Je selectie

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Winkelwagen totaal

VanMoof Testrit Overeenkomst

Ik wens één of meerdere fietsen te testen bij een VanMoof verkooppunt inclusief pop up locaties. Ik ga vrijwillig deze overeenkomst aan zodat VanMoof B.V. daardoor in staat is aan mij een fiets voor een testrit ter beschikking te stellen (de “Overeenkomst”).

I desire to test ride one or more bicycles at a VanMoof retail location including pop up locations. I voluntarily enter into this agreement in order to induce VanMoof B.V. (the “Agreement”) to allow me to test ride the bicycle.

Sluit video

Click here for the English version

Teneinde gebruik te kunnen maken van een VanMoof fiets voor een testrit gedurende een redelijke tijd en voor een redelijke afstand van een VanMoof verkooppunt, bevestig ik hierbij dat ik onderstaande voorwaarden begrijp en accepteer:

 1. Hierbij verklaar en bevestig ik aan VanMoof B.V. dat:
  (a) ik 18 jaar of ouder ben;
  (b) de informatie die door mij aan VanMoof B.V. in verband met deze Overeenkomst is verstrekt volledig en juist is; en
  (c) er geen medische gronden zijn op grond waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat mijn bekwaamheid om veilig een fiets te besturen daardoor worden beïnvloed. Daarnaast verklaar en bevestig ik hierbij dat ik niet onder invloed ben en zal zijn van alcohol, drugs, medicijnen en/of enig ander middel dat een verdovende of bedwelmende werking heeft of kan hebben, terwijl ik gebruik maak van de fiets.
 2. Ik erken dat een VanMoof verkoper mij van voldoende informatie heeft voorzien met betrekking tot de hoofdkenmerken van de fiets die ik wil testrijden alsmede van instructies voor veilig gebruik van de fiets. Daarnaast heb ik voldoende gelegenheid gehad om de VanMoof verkoper alle additionele vragen te stellen die in mijn overtuiging noodzakelijk zijn om de fiets veilig en in overeenstemming met deze Overeenkomst te kunnen gebruiken. Indien ik op een zeker moment merk dat de fiets niet op juiste wijze functioneert, zal ik onmiddellijk het gebruik daarvan staken en de fiets aan VanMoof retourneren.
 3. Ik zal mij houden aan het beleid, de reglementen en alle regelgeving van VanMoof B.V. met betrekking tot testritten. Daarnaast zal ik niet in strijd handelen met de toepasselijke verkeersregels, inclusief maar niet beperkt tot regelgeving met betrekking tot veiligheid, gebruik van de fiets, verzekering en het gebruik van alcoholisch dranken en andere middelen die een verdovende of bedwelmende werking hebben of kunnen hebben. Ik aanvaard hierbij volledige verantwoordelijkheid voor zover ik in strijd handel met dergelijk beleid, reglementen, regelgeving en/of wetgeving.
 4. In geval van letsel of noodgeval gedurende de testrit, zal ik 112 bellen. Daarnaast zal ik een ongeluk, letsel of schade als gevolg van mijn gebruik van de fiets direct melden aan VanMoof B.V., mijn verzekeraar en de lokale politie. Na een redelijk verzoek daartoe van VanMoof B.V. zal ik onverwijld alle documenten, mededelingen en verklaringen die door mij zijn ontvangen in verband met een claim, rechtszaak of enige andere aanspraak in verband met mijn gebruik van de fiets aan VanMoof B.V. overleggen.
 5. Ik erken dat mijn testrit van de fiets vrijwillig is en dat daaraan zijn verbonden:
  (a) zekere gevaren en risico’s voor mijzelf en derden zoals maar niet beperkt tot botsingen, over de kop slaan, slippen, vallen en defecten aan materialen, die kunnen resulteren in tijdelijk of permanent letsel of zelfs overlijden,
  (b) het risico van schade aan, of zelfs de gehele verwoesting van, de fiets, en
  (c) het risico op schade aan persoonlijke bezittingen die gedurende de testrit in mijn bezit zijn.
 6. De aansprakelijkheid van VanMoof B.V. is beperkt tot de aansprakelijkheid die volgt uit boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met productaansprakelijkheid. Dit houdt in dat van VanMoof B.V. alleen aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van een gebrek in de fiets en alleen voor schade als gevolg daarvan verband houdende met
  1. overlijden of persoonlijk letsel en
  2. schade als gevolg van het gebrek in de fiets toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belope van € 500 (vijfhonderd euro). Alle overige eventuele aansprakelijkheid van VanMoof B.V. wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht en niettegenstaande de in paragraaf 6 van deze Overeenkomst opgenomen (beperkte) aansprakelijkheid van VanMoof B.V., vrijwaar ik hierbij VanMoof B.V., haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, haar en hun bestuurders en werknemers, dealers en overige gelieerde partijen (gezamenlijk, de “Gevrijwaarde Partijen”) voor alle andere claims, eisen, acties, aanspraken in rechte, kosten, aansprakelijkheden, gerechtelijke oordelen, verliezen en uitgaven, inclusief redelijke kosten van juridische bijstand, die direct of indirect verband houden met of het gevolg zijn van mijn gebruik van de fiets, ongeacht of dit veroorzaakt wordt door mijn nalatigheid of anderszins.
 8. Niettegenstaande de in paragraaf 6 van deze Overeenkomst opgenomen (beperkte) aansprakelijkheid van VanMoof B.V. verklaar ik hierbij de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk te stellen op enige andere grond in verband met het gebruik van de fiets door mij. Daarnaast verbind ik mij ertoe de Gevrijwaarde Partijen niet in rechte te zullen betrekken in verband met door mij geleden schade en gemaakte kosten. Indien ik toch over ga tot het aanhangig maken van een dergelijke procedure dan zal ik de redelijke kosten van juridische bijstand van de Gevrijwaarde Partij dragen, tenzij de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Partij in rechte komt vast te staan.
 9. Deze Overeenkomst is bindend voor derden. Ik ga ermee akkoord dat de bepalingen van deze Overeenkomst zo breed mogelijk zijn en zoveel omvatten als wettelijk is toegestaan. Indien een deel van deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of op andere grond niet geldig is of er geen beroep op kan worden gedaan, dan dient de verhouding tussen mij en van VanMoof B.V. gelet op de aard van deze Overeenkomst behouden te blijven. Ik sluit deze Overeenkomst wetende dat VanMoof B.V. volledig vertrouwt op de rechtsgeldigheid en inroepbaarheid van de bepalingen daarvan. Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle fietsen door mij tijdens een bezoek aan een VanMoof verkooppunt en zal van kracht blijven na elke testrit.
 10. Door middel van het aanvinken van de check box binnen de online testrit portal, ga ik ermee akkoord en erken ik dat
  1. ik bovenstaande voorwaarden zorgvuldig en volledig gelezen heb,
  2. deze voorwaarden volledig begrijp,
  3. gebonden ben aan deze voorwaarden en
  4. dat ik deze vrijwaring vrijwillig en met de wetenschap dat daarmee mijn rechten beperkt worden verstrekt en daarmee bindend voor mij is.

 

English test ride waiver

In consideration for allowing me to test ride the bicycle for a reasonable amount of time and within a reasonable distance from the VanMoof retail location, I acknowledge that I understand and do expressly agree to the following terms and conditions:

 1. I hereby state and confirm to VanMoof B.V. that:
  (a) I am 18 years of age or older;
  (b) the information I have provided to VanMoof B.V. in connection with this Agreement is complete and true in all material respects; and
  (c) I do not have any medical condition that would reasonably be expected to affect my ability to safely operate the bicycle.
 2. Furthermore, I hereby state and confirm I have not consumed, and will not be under the influence of, an alcoholic beverage, controlled substance or other substance that has or could have a sedating or intoxicating effect now or while riding the bicycle.
 3. I acknowledge that a VanMoof sales representative has provided me with sufficient information regarding the principal features of the bicycle that I seek to test ride and instructions for the bicycle’s safe operation. I further acknowledge that I have been afforded sufficient opportunity to ask a VanMoof sales representative any additional questions that I believe are necessary for me to operate the bicycle in a safe manner and in compliance with the terms of this Agreement. If at any time I feel the bicycle is not functioning properly, I will stop using it and return it to VanMoof.
 4. I shall comply with all policies, rules and regulations of VanMoof B.V. relating to the test ride, as well as all applicable traffic laws, including but not limited to those concerning vehicle safety, vehicle operation, insurance, and the consumption of alcoholic beverages or other substances that have or could have a sedating or intoxicating effect. I hereby assume all responsibility for my failure to comply with such policies, rules, regulations and/or laws.
 5.  In case of injury or emergency during the test ride, I will call 112. Furthermore, I shall immediately report to VanMoof B.V., my insurance company, and the local police department any accident, injury or damage arising during my operation of the bicycle. Upon a reasonable request of VanMoof B.V. I shall promptly forward to VanMoof B.V. all documents, notices and pleadings received by me or on my behalf regarding any claim, lawsuit or other action regarding my use of the bicycle.
 6. I acknowledge that my test ride of the bicycle is voluntary and carries with it
  (a) certain dangers and inherent risks to both myself and third parties, including but not limited to collision, turning over, slipping, falling, and equipment failure, which could result in temporary or permanent injury or even death,
  (b) the risk of damage to, or even total destruction of, the bicycle, and
  (c) the risk of damage to any personal items I may have in my possession during the test ride.
 7. VanMoof B.V.’s liability is limited to its liability under Book 6 title 3 section 3 of the Duct Civil Code regarding product liability. This means VanMoof is only liable for damage caused by a safety defect of the bicycle and only for damage as a result thereof caused by
  1. death or by personal injuries and
  2. damage caused by the defect product to another asset of a type which is ordinarily intended for private use or consumption and was used by the injured person mainly for his own private use or consumption, with a lower threshold of € 500 (five hundred euro). All other possible liability of VanMoof B.V. is hereby expressly excluded.
 8. To the fullest extent allowed by law, and notwithstanding the (limited) liability of VanMoof B.V. as stipulated in paragraph 6 of this Agreement, I hereby indemnify and hold harmless VanMoof B.V. its group companies as referred to in section 2:24b of the Dutch Civil Code, its and their directors and employees, dealers and other affiliates (collectively, the “Indemnified Parties”) from any and all other claims, demands, actions, causes of action, suits, costs, charges, liabilities, judgments, loss or expenses, including reasonable attorney fees, which may arise or result, directly or indirectly, whether caused by my negligence or otherwise, from my use or operation of the bicycle, including but not limited to those arising from any personal injury, death or property damage.
 9. Notwithstanding the (limited) liability of VanMoof B.V. as stipulated in paragraph of this Agreement, I hereby release, waive and, discharge each of the Indemnified Parties from any and all other liability to me and my insurers from any and all other loss or damage, and any claims or demands therefore, on account of injury to or death of any person or damage to any property, arising out of or in any way connected or related directly or indirectly to my operation or use of the bicycle, whether caused by my negligence or otherwise, and covenant not to sue any of the Indemnified Parties in connection with any such loss, damage, claim or demand. If I do file a lawsuit, I agree to pay any reasonable attorney fees, costs or judgments incurred by the Indemnified Party except if the Indemnified Party is found liable.
 10. This instrument shall be binding upon third parties . I agree the terms of this Agreement are intended to be as broad and inclusive as is permitted by law and that if any portion is held invalid, the balance shall continue in full legal force and effect. I make these covenants and representations with the full understanding that VanMoof B.V. is relying on each of them. This instrument shall apply to my use or operation of any and all bicycles throughout my visit to the VanMoof retail location and shall survive each test ride indefinitely.
 11. By checking the box in the online test ride portal I agree and acknowledge that
  1. I have read the above terms and conditions carefully and fully,
  2. I fully understand them,
  3. I agree to be bound thereby, and 
  4. I am signing this waiver freely and voluntarily with full knowledge that this is a contract which limits my legal rights and is binding upon me.