This is how you'll roll

Cart

Your cart is empty!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Total price

Avtal Om Teståkning Hos VanMoof 

Jag vill testa en eller flera cyklar på en VanMoof-butik. Jag ingår frivilligt detta Avtal för så att VanMoof BV. kan låta mig teståka cykeln.

I desire to test ride one or more bicycles at a VanMoof retail location. I voluntarily enter into this Agreement in order to induce VanMoof BV. to allow me to test ride the bicycle.

Close video

Click here for the English version

Innan jag tillåts testa cykeln under en rimlig tid och inom ett rimligt avstånd från VanMoofs butik, intygar jag att jag förstår och uttryckligen samtycker till följande villkor:

 1. Jag framhåller, försäkrar och intygar till VanMoof BV. att:
  (a) jag är 18 år eller äldre;
  (b) den information som jag har lämnat till VanMoof BV i samband med detta Avtal är sann i alla väsentliga avseenden och
  (c) jag har inte något medicinskt tillstånd som rimligen kan förväntas påverka min förmåga att säkert använda cykeln. Dessutom framställer, försäkrar och intygar jag att jag inte har konsumerat och inte kommer att påverkas av en alkoholhaltig dryck, kontrollerat ämne eller annat ämne som har en lugnande eller berusande effekt nu eller när jag åker cykeln. 
 2. Jag bekräftar att en VanMoof-säljrepresentant har gett mig information om de viktigaste funktionerna hos cykeln som jag vill teståka och instruktioner för säker användning av cykeln. Jag bekräftar vidare att jag har fått tillräckligt med möjlighet att fråga en VanMoof-säljrepresentant alla ytterligare frågor som jag anser vara nödvändiga för att jag ska kunna använda cykeln på ett säkert sätt och i enlighet med villkoren i detta Avtal. Om jag vid något tillfälle känner att cykeln inte fungerar korrekt kommer jag att sluta använda den och returnera den till VanMoof.
 3. Jag ska följa alla principer, regler och förordningar från VanMoof BV som rör teståkningen, samt alla tillämpliga trafiklagar, inklusive men inte begränsat till de som rör fordonssäkerhet, fordonsdrift, försäkring och transport och konsumtion av alkoholhaltiga drycker eller andra ämnen som har en lugnande eller berusande effekt. Jag tar härmed fullständigt ansvar för underlåtenhet att följa sådana principer, regler, förordningar och lagar.
 4. I händelse av skada eller nödfall under teståkningen ringer jag 112. Dessutom ska jag omedelbart rapportera till VanMoof BV och mitt försäkringsbolag om olyckor, personskador eller skador som uppstår under användningen av cykeln. Jag ska omedelbart vidarebefordra alla dokument, meddelanden och inlagor som mottagits av mig eller för min räkning till VanMoof BV om eventuella fordringar, stämningar eller andra åtgärder angående min användning av cykeln.
 5. JAG BEKRÄFTAR ATT ANVÄNDNINGEN AV CYKELN HAR INNEBOENDE RISKER OCH FAROR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TRAFIKFÖRHÅLLANDEN, VÄDERFÖRHÅLLANDEN, VÄG- OCH TROTTOARFÖRHÅLLANDEN, NATURLIGA OCH ONATURLIGA FÖREMÅL OCH HINDER, KROCK ELLER KOLLISION OCH MIN EGEN ELLER ANDRAS FÖRSUMMELSE. Dessutom bekräftar jag att teståkningen av cykeln är frivillig och medför
  (a) viss FARA och INNEBOENDE RISKER för både mig själv och tredje part, inklusive men inte begränsat till kollision, stormskador, vältning, glidning, fall, snubbling och utrustningsfel, som kan leda till tillfällig eller permanent personskada eller till och med dödsfall,
  (b) risken för skada på, eller till och med total förstörelse av, cykeln, och
  (c) risken för skador på personliga föremål som jag kan med mig under teståkningen.
  SOM MED ALL FYSISK AKTIVITET KAN CYKELÅKNING ORSAKA MINDRE ELLER STÖRRE SKADOR ELLER OBEHAG OCH KAN FÖRVÄRRA ELLER KOMPLICERA UNDERLIGGANDE MEDICINSKA TILLSTÅND ELLER SJUKDOMAR. GENOM ATT ÅKA EN VANMOOF-CYKEL, PÅTAR JAG MIG ALLT ANSVAR OCH ALLA RISKER FÖR ALLA SÅDANA PERSONSKADOR ELLER ANDRA MEDICINSKA TILLSTÅND OCH JAG TAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR ALLA RISKER OCH ALLA ANDRA PERSONSKADOR, DÖDSFALL OCH/ELLER EGENDOMSSKADOR SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV 
  AVTAL OM TESTÅKNING HOS VANMOOF
  DESSA RISKER, ÄVEN OM SÅDANA PERSONSKADOR, DÖDSFALL ELLER EGENDOMSSKADOR UPPSTÅR PÅ ETT SÄTT SOM INTE ÄR FÖRUTSÄGBART VID DEN TIDPUNKT SOM JAG INGÅR I DETTA AVTAL.
 6. I den fulla utsträckning som lagen tillåter håller jag härmed VanMoof BV. och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, ombud, representanter, chefer, medlemmar, återförsäljare, sponsorer, annonsörer, entreprenörer, kommittéer, försäkringsgivare, efterträdare, nya ägare, moderbolag, dotterbolag, systerföretag och eventuellt dotterbolag (kollektivt ”De skadeslösa parterna”) skadeslösa från alla fordringar, krav, handlingar, talan, kostnader, avgifter, skyldigheter, domar, förluster eller utgifter, inklusive advokatkostnader, som kan uppstå eller resultera, direkt eller indirekt, oavsett om det orsakas min försumlighet eller ej, från min användning av cykeln, inklusive men inte begränsat till de som uppstår till följd av personskador, dödsfall eller egendomsskador. 
 7. Jag befriar, avstår från och frigör härmed var och en av De skadeslösa parterna från allt ansvar gentemot mig, mina familjemedlemmar, försäkringsgivare, arvtagare, personliga företrädare och nya ägare från eventuella förluster och skador, och eventuella fordringar eller krav, avseende personskada eller dödsfall av någon person eller skada på någon egendom, som uppstår till följd av eller på något sätt kopplat eller relaterat direkt eller indirekt till min användning av cykeln, oavsett om det orsakas av min försumlighet eller på annat sätt, och förbinder sig att inte stämma någon av De skadeslösa parterna i samband med sådana förluster, skador, fordringar eller krav. Om jag gör en stämningsansökan accepterar jag att betala advokatavgifter, kostnader eller domar som VanMoof BV har ådragit sig.
 8. Om någon av bestämmelserna i detta Avtal är ogiltig eller inte kan verkställas, påverkas inte giltigheten av de andra bestämmelserna. Parterna åtar sig härmed att i sådant fall ersätta den ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelsen med en giltig och verkställbar bestämmelse som är så kompatibel som möjligt med andan i den bestämmelse som ska ersättas. Detsamma ska gälla för oavsiktliga luckor i detta Avtal.
 9. Detta instrument ska gälla för min användning av alla cyklar under hela mitt besök på VanMoof-butiken och ska fortsätta gälla vid varje teståktur på obestämd tid.
 10. När jag kryssar i rutan på online-portalen för teståkning samtycker jag till och medger att
  1. jag har läst ovanstående villkor noggrant och fullständigt,
  2. jag förstår dem fullt ut,
  3. jag accepterar att vara bunden av dem, och
  4. jag undertecknar detta undantag fritt och frivilligt med full kunskap om att detta är ett kontrakt som begränsar mina lagliga rättigheter och är bindande för mig, mina efterträdare och juridiska ombud.

English test ride waiver

In consideration for allowing me to test ride the bicycle for a reasonable amount of time and within a reasonable distance from the VanMoof retail location, I acknowledge that I understand and do expressly agree to the following terms and conditions:

 1. I represent, warrant and certify to VanMoof BV. that:
  (a) I am 18 years of age or older;
  (b) the information I have provided to VanMoof BV in connection with this Agreement is true in all material respects and
  (c) I do not have any medical condition that would reasonably be expected to affect my ability to safely operate the bicycle.
  Furthermore, I represent, warrant and certify I have not consumed, and will not be under the influence of, an alcoholic beverage, controlled substance or other substance that has a sedating or intoxicating effect now or while riding the bicycle. 
 2. I acknowledge that a VanMoof sales representative has provided me with information regarding the principal features of the bicycle that I seek to test ride and instructions for the bicycle’s safe operation. I further acknowledge that I have been afforded sufficient opportunity to ask a VanMoof sales representative any additional questions that I believe are necessary for me to operate the bicycle in a safe manner and in compliance with the terms of this Agreement. If at any time I feel the bicycle is not functioning properly, I will stop using it and return it to VanMoof.
 3. I shall comply with all policies, rules and regulations of VanMoof BV relating to the test ride, as well as all applicable traffic laws, including but not limited to those concerning vehicle safety, vehicle operation, insurance, and the transportation and consumption of alcoholic beverages or other substances that have a sedating or intoxicating effect. I hereby assume all responsibility for my failure to comply with such policies, rules, regulations and laws.
 4. In case of injury or emergency during the test ride, I will call 112. Furthermore, I shall immediately report to VanMoof BV and my insurance company any accident, injury or damage arising during my operation of the bicycle. I shall promptly forward to VanMoof BV all documents, notices and pleadings received by me or on my behalf regarding any claim, lawsuit or other action regarding my use of the bicycle.
 5. I ACKNOWLEDGE THAT OPERATING THE BICYCLE HAS INHERENT RISKS, DANGERS AND HAZARDS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, TRAFFIC CONDITIONS, WEATHER CONDITIONS, ROAD AND SIDEWALK CONDITIONS, NATURAL AND UNNATURAL OBJECTS AND OBSTACLES, IMPACT OR COLLISION, AND NEGLIGENCE OF MYSELF OR OTHERS. Furthermore, I acknowledge that my test ride of the bicycle is voluntary and carries with it
  (a) certain DANGERS and INHERENT RISKS to both myself and third parties, including but not limited to collision, storm damage, turning over, slipping, falling, tripping, and equipment failure, which could result in temporary or permanent injury or even death,
  (b) the risk of damage to, or even total destruction of, the bicycle, and
  (c) the risk of damage to any personal items I may have in my possession during the test ride.

  LIKE ANY PHYSICAL ACTIVITY, RIDING A BICYCLE MAY CAUSE MINOR OR MAJOR INJURIES OR DISCOMFORT AND MAY WORSEN OR COMPLICATE UNDERLYING MEDICAL CONDITIONS OR DISEASES. BY CHOOSING TO RIDE A VANMOOF BICYCLE, I ASSUME ALL RESPONSIBILITIES AND RISKS FOR ALL SUCH INJURIES OR OTHER MEDICAL CONDITIONS AND I ASSUME COMPLETE RESPONSIBILITY FOR ALL RISKS AND ALL OTHER INJURIES, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE THAT MAY OCCUR AS A RESULT OF VANMOOF TEST RIDE AGREEMENT.
  THOSE RISKS, EVEN IF SUCH INJURY, DEATH OR PROPERTY DAMAGE OCCURS IN A MANNER THAT IS NOT FORESEEABLE AT THE TIME I ENTER INTO THIS AGREEMENT.
 6. To the fullest extent allowed by law, I hereby indemnify VanMoof BV. and its officers, directors, employees, agents, representatives, managers, members, dealers, sponsors, advertisers, contractors, committees, insurers, successors, assigns, parent companies, subsidiaries, sister companies, and other affiliates (collectively, the “Indemnified Parties”) from any and all claims, demands, actions, causes of action, suits, costs, charges, liabilities, judgments, loss or expenses, including attorney fees, which may arise or result, directly or indirectly, whether caused by my negligence or otherwise, from my use or operation of the bicycle, including but not limited to those arising from any personal injury, death or property damage. 
 7. I hereby release, waive and, discharge each of the Indemnified Parties from any and all liability to me, my family members, insurers, heirs, personal representatives and assigns from any and all loss or damage, and any claims or demands therefore, on account of injury to or death of any person or damage to any property, arising out of or in any way connected or related directly or indirectly to my operation or use of the bicycle, whether caused by my negligence or otherwise, and covenant not to sue any of the Indemnified Parties in connection with any such loss, damage, claim or demand. If I do file a lawsuit, I agree to pay any attorney fees, costs or judgments incurred by VanMoof BV.
 8. Should any of the provisions of this Agreement be invalid or unenforceable, then the validity of the other provisions shall not be affected thereby. The parties hereby undertake in such case to replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision which is as consistent as possible with the spirit of the provision to be replaced. The same shall apply for any unintended lacunae in this Agreement.
 9. This instrument shall apply to my use or operation of any and all bicycles throughout my visit to the VanMoof retail location and shall survive each test ride indefinitely.
 10. By checking the box in the online testride portal I agree and acknowledge that
  1. I have read the above terms and conditions carefully and fully,
  2. I fully understand them,
  3. I agree to be bound thereby, and
  4. I am signing this waiver freely and voluntarily with full knowledge that this is a contract which limits my legal rights and is binding upon me, my heirs, and legal representative