonnement een Fiets van het overeengekomen type en model ter beschikking stellen aan de Klant. Tenzij VanMoof besluit de Fiets te vervangen, zal de Klant voor de duur van het Abonnement de beschikking hebben over dezelfde Fiets. De Fiets blijft altijd eigendom van VanMoof.
  2. VanMoof draagt tijdens de duur van het Abonnement zorg voor onderhoud en reparaties (onderdelen en arbeid) van de Fiets voor zover dat het gevolg is van slijtage bij normaal gebruik. Voor onderhoud en reparaties, al dan niet op aanwijzing van VanMoof, dient de Klant de Fiets naar en van een VanMoof Brandstore te vervoeren of (op eigen kosten) zorg te (laten) dragen voor dat vervoer. Deze verplichting geldt en blijft tijdens de duur van het Abonnement gelden, ook als een grote(re) afstand ontstaat tussen de Klant en de dichtstbijzijnde VanMoof Brandstore (door verhuizing van de Klant of sluiting/verhuizing van een VanMoof Brandstore). Op basis van beschikbaarheid zal de Klant gedurende reparaties en onderhoud aan de Fiets gebruik kunnen maken van een leenfiets. VanMoof is gerechtigd (maar niet verplicht) om schade aan de Fiets die is ontstaan door een aan de Klant toe te rekenen omstandigheid, op kosten van de Klant te (laten) herstellen.
  3. Werkzaamheden aan de Fiets uitgevoerd door de Klant of door een derde komen voor rekening van de Klant, tenzij VanMoof voorafgaand schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen dragen.
  4. VanMoof heeft het recht de Fiets in overleg met de Klant op elk gewenst moment terug te nemen en door een vergelijkbare Fiets te vervangen.
 4. Key, Overdracht Key

  1. De Key is strikt persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door de Klant, of ingeval de Klant een zakelijke klant is, de natuurlijk persoon ten behoeve van wie het Abonnement is gesloten. Anders dan overdracht van de Key in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 is het de Klant niet toegestaan deze met derden te delen of derden de mogelijkheid te bieden de Fiets te gebruiken.
  2. De Klant maakt tijdens het registratieproces een wachtwoord aan dat hem de toegang tot vertrouwelijke informatie en functies in het Internetportaal verschaft. De Klant verbindt zich ertoe de inloggegevens strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden te houden.
  3. De Klant dient de aan VanMoof verstrekte persoons- en betalingsgegevens na iedere wijziging zo spoedig mogelijk bij te werken via het Internetportaal.
  4. De Klant kan de Key (en daarmee het exclusieve recht de Fiets te gebruiken) overdragen aan een Aspirant Klant. De Key geeft aan deze Aspirant Klant vervolgens het exclusieve recht op gebruik van de Fiets zonder dat deze Aspirant Klant de Initiële Vergoeding aan VanMoof verschuldigd is, onder de opschortende voorwaarde dat deze Aspirant Klant de geldigheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en door VanMoof is geaccepteerd als Klant, waarmee de rechtsverhouding van de Klant tot VanMoof die voortvloeit uit het Abonnement aan deze nieuwe Klant is overgedragen door middel van contractsoverneming als bedoeld in artikel 159 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Bij overdracht van de Key in overeenstemming met dit artikel 4 geldt voor de nieuwe Klant de datum waarop de Key is verstrekt aan de persoon van wie de Key is overgenomen als startdatum van het Abonnement. De Klant mag de Key op iedere wettelijk toegestane wijze aan Aspirant Klanten aanbieden, maar dient voor de overdracht van de Key gebruik te maken van het Internetportaal.
  5. VanMoof heeft geen invloed op de bereidheid van Aspirant Klanten om de Key van de Klant over te nemen of de eventuele vergoeding die zij daarvoor bereid zijn te betalen. VanMoof garandeert niet dat er op enig moment een of meer gegadigden zijn die de Key van de Klant wensen over te nemen en VanMoof geeft geen garanties over de hoogte van de eventuele vergoeding die de gegadigden bereid zouden zijn voor de Key aan de Klant te voldoen. VanMoof garandeert uitdrukkelijk niet dat de Klant bij overdracht van de Key een vergoeding zal ontvangen die gelijk is aan of in verhouding staat tot het Initiële Bedrag.
  6. Uitsluitend de persoon van wie de Key wordt overgenomen, niet VanMoof, is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk ter beschikking stellen van de Fiets aan de Aspirant Klant die de Key heeft overgenomen. De overname van de Key is een transactie tussen de Klant die de Key overdraagt en de Aspirant Klant die de Key overneemt. VanMoof is geen partij bij deze transactie en het in artikel 11 opgenomen herroepingsrecht is niet van toepassing op deze transactie.
  7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de (Overeenkomst met de) persoon die een Key van een bestaande Klant overneemt, met uitzondering van artikel 2.3.
  8. VanMoof heeft het recht om haar medewerking aan de in artikel 4.4 bedoelde contractsoverneming te onthouden indien daarvoor een zwaarwegende reden bestaat. Een zwaarwegende reden als bedoeld in de vorige zin is in ieder geval de situatie waarin de Klant die de Key wil overdragen zijn verplichtingen jegens VanMoof niet nakomt.
 5. Gastgebruik

  1. Tijdens de duur van het Abonnement kunnen de Klant en één partner, familielid of vriend(in) van de Klant tijdens een verblijf in een stad in het buitenland (buiten Nederland) waar een VanMoof Brandstore is gevestigd zonder meerkosten gebruikmaken van een fiets (“Gastgebruik”).
  2. VanMoof zal zich inspannen fietsen voor Gastgebruik aan de Klant aan te kunnen bieden, maar kan de beschikbaarheid daarvan niet garanderen. Deze dient/dienen te worden gereserveerd via het Internetportaal en wordt/worden toegekend op basis van een ‘first come, first served’ basis. Na een bevestigde reservering kan/kunnen de fiets(en) worden afgehaald bij de VanMoof Brandstore of een andere door VanMoof voor dit doel aangewezen locatie en na verloop van de termijn dient/dienen deze op dezelfde locatie te worden geretourneerd. Deze fiets(en) zal/zullen niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de Fiets waarvoor het Abonnement is gesloten.
  3. De Klant kan gedurende maximaal zeven (7) aaneengesloten dagen en in totaal niet meer dan veertien (14) dagen per kalenderjaar gebruikmaken van het Gastgebruik.
  4. Door gebruik te maken van het Gastgebruik aanvaarden de Klant en, indien van toepassing, zijn of haar partner, familielid of vriend(in), dat alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen van de Klant van overeenkomstige toepassing zijn op het Gastgebruik. In aanvulling daarop of in afwijking van deze Algemene Voorwaarden kunnen lokale voorwaarden van toepassing zijn, die ingeval van strijdigheid prevaleren boven het bepaalde deze Algemene Voorwaarden.
 6. Algemene Verplichtingen en Verboden

  1. De Klant is verplicht om:
   1. zich als goed huurder te gedragen en de Fiets met zorg en zorgvuldig te behandelen, met inachtneming van de door VanMoof verstrekte voorschriften en de ter plaatse geldende verkeerswet- en regelgeving;
   2. diefstal, verduistering of vermissing van - of schade aan - de Fiets onmiddellijk via het Internetportaal door te geven aan VanMoof;
   3. de Fiets steeds op slot te zetten, met ten minste (afhankelijk van het type) het bij de Fiets behorende ringslot dan wel het in de Fiets geïntegreerde achterwielslot en waar mogelijk ook het bij de Fiets behorende kettingslot;
   4. het alarm van de Fiets (indien aanwezig) steeds in te schakelen als de Fiets wordt geparkeerd of gestald;
   5. op zijn kosten kleine herstellingen te verrichten, waaronder wordt begrepen: (i) de bandenspanning regelmatig te controleren en indien nodig lucht bij te vullen en (ii) het gangbaar houden, regelmatig controleren van de bezwaarbaarheid en zo nodig oliën en smeren van beweegbare onderdelen;
   6. ervoor te zorgen dat de Fiets steeds in een verkeersveilige toestand verkeert en wordt gebruikt;
   7. ervoor te zorgen dat de Fiets wordt onderhouden conform het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsschema;
   8. schade aan de Fiets die is ontstaan door een aan de Klant toe te rekenen omstandigheid, op zijn kosten te laten herstellen door VanMoof; en
   9. ingeval de Fiets een foutmelding geeft onmiddellijk contact op te nemen met VanMoof.
  2. Het is de Klant niet toegestaan:
   1. wijzigingen aan te brengen aan de Fiets die niet zonder schade aan de Fiets weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Fietsstoeltjes en andere accessoires zijn toegestaan mits deze zonder schade aan de Fiets weer kunnen worden verwijderd;
   2. de Fiets te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals (onder)verhuur en gebruik voor koeriers- of bezorgdiensten), wielersportwedstrijden of tests;
   3. de Fiets aan anderen dan gezinsleden of, indien de Klant een rechtspersoon of ondernemer is, werknemers ter beschikking te stellen;
   4. de Fiets te gebruiken buiten wegen en fietspaden;
   5. de door de fabrikant opgegeven maximale gewichtsbelasting van de Fiets te overschrijden;
   6. de elektronica en/of de software van de Fiets, de Key of het Internetportaal op enige wijze te manipuleren, te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren of deze op enigerlei wijze voor dataverzameling te gebruiken;
   7. reparaties of aanpassingen aan de Fiets te (laten) verrichten, tenzij VanMoof daarvoor haar uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring heeft gegeven;
   8. de Fiets mee te nemen naar het buitenland (buiten Nederland);
   9. de Fiets te parkeren op een plaats waar dat niet is toegestaan;
   10. een zekerheidsrecht op de Fiets te vestigen; of
   11. kopieën te (laten) maken van de sleutels van de bij de Fiets behorende sloten.
 7. Diefstal, Verduistering, Vermissing, Total Verlorgen

  1. De Klant is gehouden de Fiets zoveel mogelijk tegen diefstal, verduistering en vermissing te beschermen door steeds het alarm van de Fiets (indien aanwezig) in te schakelen en de Fiets op slot te zetten, met ten minste (afhankelijk van het type) het bij de Fiets behorende ringslot dan wel het in de Fiets geïntegreerde achterwielslot en waar mogelijk ook het bij de Fiets behorende kettingslot.
  2. Ingeval van diefstal, verduistering of vermissing is de Klant verplicht dit onmiddellijk maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking per e-mail of via het Internetportaal aan VanMoof te melden en aangifte bij de politie te doen. De Klant dient alle originele aan de Klant ter beschikking gestelde sleutels van de bij de Fiets behorende sloten te kunnen overleggen aan een VanMoof Brandstore.
  3. Na ontvangst van melding van diefstal, verduistering of vermissing van een Fiets door VanMoof en een kopie van de aangifte, zullen de Bike Hunters van VanMoof proberen de Fiets op te sporen. Als het niet lukt de Fiets binnen twee weken na ontvangst van de melding door VanMoof bij de Klant terug te brengen, zal VanMoof de Fiets vervangen voor een zoveel mogelijk gelijkwaardig exemplaar, tenzij sprake is van een of meer van de in artikel 7.6 bedoelde situaties.
  4. Als de Fiets totaal verloren gaat of zodanig beschadigd raakt dat de reparatiekosten hoger zijn dan het Initiële Bedrag is sprake van total loss van de Fiets (“Total Loss”). Ingeval van Total Loss is de Klant verplicht dit onmiddellijk maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking per e-mail of via het Internetportaal aan VanMoof te melden en zal VanMoof de Fiets vervangen voor een zoveel mogelijk gelijkwaardig exemplaar, tenzij sprake is van een of meer van de in artikel 7.6 bedoelde situaties.
  5. Tot het moment waarop de Fiets na diefstal, verduistering of vermissing wordt geretourneerd aan de Klant of de Klant een vervangend exemplaar ontvangt van VanMoof, kan de Klant gebruik maken van een leenfiets, op voorwaarde dat deze beschikbaar is. De Klant dient de Fiets (nadat die door de Bike Hunters is teruggevonden), de vervangende fiets en/of de eventuele leenfiets op te halen en in te leveren bij de dichtstbijzijnde VanMoof Brandstore. Voor iedere keer dat de Bike Hunters door VanMoof worden ingezet, ongeacht of zij erin slagen de Fiets terug te vinden, zal VanMoof een bedrag van EUR 98 bij de Klant in rekening brengen.
  6. VanMoof zal de Fiets niet vervangen en de Klant is aan VanMoof een vergoeding (waarvan de hoogte is vermeld in de Overeenkomst en welke vergoeding afhankelijk is van het type en de waarde van de Fiets) verschuldigd indien sprake is van een of meer van de volgende situaties:
   1. er is in totaal voor de derde keer sprake van diefstal, verduistering, vermissing en/of Total Loss;
   2. de diefstal, verduistering, vermissing en/of Total Loss is het gevolg van eigen schuld, opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid en/of bewuste merkelijke schuld van de Klant. Daarvan is in ieder geval sprake als de Klant de Fiets niet of niet voldoende op slot heeft gezet, het alarm van de Fiets niet heeft gebruikt of de Fiets anderszins niet in voldoende mate tegen diefstal, verduistering of vermissing heeft beschermd (bijvoorbeeld door onzorgvuldig om te gaan met de sleutels) of als de schade en/of Total Loss het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de Fiets (bijvoorbeeld door gebruik van de Fiets in strijd met deze Algemene Voorwaarden); of
   3. de Klant kan na een (vermeende) diefstal, verduistering, vermissing of Total Loss van de Fiets de sleutel van de Fiets niet overleggen aan een VanMoof Brandstore.
 8. Duur en Opzegging

  1. Tenzij een minimale duur van het Abonnement is overeengekomen, wordt het Abonnement gesloten voor onbepaalde tijd en kan het Abonnement door de Klant worden beëindigd door uiterlijk twee weken voor het einde van een kalendermaand schriftelijk (per brief of e-mail) of via het Internetportaal op te zeggen tegen het einde van die kalendermaand. Indien een minimale duur van het Abonnement is overeengekomen, dan kan het Abonnement voor het eerst per de overeengekomen einddatum worden opgezegd, waarbij ook een opzegtermijn geldt van twee weken.
  2. Gedurende de eerste vijf jaar na de datum waarop de Key door VanMoof voor het eerst is verstrekt aan een Klant kan VanMoof het Abonnement niet beëindigen, behalve als sprake is van een in artikel 8.4 beschreven situatie. Nadat vijf jaar zijn verstreken na de datum waarop de Key door VanMoof voor het eerst is verstrekt aan een Klant kan VanMoof, in aanvulling op een eventuele beëindiging op grond van artikel 8.4, het Abonnement beëindigen mits VanMoof op basis van onderstaande tabel een vergoeding aan de Klant betaalt:
    
   Beëindiging door VanMoof (na eerste uitgiftedatum Key): Door VanMoof aan de Klant te betalen vergoeding (als percentage van het Initiële Bedrag):
   5 tot 6 jaar: 50%
   6 tot 7 jaar: 40%
   7 tot 8 jaar: 30%
   8 tot 9 jaar: 20%
   9 tot 10 jaar: 10%
   Na 10 jaar: 0%

   Anders dan op de voet van dit artikel 8.2 of op grond van artikel 11 zal het Initiële Bedrag geheel noch gedeeltelijk aan een Klant worden gerestitueerd.

  3. Met betrekking tot de in artikel 8.2 bedoelde vergoeding geldt het volgende:
   1. VanMoof betaalt deze vergoeding alleen als VanMoof het Abonnement opzegt en die beëindiging niet plaatsvindt op grond van artikel 8.4;
   2. betaling van de vergoeding vindt plaats nadat de Fiets met inachtneming van artikel 8.6 aan VanMoof is geretourneerd; en
   3. VanMoof behoudt zich het recht voor de vergoeding naar eigen inzicht te verlagen of niet te betalen indien sprake is van schade of gebreken aan de Fiets anders dan slijtage als gevolg van normaal gebruik.
  4. VanMoof kan het Abonnement te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant beëindigen indien:
   1. de Klant een consument is en twee betalingen van het Maandbedrag en/of andere uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen niet heeft voldaan;
   2. de Klant een rechtspersoon is of een ondernemer die bij de ondertekening van de Overeenkomst handelde in de uitoefening van zijn/haar commerciële of zelfstandige beroeps- of professionele activiteit en sprake is van: een betalingsachterstand, surseance van betaling, faillissement, liquidatie en/of opheffing of de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard of wijziging van de zeggenschap over de rechtspersoon;
   3. de Klant bij de aanvang of tijdens de duur van het Abonnement onjuiste gegevens heeft verstrekt;
   4. sprake is van fraude of VanMoof redelijke aanwijzingen heeft om aan te nemen dat sprake is van fraude;
   5. de Klant zijn/haar Key of inloggegevens voor het Internetportaal deelt met een derde of anderszins overdraagt aan een derde in strijd met het bepaalde in artikel 4;
   6. de Klant weigert de Fiets aan te bieden bij een VanMoof Brandstore voor onderhoud of reparatie of anderszins onderhoud of reparaties bemoeilijkt;
   7. een in artikel 7.6 beschreven situatie zich voordoet;
   8. de Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en de gevolgen van die tekortkoming(en) niet onverwijld herstelt; of
   9. de Klant de Fiets bestuurt onder invloed van alcohol of drugs;
   10. de Klant de Fiets voor oneigenlijke doeleinden gebruikt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik voor stunts.
  5. Ingeval van een beëindiging van het Abonnement door VanMoof op grond van een of meer in de artikelen 8.4.1 tot en met 8.4.10 bedoelde situaties, worden de toegang van de Klant tot de Fiets en het Internetportaal onmiddellijk geblokkeerd en dient de Klant de Fiets onmiddellijk in te leveren bij een VanMoof Brandstore. Ingeval van een dergelijke beëindiging van het Abonnement heeft VanMoof recht op:
   1. onmiddellijke retournering van de Fiets aan een VanMoof Brandstore. Indien de Klant de Fiets niet onmiddellijk retourneert, is VanMoof gerechtigd deze op kosten van de Klant in bezit te (laten) nemen;
   2. betaling van het Maandbedrag tot en met de maand waarin het moment waarop de Fiets is geretourneerd is gelegen en alle overige uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen; en
   3. vergoeding van alle door VanMoof daadwerkelijk geleden schade.
  6. De Klant zal na beëindiging van de Overeenkomst de Fiets in dezelfde staat waarin deze aan de Klant ter beschikking is gesteld weer ter beschikking van VanMoof stellen, met wegneming van toevoegingen of veranderingen door de Klant

 9. Betaling, Betalingsachterstand

  1. Het Maandbedrag en eventuele andere op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen, worden maandelijks bij vooruitbetaling afgeschreven via de bij registratie geselecteerde betalingsmethode. Met zakelijke Klanten kan worden overeengekomen dat zij betalen na periodieke facturering. De betaling van het Maandbedrag voor de komende kalendermaand geschiedt uiterlijk op de laatste dag van de kalendermaand. Het voor een gedeelte van de eerste kalendermaand verschuldigde Maandbedrag wordt pro rata naar het aantal dagen berekend.
  2. De Klant machtigt VanMoof, of in het geval van een overdracht van de vordering als bedoeld in artikel 9.5, de partij die de vordering heeft overgenomen, onherroepelijk alle uit hoofde van Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen ten laste van de Klant middels een incasso van de opgegeven rekening of een debitering van de creditcard of een andere in het Internetportaal geselecteerde betaalmethode af te boeken.
  3. De Klant blijft aansprakelijk voor betalingen die VanMoof niet heeft kunnen incasseren. Indien de Klant het Maandbedrag of enige andere betaling na betalingsherinnering niet heeft voldaan, zal VanMoof contact opnemen met de Klant en nogmaals om betaling verzoeken en zal VanMoof de Klant de mogelijkheid bieden de persoons- en/of betalingsgegevens bij te werken.
  4. Indien een betaling niet uiterlijk binnen 60 dagen na de betaaldatum door VanMoof is ontvangen en VanMoof de Klant ten minste een betalingsherinnering heeft gestuurd, behoudt VanMoof zich het recht voor om aangifte van diefstal en/of verduistering van de Fiets te doen en de Fiets op te (laten) halen. De Klant is aansprakelijk voor alle kosten die VanMoof daarbij maakt. De Klant kan ook in dat geval geen aanspraak maken op enige gedeeltelijke terugbetaling van het Initiële Bedrag.
  5. VanMoof behoudt zich het recht voor om haar vorderingen op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen.
 10. Privacy

  1. VanMoof mag persoonsgegevens en andere gegevens van de Klant opslaan en verwerken en op basis van de bij haar bekende persoons- en andere gegevens (al of niet gepersonificeerde) aanbiedingen aan de Klant doen.
  2. Ingeval van diefstal of verduistering van de Fiets of een redelijke verdenking van diefstal, verduistering of fraude heeft VanMoof het recht (maar niet de plicht) om, indien het type Fiets daarvoor geschikt is, de locatie van de Fiets op te zoeken, die locatie te volgen en/of te controleren of de Fiets voorafgaand aan de (vermeende) verduistering of diefstal op slot stond.
 11. Herroepingsrecht

  1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst (en daarmee het Abonnement) zonder opgave van redenen binnen 30 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop de fiets is geleverd.
  2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant VanMoof schriftelijk en ondubbelzinnig (per brief of e-mail) of via het Internetportaal op de hoogte te stellen van zijn/haar wens de Overeenkomst (en daarmee het Abonnement) te herroepen.
  3. Als de Klant de Overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die de Klant tot op dat moment aan VanMoof heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door VanMoof geboden goedkoopste standaardlevering) en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat VanMoof op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de Overeenkomst te herroepen, van VanMoof terug. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. Ingeval de Klant de Fiets heeft gebruikt gedurende de herroepingstermijn, zal de Klant aan VanMoof een bedrag betalen gelijk aan het Maandbedrag, welk bedrag door VanMoof mag worden ingehouden op door haar aan de Klant verschuldigde bedragen. Indien de Fiets al door VanMoof ter beschikking is gesteld op het moment van herroeping, gaat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen pas lopen vanaf het moment waarop VanMoof de Fiets met inachtneming van artikel 8.6 aan VanMoof heeft geretourneerd.
 12. Slotbepalingen

  1. VanMoof behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in het Abonnement (inclusief de aanpassing van het Maandbedrag conform de consumentenprijsindex) en/of deze Algemene Voorwaarden. VanMoof zal de Klant minimaal 30 dagen voordat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden op de Klant van toepassing wordt informeren.
  2. Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.
  3. Artikelen 207, 208, 210 en 216 leden 2 en 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  4. De Klant stemt ermee in dat informatie over het Abonnement uitsluitend in elektronische vorm wordt verstuurd, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat bij registratie is gebruikt.
  5. Met uitzondering van aansprakelijkheid van VanMoof die voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid en aansprakelijkheid van VanMoof op grond van dwingend recht, sluit VanMoof iedere aansprakelijkheid jegens de Klant uit.
  6. Ingeval van overmacht is VanMoof niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit het Abonnement, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Van overmacht is onder meer sprake indien VanMoof niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen, verandering in toepasselijke wet- of regelgeving.
  7. Op het Abonnement, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  8. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het Abonnement, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of enige andere rechtsbetrekking tussen VanMoof en de Klant die daarvan het gevolg is.
  9. Anders dan de overdracht van de Key in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4, kunnen rechten van de Klant voortvloeiend uit het Abonnement, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VanMoof worden overgedragen. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 83 lid 2 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Downloaden PDF

Rider Referrals

Voorwaarden

Voorwaarden

 1. Voorwaarden

  1. Welke Referrers/Verwijzers komen in aanmerking?
   1. Om als Referrer in aanmerking te komen voor deelname aan het VanMoof Rider Referrals-programma, moet je:
    1. Een VanMoof-fiets hebben gekocht
    2. Een My VanMoof-account hebben
    3. Geen werknemer, wettelijke vertegenwoordiger, partner of filiaal van VanMoof zijn
   2. Als je een bestaande rider bent zonder My VanMoof-account, zorg er dan voor dat je eerst een My VanMoof-account aanmaakt. Zodra je My VanMoof-account is aangemaakt, kun je je voor het Rider Referrals-programma aanmelden in het 'Rewards'-gedeelte. Wanneer je VanMoof fietsen promoot in het kader van dit programma, wijs jouw publiek er dan op dat je iets kunt winnen als jouw referentiecode wordt gebruikt, bijvoorbeeld door #Sponsored of #VanMoofReferralProgram bij jouw post te vermelden.
   3. Als je onlangs je eerste VanMoof-e-bike in ontvangst hebt genomen, zul je per e-mail een uitnodiging voor het programma ontvangen, met daarin je Referral-link. Let op: om e-mailuitnodigingen te kunnen ontvangen, moet je geabonneerd zijn op de promotionele nieuwsbrieven van VanMoof.
   4. Als je eerder bent uitgesloten van VanMoof Rider Referrals vanwege een overtreding van de programmavoorwaarden, kan je niet deelnemen en wordt je referralcode gedeactiveerd.
  2. Welke Referrals/Verwijzingen zijn geldig?
   1. Om als een geldige Referral/verwijzing voor het Rider Referral-programma te worden beschouwd, moet de klant:
    1. Nog niet eerder een VanMoof-fiets hebben gekocht (nieuwe klant)
    2. Een nieuwe VanMoof S3 of X3 bestellen en tijdens het afrekenen een actieve referralcode gebruiken (bij bestellingen die zonder referralcode zijn geplaatst, kan deze niet met terugwerkende kracht worden toegepast)
    3. Zijn/haar bestelling plaatsen op de VanMoof.com-website of bij een VanMoof-brandstore. Bestellingen bij de VanMoof Outlet komen niet in aanmerking.
 2. Hoe je kunt deelnemen

  1. Ga naar je My VanMoof-account op VanMoof.com en navigeer naar het gedeelte 'Rewards' om jouw unieke referralcode te vinden.
  2. Deel je verwijzingscode met vrienden en familie via e-mail, sms of sociale media.
  3. In de configurator op VanMoof.com voegt jouw Referral zijn/haar VanMoof S3 of X3 – en evt. accessoires en Peace of Mind-dekking – toe aan het winkelwagentje.
  4. Tijdens het afrekenen, voegt de Referral zijn/haar referralcode toe en klikt op ‘toepassen’, waarna de referralkorting wordt verwerkt in de winkelwagen.
  5. Zodra de bestelling van je Referral is verwerkt, ontvang je een e-mailbevestiging dat jouw Referral in behandeling is genomen. In je My VanMoof-account verschijnt dan nog geen Referral-tegoed.
  6. 15-20 dagen nadat je Referral-bestelling is afgeleverd, verandert de status van 'in behandeling' naar 'goedgekeurd', en wordt je Referral-tegoed vrijgegeven.
  7. Je tegoed kan voor een VanMoof-voucher worden ingewisseld in het Reward-gedeelte van je My VanMoof-account.
 3. Regels m.b.t. het Referral-programma

  1. Delen van Referrallinks
   1. We hebben ons Referral-programma opgezet om onze riders te bedanken voor het delen van hun VanMoof-ervaringen met vrienden en familie. Commercialisering, promotie, het plaatsen van verwijzingslinks op couponwebsites, spam, betalen voor te gebruiken links, enz. zullen ertoe leiden dat je referralcode wordt geblokkeerd en dat eventuele beloningen niet worden uitgekeerd.
   2. Toegestaan
    1. Je eigen YouTube-kanaal
    2. Delen via sociale media (geen advertenties))
    3. Informatieve- of fan-websites
   3. Niet toegestaan
    1. Reclame
    2. Spam
    3. Coupon-websites
    4. Alles wat irritant of misleidend is
    5. Advertenties op online marktplaatsen (eBay, Marktplaats, enz.)
    6. VanMoofs sociale media posts/advertenties (bijv. 'gebruik mijn code'-comments)"
  2. Geldige Referral-bestellingen
   1. Bij het afrekenen van de bestelling moet er een actieve referralcode worden gebruikt, om als geldige Referral-bestelling te worden beschouwd. De bestelling moet plaatsvinden binnen de Rider Referrals-periode. Referralcodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegevoegd.
   2. Alleen bestellingen van een nieuwe S3 & X3 tellen als Referrals – outletbestellingen, accessoires en PoM tellen niet mee. Referralcodes kunnen niet worden gebruikt in de VanMoof Outlet.
   3. Een Referral-bestelling moet worden geplaatst door een nieuwe VanMoof-klant. Bestaande klanten die eerder een fiets hebben gekocht, tellen niet mee als Referrals.
   4. Referrals worden als geldig beschouwd zodra de fiets is afgeleverd en de 14 dagen gratis retourperiode is verstreken. Vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst, tot het einde van de 14-daagse gratis retourperiode, staat de status van het Referral-tegoed op 'in behandeling'.
  3. Referral-tegoed claimen
   1. Referral-tegoed vervalt na twee (2) jaar.
   2. Referral-tegoed kan niet worden ingewisseld voor (contant) geld.
   3. Restituties op bestellingen die geplaatst zijn met Referral-tegoed of -korting gelden alleen voor het betaalde bedrag, minus Referral-tegoed of -korting. Voor bestellingen die met 100% Referral-tegoed zijn geplaatst geven we geen geld terug.
   4. Zodra Referral-tegoed in het Rewards-gedeelte van My VanMoof is ingewisseld, kan het alleen in een enkele transactie worden gebruikt. Het saldo-overschot van een ingewisselde voucher kan niet worden terugbetaald en kan niet voor een andere bestelling worden gebruikt.
   5. Zodra je je VanMoof-tegoed voor een voucher inwisselt, wordt het gehele tegoed omgezet naar één voucher, die je zowel in onze brandstores (m.u.v. Bike Doctors) als online kunt gebruiken. Het is niet mogelijk om een deel van het tegoed in te wisselen.
   6. Als het Referral-tegoed eenmaal is ingewisseld, valt de voucher onder de verantwoordelijkheid van de rider. Referral-vouchers werken hetzelfde als contant geld - als ze verloren gaan of met iemand anders worden gedeeld en vervolgens worden gebruikt, kunnen ze niet worden teruggehaald.
   7. Als de Referral-bestelling geannuleerd wordt, vervalt daarmee ook je Referral-tegoed.
   8. Je Referral-voucher kan voor een hele bestelling worden gebruikt of in delen (als korting) op:
    1. De VanMoof S3 & X3 e-bikes ;
    2. Accessoires
    3. Peace of Mind-dekking (let op, je kunt Peace of Mind alleen voordat deze is bezorgd aan je fiets toevoegen. Als je fiets al is bezorgd, kun je geen Peace of Mind meer toevoegen)
    4. VanMoof Outlet-bestellingen
   9. Je Referral-tegoed kan niet worden gebruikt voor:
    1. Reparatiekosten bij onze Bike Doctors
  4. VanMoof behoudt zich het recht voor om het Rider Referrals-programma op elk moment te beëindigen of de voorwaarden, regels en beloningen zonder kennisgeving te wijzigen. VanMoof heeft ook het laatste woord over of een Referral in overeenstemming was met de voorwaarden van het programma, en kan beloningen annuleren of de toegang tot het programma geheel intrekken voor riders die deze regels of de aard van het programma hebben geschonden. Alle beslissingen van VanMoof in deze zijn definitief. De actuele voorwaarden van het programma zijn in te zien op VanMoof.com.
 4. Voorwaarden

  Rider Referrals Bonus: Win a VanMoof V (the Competition)
  1. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een VanMoof V fiets op kosten van VanMoof; de fiets wordt geleverd na aanvang van de productie ervan. Verwachte levering momenteel eind 2022 (slechts een schatting, leveringsdatum kan worden aangepast door VanMoof). De wedstrijd kent één (1) winnaar. De prijs heeft een waarde van ongeveer EUR 3.498 incl. btw.

   De winnaar van de wedstrijd is J. Attema uit Donderen, NL.
    
  2. Alleen mensen die meedoen aan het Referrer/Advocates-programma op grond van artikel 1, 2 en 3 hiervoor (en die zich daar volledig aan houden), en die zelf op of vóór 4 maart 2022 een VanMoof fiets hebben aangeschaft waardoor ze in aanmerking komen als verwijzer (referrer), kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
  3. Jongeren onder de 18 mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
  4. De wedstrijd staat alleen open voor deelnemers die hun vaste woonplaats in Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika hebben; levering van de prijs aan de winnaar kan alleen plaatsvinden op een adres in een van deze landen.
  5. Een deelnemer doet met één of meer toegangsbewijzen aan de wedstrijd mee. Er wordt aan een deelnemer automatisch een toegangsbewijs toegekend voor elke geldige referentiebestelling (zoals hiervoor gedefinieerd in artikel 3.2 Geldige Referentiebestellingen en anderszins geplaatst in overeenstemming met artikel 1, 2 en 3 hiervoor).
  6. De wedstrijd loopt tot 4 april 2022. Referentiebestellingen die ná deze datum worden geplaatst geven geen recht op toegangskaarten voor de wedstrijd en zullen daarom niet deelnemen aan de trekking.
  7. De trekking van de winnaar van de wedstrijd vindt plaats op 8 april 2022 op het hoofdkantoor van VanMoof, Aambeeldstraat 34, 1021 KB, Amsterdam.
  8. De winnaar wordt uiterlijk op 15 april 2022 door VanMoof op de hoogte gebracht. De overige deelnemers krijgen geen bericht.
  9. De prijs is persoonlijk en kan niet worden ingewisseld voor geld, krediet of een ander product, tenzij de prijs niet meer beschikbaar is; in dat geval vervangt VanMoof de prijs door een andere prijs van gelijke waarde.
  10. Er worden aan deelnemers geen kosten in rekening gebracht voor hun deelname aan de wedstrijd.
  11. VanMoof mag de voornaam, de provincie en het land van de winnaar op haar website publiceren.
 5. Algemeen

  1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit bovenstaande voorwaarden en/of de wedstrijd.

Downloaden PDF

Disclaimer

Wij hechten er veel belang aan om de bezoekers van onze website te voorzien van actuele, correcte en uitgebreide informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er onnauwkeurigheden of onjuistheden opduiken. VanMoof is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade die het gevolg is van wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, waaronder technische storingen.

VanMoof geeft ook geen garanties met betrekking tot de inhoud van websites van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks of andere links op onze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites.

Het auteursrecht op de inhoud, de afbeeldingen, het ontwerp en de programmering van deze website behoort toe aan VanMoof.

VanMoof verwijst naar VanMoof Global Holdings B.V. of één van haar dochterondernemingen.

Downloaden PDF