Je selectie

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Winkelwagen totaal

LEENFIETS OVEREENKOMST

Sluit video

LEENFIETS OVEREENKOMST

 

Algemeen

Je VanMoof-fiets is ingenomen ter reparatie. Als extra service biedt VanMoof je een leenfiets en eventuele accessoires ('Leenfiets'), zolang de reparatie duurt. De Leenfietsen zijn ter beschikking zolang de voorraad strekt bij het fysiek inleveren van je eigen VanMoof-fiets bij een VanMoof-winkel en kunnen niet worden gereserveerd. De Leenfiets mag je alleen lenen als je met de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van VanMoof en onderstaande aanvullende afspraken ('Overeenkomst') akkoord gaat door het scannen van onderstaande QR-code.

 1. Verplichtingen
  1. De klant beschikt over een aan de VanMoof-fiets gelinkt VanMoof-account en de betreffende fiets is in reparatie bij VanMoof ('Klant').
  2. De Klant onderwerpt de Leenfiets voor gebruik aan een visuele controle en dient direct waarneembare gebreken te melden.
  3. De Klant gebruikt de Leenfiets zorgvuldig zoals verwacht van een goed lener. Bij het stallen zet de Klant de Leenfiets altijd op slot door in ieder geval het (afhankelijk van het type) het bij de Leenfiets behorende ringslot (Ring Lock) dan wel het in de Fiets geïntegreerde achterwielslot (Kick Lock) en waar mogelijk ook het bij de Fiets behorende kettingslot. De Klant schakelt het alarm van de VanMoof-fiets in de VanMoof-app bij het parkeren of stallen in.
  4. De Klant brengt geen wijzigingen aan de Leenfiets aan door bijvoorbeeld software, een applicatie of ander materiaal van derden.
  5. De Klant gedraagt zich als goed lener, retourneert de Leenfiets in dezelfde staat als waarin deze is uitgeleend, handelt conform wet- en regelgeving en gebruikt de Leenfiets alleen op de openbare (verharde) weg.
 2. Schade en reparatie

  1. Indien tijdens de leenperiode schade ontstaat aan de Leenfiets dient de Klant de (beschadigde) Leenfiets terug te geven aan VanMoof, tenzij daarover nadat de schade is gemeld andere afspraken zijn gemaakt.
  2. De Klant moet schade aan de Leenfiets zo snel als redelijkerwijs mogelijk is melden bij de Customer Service van VanMoof.
  3. Reparaties aan de Leenfiets zijn voor rekening van VanMoof, tenzij deze nodig zijn als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de Leenfiets door de Klant dan wel personen waarvoor de Klant verantwoordelijk is. Indien VanMoof de reparatiekosten als gevolg van onzorgvuldig gebruik bij de Klant in rekening wenst te brengen, dan brengt VanMoof de Klant schriftelijk op de hoogte van het bedrag en de aard van de schade.
 3. Verlies en diefstal

  1. De Klant moet verlies of diefstal van de Leenfiets uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking aan de Customer Service van VanMoof melden en aangifte van diefstal bij de politie doen, waarvan VanMoof een kopie ontvangt op het e-mailadres bikehunter@vanmoof.com.
  2. De Klant is in geval van verlies of diefstal van de Leenfiets aan VanMoof het bedrag van EUR 98,- voor de Bike Hunters verschuldigd. NB. Het feit dat de Klant de POM-diefstalservice voor zijn eigen VanMoof-fiets heeft afgesloten, doet hieraan niets af.
  3. De Klant is gedurende de periode tussen ontvangst van de Leenfiets en het moment van teruggave aansprakelijk voor de schade ontstaan door verlies of diefstal van de Leenfiets tot een maximumbedrag van de waarde van de Leenfiets. De Klant is slechts aansprakelijk tot de hoogte van het eigen risico (EUR 98,- voor de Bike Hunters), mits de Klant:
   a.De Leenfiets correct op slot heeft gezet; en
   b.Een melding van diefstal bij de politie en een kopie van de aangifte aan VanMoof op het e-mailadres bikehunter@vanmoof.com heeft overgelegd.
  4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor een aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Aansprakelijkheid

  1. VanMoof is niet aansprakelijk voor schade aan en/of van de Klant door of in verband met gebruik van de Leenfiets.
  2. VanMoof is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat de Klant een Leenfiets (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken.
  3. De Klant vrijwaart VanMoof voor aanspraken van derden op grond van schade als bedoeld lid 1.
 5. Retourneren van de Leenfiets

  1. De Klant is gehouden de Leenfiets op eigen kosten zo snel als mogelijk te (laten) retourneren bij de betrokken VanMoof-winkel, uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat VanMoof de Klant heeft laten weten dat de eigen VanMoof-fiets is gerepareerd of dat de eigen VanMoof-fiets retour wordt genomen omdat deze total loss is verklaard.
  2. Indien de Klant de Leenfiets niet binnen 5 werkdagen na reparatie als bedoeld in lid 1 hierboven heeft geretourneerd aan VanMoof, is de Klant het bedrag van EUR 10,- aan VanMoof verschuldigd per dag dat de Leenfiets te laat is geretourneerd.
  3. Indien de Klant de sleutel, slot of een meegegeven accessoire niet retourneert, dan is de Klant de vervangingswaarde hiervan verschuldigd.
 6. Overig

  1. Indien de Leenfiets een foutmelding of een gebrek geeft, neemt de Klant onmiddellijk contact op met de betrokken VanMoof-winkel.
  2. Mocht de Klant niet aan de verplichtingen van deze Overeenkomst kunnen voldoen, dan neemt de Klant contact op met de betreffende VanMoof-winkel.
  3. De Klant en betrokken VanMoof-winkel of Customer Support kunnen bij schriftelijk akkoord afwijkende afspraken maken.
  4. Bij tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van VanMoof en deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

Downloaden PDF